Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail oboru

  zavřít

  • Prohlížíte si podmínky přijímacího řízení za rok 2017/2018, nicméně aktuální rok přijímacího řízení je nyní 2018/2019.
   Chcete-li zobrazit podmínky aktuálního přijímacího řízení, zadejte tento rok ve filtru.

  Mezinárodní teritoriální studia (6702T005)

  Fakulta: Fakulta sociálních věd
  Studijní program: Mezinárodní teritoriální studia (N6702)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Standardní doba studia: 2 roky
  Krátká poznámka: Den otevřených dveří na Institutu mezinárodních studií (IMS, U Kříže 8/661, Praha 5 – Jinonice) se koná 16. 1. 2017 od 11:00
  Forma přihlášky: Elektronická, Listinná

  • Na tento obor nyní nelze podat přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace)

   Obor Mezinárodní teritoriální studia (dále jen MTS) se soustřeďuje na výuku a výzkum Severní Ameriky, Evropy a Eurasie. Z teritoriálního hlediska se obor člení na šest specializací, a to na americká studia, balkánská a středoevropská studia, evropská studia, německá a rakouská studia, ruská a eurasijská studia a na západoevropská studia. Jedná se o sloučení, resp. modifikaci původně pěti samostatných studijních oborů do jednoho oboru se šesti specializacemi. Důvodem této proměny byla jednak snaha o úsporu administrativních činností spojených s provozem původních pěti samostatných oborů, jednak snaha nabídnout studentům více integrované studium, kde teritoriální specializace nebudou do sebe uzavřené a řada společných témat tak mohla být nahlížena různými teritoriálními prizmaty. Dosavadní studenti dostudují podle stávajících „oborových“ studijních plánů, a protože se i v nové akreditaci pracuje s původními předměty, pouze jinak uspořádanými, nebude ani přechod na nový koncept oboru příliš složitý.

   Z věcného hlediska se obor zaměřuje na tři základní průřezy zastupující témata kulturně-historická, politicko-mezinárodněvztahová a socioekonomická. Z organizačního hlediska je obor rozčleněn na povinné předměty společného základu a na povinně volitelné předměty, jež se dále dělí na předměty povinné pro každou specializaci a předměty povinně volitelné pro každou specializaci, a konečně poslední položku tvoří volitelné (doporučené) předměty.

   Předměty společného základu jsou organizovány tak, že vedle bloku metodologicko-diplomních seminářů organizovaných s přihlédnutím ke specifickým rysům každé specializace, absolvují studenti společné přednáškové bloky zabývající se širšími pojmy a koncepty v rámci výše zmíněných tří tematických průřezů, která jsou poté rozebírána v rámci teritoriálně koncipovaných seminářů. Cílem této organizace povinných předmětů je posílení transnacionální a transteritoriální roviny výkladu respektující působení globálních faktorů a přesun těžiště práce se studenty do interaktivní a seminární spíše než pasivní, přednáškově založené formy studia.

   Pro tento studijní obor je typické výrazné zastoupení cizojazyčných předmětů, jež odpovídá jak snaze připravit studenty na studijní pobyty v zahraničním prostředí, tak i snaze naučit je myslet a akademicky pracovat v cizojazyčném režimu, jelikož již nyní řada absolventů stávajících oborů odchází pracovat do zahraničí.

  • sbalit Rozbalit (další informace)

   Přijímací zkouška je jednokolová.

   První kolo (probíhá písemnou formou):

   1. Odborně zaměřený test (v českém jazyce) (max. 30 bodů)
   2. Písemnou práci/esej na zadané téma v cizím jazyce (prvním jazyce) zvoleném z výběru daným podmínkami příslušné specializace (max. 60 bodů).
   3. Test z druhého jazyka (max. 10 bodů) založený na pochopení psaného textu a zodpovězení otázek souvisejících s textem po jazykové stránce

   Jazyky zkoušené v prvním a druhém kole podle jednotlivých specializací:

   Balkánská a středoevropská studia

   • Esej: angličtina
   • Test z druhého jazyka: bulharština, litevština, lotyština, maďarština, němčina, polština, rumunština, ruština, řečtina, srbochorvatština

   Evropská studia

   • Esej: angličtina, francouzština, němčina
   • Test z druhého jazyka: angličtina, francouzština, němčina, italština, španělština

   Německá a rakouská studia

   • Esej: němčina, angličtina
   • Test z druhého jazyka: angličtina (jen pokud byla prvním jazykem němčina), francouzština, italština, ruština, němčina vždy, pokud byla prvním jazykem v písemné části angličtina

   Ruská a eurasijská studia

   • Esej: angličtina, ruština
   • Test z druhého jazyka: angličtina, francouzština, němčina, perština/tádžičtina, ruština, turečtina/ázerbájdžánština, ukrajinština,

   Severoamerická studia

   •  Esej: angličtina
   •  Test z druhého jazyka: francouzština, italština, němčina, španělština

   Západoevropská studia

   • Esej: angličtina, francouzština, italština, španělština
   • Test z druhého jazyka: angličtina, francouzština, italština, španělština, němčina
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Ukončené vysokoškolské vzdělání. Přijati jsou uchazeči s nejvyšším dosaženým počtem bodů. Bodovou hranici pro přijetí určí děkan.
  • sbalit Rozbalit (další informace)

   Podmínky přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky podle čl. 3 Řádu přijímacího řízení UK

   A) Podmínky upuštění od přijímací zkoušky v případě účastníků a absolventů Programu CŽV - zájmový na FSV UK

   Účastníci a absolventi Programu CŽV - zájmový na UK FSV budou přijati do řádného bakalářského nebo magisterského studia upuštěním od  přijímací zkoušky. K přijetí do bakalářského studia je nutné ukončené středoškolské vzdělání a k přijetí do navazujícího magisterského programu ukončené vysokoškolské vzdělání.

   Podmínkou je:

   a) absolvování minimálně dvou navazujících semestrů Programu CŽV - zájmový bezprostředně předcházejících akademickému roku, do kterého si uchazeč podal přihlášku ke studiu,

   b) získání minimálně 60 kreditů obdržených ve dvou navazujících semestrech Programu CŽV - zájmový bezprostředně předcházejících akademickému roku, od kterého uchazeč hodlá započít řádné studium na FSV UK,

   c) studijní průměr do 1,5 včetně, přičemž všechny zkoušky a klasifikované zápočty musí být splněny v prvních řádných termínech a jejich hodnocení musí být výborně nebo velmi dobře. Do průměru se počítají jen zkoušky a klasifikované zápočty absolvované ve dvou navazujících semestrech Programu CŽV - zájmový bezprostředně předcházejících akademickému roku, od kterého uchazeč hodlá započít řádné studium na FSV UK. O upuštění od přijímací zkoušky rozhoduje děkan fakulty.

    

   B) Podmínky upuštění od přijímací zkoušky v případě dovršení maximální doby studia

   V případě, že je uchazečem student, který v daném akademickém roce dovrší maximální dobu studia v daném oboru, na který se hlásí, může fakulta dle čl. 3 odst. 6 Řádu přijímacího řízení UK na základě žádosti upustit od přijímací zkoušky, pokud:
    
   a) se uchazeč hlásí na týž studijní obor, v němž maximální dobu dovrší
    
   b) uchazeč podá přihlášku ke studiu v řádném termínu dle harmonogramu přijímacího řízení a žádost o upuštění od přijímací zkoušky k ní přiloží
    
   c) v dosavadním studiu studijního oboru, na který se hlásí, dosáhl studijního průměru do 1,50 ze všech termínů, všech zkoušek a klasifikovaných zápočtů.

    

   C) Podmínky pro přijetí do navazujícího magisterského studia pro akademický rok 2017/2018 s upuštěním od přijímací zkoušky

   Absolventům bakalářského studijního oboru 6702R005: Mezinárodní teritoriální studia  v prezenční formě, kteří absolvovali v akademickém roce 2016/2017 a hlásí se ke studiu na rok 2017/2018, může děkan na základě jejich žádosti prominout přijímací zkoušku, jestliže během bakalářského studia dosáhli průměrného prospěchu do 1,50 včetně, bakalářskou zkoušku složili v prvním termínu, na který se přihlásili, a dosáhli při ní prospěchu do 1,50 včetně, přičemž žádná z částí bakalářské zkoušky nebyla hodnocena stupněm dobře. Na základě žádosti, která musí být součástí přihlášky ke studiu, přijme děkan bez přijímací zkoušky ke studiu též uchazeče, který by byl v akademickém roce 2016/2017 přijat, pokud by v období pro ověřování podmínek k přijetí doložil požadované vysokoškolské vzdělání. V takovém případě nemohl uchazeč včas doložit vysokoškolské vzdělání proto, že je absolvoval až po skončení období pro ověřování podmínek k přijetí. Výše uvedený postup je možné uplatnit pouze jednou.

  • sbalit Rozbalit (další informace)

   Absolvent studijního oboru Mezinárodní teritoria získává na mezinárodně srovnatelné úrovni multidisciplinární průpravu se zaměřením na vnitřní problematiku příslušného teritoria dle zvolené specializace. Absolvent studijního oboru MTS rozumí společnosti, politickému uspořádání, hospodářství a kultuře příslušného teritoria v jejich širším historickém a mezinárodním kontextu.

   Díky systematické přípravě v akademickém psaní a kvalifikovaném projevu je absolvent MTS schopen vypracovat odborně i formálně kvalitní analytické i syntetizující texty a vyjádřit se kvalifikovaně k odborné problematice daného teritoria.

   Absolvent studijního oboru MTS se vyznačuje nadstandardními jazykovými znalostmi užitečnými v rámci dané teritoriální specializace a současně je schopen využívat tyto znalosti jak v odborném diskursu, tak z hlediska schopnosti pohybovat se v daném teritoriu a jeho kulturních souřadnicích. Své jazykové vybavení studenti zdokonalují během studijních pobytů na předních zahraničních univerzitách i praktických stáží v zahraničí.

   Absolvent studijního oboru MTS si prostřednictvím odborných a praktických stáží již během studia osvojuje základní pracovní návyky pro pozdější uplatnění v zaměstnání; spojením odborné a jazykové kvalifikace si současně vytváří dobré předpoklady pro kvalifikované uplatnění doma i v zahraničí