Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail oboru

  zavřít

  • Prohlížíte si podmínky přijímacího řízení za rok 2017/2018, nicméně aktuální rok přijímacího řízení je nyní 2018/2019.
   Chcete-li zobrazit podmínky aktuálního přijímacího řízení, zadejte tento rok ve filtru.

  Německá a francouzská filozofie (6101V032)

  Fakulta: Fakulta humanitních studií
  Studijní program: Filozofie (P6101)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: doktorské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 1
  Standardní doba studia: 3 roky
  Forma přihlášky: Elektronická, Listinná

  • Na tento obor nyní nelze podat přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Doktorský studijní obor Německá a francouzská filozofie, zaměřený na německou klasickou filosofii, fenomenologii a soudobou francouzskou filosofii, jejich dějinné předpoklady a jejich vzájemné vlivy v intelektuálním a kulturním evropském prostoru, poskytne náročnou odbornou přípravu pro bádání a další samostatné rozvíjení aktuálních filosofických přístupů, které se vyprofilovaly ve střední Evropě a ve Francii a které zásadně ovlivňují dění na soudobé světové filosofické scéně a zároveň zásadně utvářejí podobu soudobé české filosofické scény, se kterou jsou tradičně spjaty.
   Jde o filosofické směry a přístupy německé klasické filozofie (od Kanta dále) a reakce na ni, dále o fenomenologii (především Husserlovu) a její percepci a samostatný rozvoj ve Francii, o filosofii života a existence, hermeneutiku, fenomenologickou ontologii až po soudobé aktuální modifikace fenomenologie.
   Studijní plán doktoranda zahrnuje plánované publikační aktivity, účasti na konferencích a zkoušky z povinných a povinně volitelných předmětů podle akreditačního materiálu.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Přijímací zkouška bude spočívat v
   - komisionálním zhodnocení projektu a ústní rozpravě s uchazečem nad předloženým projektem disertační práce (max. 5 bodů). Rozhodujícími kritérii hodnocení budou relevance projektu k tematickému vymezení oboru Německá a francouzská filozofie, smysluplnost projektu, možnosti řešení projektu, dostatečnost výchozích textových pramenů a odborná kompetence uchazeče.
   - komisionálním zhodnocení dosavadní odborné činnosti uchazeče (max. 5 bodů).

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   1. Podání vyplněné přihlášky do 30. 4. 2017 spolu s následujícími přílohami:
   1.1. Projekt disertační práce (projekt musí být předem konzultován se školitelem vybraným z řad členů Oborové rady nebo ze seznamu školitelů schválených Oborovou radou, který svůj souhlas se školením potvrdí písemně). Součástí projektu disertační práce bude:
   1.1.a. Vytyčení výzkumné oblasti a jasná formulace otázek či problémů, které chce uchazeč v práci řešit a předpokládaný způsob a postup řešení;
   1.1.b. Seznamy textů, případně autorů či pramenů, ze kterých bude práce vycházet či které v ní budou využívány, a to
   1.1.b.1. Uchazeč předloží seznam textů, které již prostudoval a
   1.1.b.2. Uchazeč předloží seznam textů, z kterých chce vycházet ve své disertační práci.;
   1.2. Uchazeč předloží vlastní odborný filozofický text (publikovaný nebo vzniklý v rámci dosavadního studia);
   1.3.Životopis se seznamem publikací.
   2. Prokázání absolvování magisterského nebo navazujícího magisterského studijního programu. Doklad o ukončení vysokoškolského studia na úrovni magisterského studijního programu (uchazeči, kteří absolvují magisterský nebo navazující magisterský studijní program po termínu podávání přihlášek, dokládají absolvování nejpozději 30. 9. 2017)
   3. Obhájení stručného návrhu tématu disertační práce, které uchazeč předloží spolu s přihláškou ke studiu.
   4. Dosažení bodové hranice stanovené děkanem.

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Absolvent doktorského studijního oboru Německá a francouzská filozofie je připraven pro samostatnou vědeckou práci v rámci příslušné oblasti teoretického zájmu oboru a schopen profesionálního uplatnění v akademickém světě, a to jak na domácí půdě, tak i v zahraničí. Rovněž se orientuje v nezbytném akademickém provozu jako je např. získávání podpory z grantů, vytváření badatelských týmů, organizace konferencí, zahraniční stáže, uplatňování výstupů badatelské činnosti, vedení seminářů a přednášek atd. Absolvent je dobře připraven pro uplatnění v rámci evropských politických či kulturních institucích.