Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail oboru

  zavřít

  • Prohlížíte si podmínky přijímacího řízení za rok 2017/2018, nicméně aktuální rok přijímacího řízení je nyní 2018/2019.
   Chcete-li zobrazit podmínky aktuálního přijímacího řízení, zadejte tento rok ve filtru.

  Studia občanského sektoru (6107V026)

  Fakulta: Fakulta humanitních studií
  Studijní program: Humanitní studia (P6107)
  Forma studia: kombinovaná
  Druh studia: doktorské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 1
  Standardní doba studia: 3 roky
  Paralelní v Aj: ano
  Výše poplatku za studium v Aj: 55000 CZK (2000 EUR)/year
  Forma přihlášky: Elektronická, Listinná

  • Na tento obor nyní nelze podat přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Toto doktorské studium se vypisuje v prezenční a kombinované formě studia. Cílem studijního oboru je připravit vysoce kvalifikované odborníky na problematiku občanského sektoru s dostatečným rozhledem po relevantních teoretických přístupech, spolehlivě zvládnutou metodologií výzkumu a důkladnou znalostí aktuální situace a praktických problémů v této oblasti v ČR i v zahraničí. Absolventi jsou schopni podílet se na základním i na aplikovaném výzkumu na akademických pracovištích a vysokých školách, ale stejně tak se zapojit do práce v občanském sektoru, ve veřejné sféře (především státní správě) i v sektoru tržním (společenská odpovědnost firem, dárcovství a dobrovolnictví). Program umožňuje studium se zaměřením na sociologickou nebo sociálně ekonomickou analýzu občanského sektoru. Studijní plán doktoranda zahrnuje plánované publikační aktivity, účasti na konferencích a zkoušky z povinných a povinně volitelných předmětů podle akreditačního materiálu. Po ukončení studia doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce student získává titul Ph.D. Koncepci studia určuje Oborová rada.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Ústní zkouška se skládá z rozpravy nad projektem disertační práce (max. 10 bodů) a z ověření znalostí angličtiny (max. 5 bodů). Uchazeč, jež získá za hodnocení projektu disertační práce méně než 5 bodů, nemůže být přijat.
   Otázky přijímacího pohovoru ověřují způsobilost uchazeče pro řešení projektu disertační práce. Uchazeči si připraví ústní prezentaci o projektu v délce maximálně 10 minut. Část ústní prezentace a rozpravy se může konat v anglickém jazyce.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   1. Podání vyplněné přihlášky do 30.4.2017 spolu s následujícími přílohami:
   - projekt disertační práce (doporučené součásti: vymezení výzkumného problému a výzkumných otázek, přehled dosavadního bádání, zdůvodnění zvolené metodologie a výzkumných technik, návrh postupu řešení, seznam odborné literatury, časový plán řešení, zdůvodnění relevance pro studijní obor Studia občanského sektoru); doporučený rozsah projektu činí 7-10 normostran; projekt musí obsahovat návrh školitele ze seznamu školitelů schválených Oborovou radou tohoto oboru;
   - stručný odborný životopis;
   - přehled dosavadních publikací a dalších vědeckých aktivit uchazeče (účast na konferencích, zapojení do výzkumných projektů atd.)
   - prokázání ukončení vysokoškolského studia na úrovni magisterského studijního programu (uchazeči, kteří absolvují magisterský nebo navazující magisterský studijní program po termínu podávání přihlášek, dokládají absolvování nejpozději 30.9. 2017);
   - jiné relevantní doklady (např. doklad o vykonání státní zkoušky nebo mezinárodně uznávaného certifikátu ze světového jazyka).
   2. Prokázání absolvování magisterského nebo navazujícího magisterského studijního programu.
   3. Obhájení projektu disertační práce, který uchazeč předloží spolu s přihláškou ke studiu.
   4. Dosažení bodové hranice stanovené děkanem. Uchazeč, jež získá za hodnocení projektu disertační práce méně než 5 bodů, nemůže být přijat.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Absolvent doktorského studijního oboru Studia občanského sektoru je kvalifikovaným odborníkem se širokým rozhledem po základních teoretických koncepcích používaných pro zkoumání občanského a neziskového sektoru, potřebnými analytickými dovednostmi a důkladnou znalostí občanského sektoru v ČR, v zahraničí i v Evropské unii. Absolvent je schopen podílet se na základním i na aplikovaném výzkumu ve výzkumných institucích a pracovištích vysokých škol příslušného zaměření. Je také dobře připraven pro náročné řídící a koncepční funkce v organizacích občanského sektoru a má vynikající kvalifikaci pro práci na pozicích ve veřejné správě i v soukromé sféře, kde je obeznámenost s občanským sektorem nezbytností.