Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail oboru

  zavřít

  • Prohlížíte si podmínky přijímacího řízení za rok 2017/2018, nicméně aktuální rok přijímacího řízení je nyní 2018/2019.
   Chcete-li zobrazit podmínky aktuálního přijímacího řízení, zadejte tento rok ve filtru.

  Aplikovaná etika (6101V025)

  Fakulta: Fakulta humanitních studií
  Studijní program: Filozofie (P6101)
  Forma studia: kombinovaná
  Druh studia: doktorské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 1
  Standardní doba studia: 3 roky
  Paralelní v Aj: ano
  Výše poplatku za studium v Aj: 55000 CZK (2000 EUR)/year
  Forma přihlášky: Elektronická, Listinná

  • Na tento obor nyní nelze podat přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Ve studijním oboru Aplikovaná etika jde o soustavný výcvik v kritické reflexi vlastních i cizích postojů, v rozpoznávání skrytých předpokladů a předsudků, přehlížených etických stránek a širších souvislostí zdánlivě pouze technických problémů, jinými slovy v prohlubování rozumějícího přístupu - a to vždy v rámci jisté odborné oblasti, v tomto případě humanitní v širokém slova smyslu. Cílem doktorského programu je tedy snaha vytvořit prostor pro soustavnou vědeckou práci, jejímž společným jmenovatelem je etický rozměr rozmanitých a koncisně definovaných oborů nebo profesí. V průběhu doktorského studia musí ovšem frekventanti zvládnout i metody vědecké práce a její odborné prezentace.

   Studijní plán studenta doktorského studia zahrnuje:
   - tzv. rozdílovou zkoušku: jednosemestrální kurz zakončený zkouškou, a to v oborech, které uchazeč neabsolvoval, ale které jsou k doktorskému studiu nutné;
   - povinný modul: dva dvousemestrální kurzy zakončené zkouškou;
   - volitelný modul: výběr ze šesti jednosemestrálních kurzů zakončených zkouškou;
   - doktorský seminář;
   - další povinnosti: článek v recenzované publikaci, 2 recenze, 2 odborné přednášky, seminář pro studenty, účast na dvou odborných konferencích.

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Přijímací zkouška se skládá z přijímacího pohovoru, při němž uchazeč obhájí výzkumný projekt, který musí reflektovat teoretické a metodologické znalosti z oboru Aplikovaná etika. Ze zkoušky lze získat max. 10 bodů.

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   1. Podání vyplněné přihlášky do 30.4.2017 spolu s následujícími přílohami:
   - téma disertační práce, tj. stručná anotace výzkumného projektu vypracovaného společně s oprávněným školitelem ze seznamu školitelů schválených oborovou radou studia;
   - doklad o ukončení vysokoškolského studia na úrovni magisterského studijního programu (uchazeči, kteří absolvují magisterský nebo navazující magisterský studijní program po termínu podávání přihlášek, dokládají absolvování nejpozději 30.9.2017);
   - stručný odborný životopis;
   - seznam relevantní odborné literatury, kterou uchazeč prostudoval s ohledem na svůj individuální zájem a zvolené téma projektu disertace
   - ostatní doklady hodné zřetele (např. přehled dosavadních publikací uchazeče, doklad o vědecké praxi doma či v zahraničí apod.).
   2. Prokázání absolvování magisterského nebo navazujícího magisterského studijního programu.
   3. Obhájení stručného návrhu tématu disertační práce, které uchazeč předloží spolu s přihláškou ke studiu.
   4. Dosažení bodové hranice stanovené děkanem.

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   V průběhu doktorského studia studenti naváží na své odborné zkušenosti, na znalosti získané již v předchozím studiu, a prohloubí je zejména v oblasti filozofie, kulturní antropologie, hermeneutické etiky a dalších sociálních věd tak, aby bylo možné odpovědně a vědecky přistoupit k individuálně zvolené studijní látce. V oblasti aplikované etiky to budou především dilematické situace, které s sebou přináší rozvoj technických a společenských možností, např. ve vědě, v medicíně, v hospodářství, ve státní správě nebo v médiích. Rostoucí možnosti, vědecké, technické i administrativní, se přirozeně dostávají do konfliktů s požadavky ochrany lidské osoby, jejího soukromí a důstojnosti.

   Absolventi studijního oboru aplikovaná etika se uplatní v řadě oblastí, např.:
   - při tvorbě, aplikaci a výkladu minimálních závazných standardů jednání, tzv. „etických kodexů”;
   - při řešení etických problémů na vědeckých a odborných pracovištích (např. v etických komisích);
   - při výuce aplikované etiky např. sociální, zdravotnické a lékařské v různých studijních oborech vyšších a vysokých škol;
   - v oblasti badatelské.