Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail oboru

  zavřít

  • Prohlížíte si podmínky přijímacího řízení za rok 2017/2018, nicméně aktuální rok přijímacího řízení je nyní 2018/2019.
   Chcete-li zobrazit podmínky aktuálního přijímacího řízení, zadejte tento rok ve filtru.

  Sémiotika a filozofie komunikace (6101V034)

  Fakulta: Fakulta humanitních studií
  Studijní program: Filozofie (P6101)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: doktorské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 1
  Standardní doba studia: 3 roky
  Forma přihlášky: Elektronická, Listinná

  • Na tento obor nyní nelze podat přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Doktorský studijní obor Sémiotika a filozofie komunikace poskytuje náročnou odbornou přípravu nezbytnou pro kvalifikované filosofické a sémiotické zkoumání komunikace, jejího vývoje, proměn a vztahů s dalšími společenskými sférami. Studijní obor je zaměřen interdisciplinárně. Jeho záměrem je studium komunikačních strategií, jejich sociálních předpokladů a účinků. Obor je koncipován teoreticky, může však absolventa disponovat i pro vstup do praktických procesů, protože napomáhá lepšímu pochopení role semiózy v procesu masmediálního sdělování. Studenti jsou vedeni k tomu, aby navázali na tradiční linie zkoumání světové i české sémiotiky a filozofie komunikace, aby si osvojili nejnovější teoretické poznatky a aby je dokázali tvořivě rozvíjet.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Uchazeč musí při přijímací zkoušce prokázat vyhraněný badatelský zájem o filosofii a sémiotiku komunikace, znalost teoretických přístupů a relevantních metodologií. Měl by umět představit specifický problém, kterému se chce v rámci studia věnovat.
   Ústní část přijímací zkoušky se skládá z rozpravy nad projektem disertační práce (max. 20 bodů) a z ověření znalostí cizích jazyků (výběr z jazyků: AJ, NJ, FJ, I) (max. 10 bodů).
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   1. Podání vyplněné přihlášky do 30. 4. 2017 spolu s následujícími přílohami:
   - projekt disertační práce včetně formulovaných výzkumných otázek a seznamu vhodné odborné literatury;
   - seznam odborných publikací;
   - strukturovaný životopis;
   - doklad o ukončení vysokoškolského studia na úrovni magisterského studijního programu (uchazeči, kteří absolvují magisterský nebo navazující magisterský studijní program po termínu podávání přihlášek, dokládají absolvování nejpozději 30. 9. 2017). Uchazeč musí mít dokončené vysokoškolské vzdělání magisterského stupně (nejlépe společenskovědního či filosofického zaměření). Nejvhodnějšími obory jsou: filosofie, sémiotika, lingvistika, antropologie, sociologie, genderová studia, mediální studia, politologie, žurnalistika, popř. další podobné specializace sociálních věd a humanitních studií.
   2. Prokázání absolvování magisterského nebo navazujícího magisterského studijního programu.
   3. Obhájení stručného návrhu tématu disertační práce, které uchazeč předloží spolu s přihláškou ke studiu.
   4. Dosažení bodové hranice stanovené děkanem. Uchazeč, jenž získá za hodnocení projektu disertační práce méně než 10 bodů, nemůže být přijat.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Absolvent doktorského studijního oboru Sémiotika a filozofie komunikace je kvalifikovaným odborníkem se širokým rozhledem v teoretických koncepcích používaných pro zkoumání komunikačních strategií, s potřebnými analytickými dovednostmi a důkladnou znalostí filosofického a sémiotického výzkumu procesu komunikace. Absolvent je schopen podílet se na základním i na aplikovaném výzkumu ve výzkumných institucích a pracovištích vysokých škol příslušného zaměření. Je také dobře připraven pro náročné kritické, koncepční a tvůrčí funkce a má kvalifikaci pro práci na pozicích v akademické i v masmediální sféře, kde je nezbytností znalost sémiotiky a teorie komunikace.