Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail oboru

  zavřít

  • Prohlížíte si podmínky přijímacího řízení za rok 2017/2018, nicméně aktuální rok přijímacího řízení je nyní 2018/2019.
   Chcete-li zobrazit podmínky aktuálního přijímacího řízení, zadejte tento rok ve filtru.

  Historická sociologie (6107V031)

  Fakulta: Fakulta humanitních studií
  Studijní program: Humanitní studia (P6107)
  Forma studia: kombinovaná
  Druh studia: doktorské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 1
  Standardní doba studia: 3 roky
  Paralelní v Aj: ano
  Výše poplatku za studium v Aj: 55000 CZK (2000 EUR)/year
  Forma přihlášky: Elektronická, Listinná

  • Na tento obor nyní nelze podat přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Hlavními tématy historické sociologie jsou otázky sociální změny, modernizace a modernizačních procesů, civilizační analýzy, utváření států a národů, formování světového systému a globalizačních trendů. Ty jsou sledovány prostřednictvím rozsáhlé komparativní analýzy zahrnující širokou teritoriální perspektivu a dlouhé časové intervaly. Součástí oboru je i řada dílčích, specifických výzkumných oblastí, mezi které patří např. problematika kolektivních mentalit, habitů a sociální paměti. Historická sociologie představuje velmi rozmanitou a vnitřně diferencovanou disciplínu, která disponuje obecně teoretickými přístupy, má řadu teorií speciálních, rozbíhá se do řady specializovaných badatelských směrů a rozvíjí výzkum na empirické úrovni.

   Doktorský studijní obor historické sociologie je koncipován tak, aby poskytoval kvalitní a náročnou odbornou přípravu těm, kteří se chtějí věnovat kvalifikované vědecko-výzkumné práci – a to zejména analytické a komparativní povahy – v některé z oblastí, kterými se soudobá historická sociologie zabývá.

   Studijní plán doktoranda zahrnuje zkoušky z povinných a povinně volitelných předmětů, badatelskou činnost, publikační aktivity a účast na odborných konferencích. Po ukončení studia státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce student získává titul Ph.D.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Ústní přijímací zkouška se skládá z rozpravy nad projektem disertační práce (max. 5 bodů) a z ověření základních předpokladů pro studium oboru (max. 5 bodů), které se soustředí na adekvátní znalost z oblasti teorie a metodologie.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   1. Podání vyplněné přihlášky do 30.4.2017 s následujícími přílohami:
   - stručný odborný životopis,
   - ideový projekt disertační práce. Ideový projekt disertační práce v rozsahu cca 4 stránky by měl obsahovat teoretická východiska, výzkumné otázky, event. hypotézy, návrh metodologického řešení, návrh školitele z oficiálního seznamu školitelů schválených oborovou radou a základní literaturu k tématu.
   - přehled dosavadních publikací a dalších vědeckých aktivit uchazeče (účast na konferencích, zapojení do výzkumných projektů atd.).
   - doklad o ukončení vysokoškolského studia na úrovni magisterského studijního programu (ti, kteří absolvují magisterský nebo navazující magisterský studijní program po termínu podávání přihlášek, se musí tímto dokladem prokázat nejpozději 30.9.2017).
   2. prokázání absolvování magisterského nebo navazujícího magisterského studijního programu.
   3. Obhájení stručného návrhu tématu disertační práce, které uchazeč předloží spolu s přihláškou ke studiu.
   4. Dosažení bodové hranice stanovené děkanem.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Absolvent doktorského studijního oboru Historická sociologie je kvalifikovaným odborníkem na společenskou a sociální problematiku, zejména na otázky komparativní analýzy historických procesů a vývojových trendů. Disponuje znalostmi, dovednostmi a způsobilostí pro práci ve svém oboru po stránce teoretické i výzkumné. Je odborně připraven pro práci na vysokých školách, výzkumných ústavech a odborných pracovištích v rámci státního i soukromého sektoru.