Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail oboru

  zavřít

  • Prohlížíte si podmínky přijímacího řízení za rok 2017/2018, nicméně aktuální rok přijímacího řízení je nyní 2018/2019.
   Chcete-li zobrazit podmínky aktuálního přijímacího řízení, zadejte tento rok ve filtru.

  Soudobé evropské dějiny (7105V090)

  Fakulta: Fakulta humanitních studií
  Studijní program: Historické vědy (P7105)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: doktorské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 1
  Standardní doba studia: 3 roky
  Paralelní v Aj: ano
  Výše poplatku za studium v Aj: 55000 CZK (2000 EUR)/year
  Forma přihlášky: Elektronická, Listinná

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  0 / 0

  • Na tento obor nyní nelze podat přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Cílem studijního oboru Soudobé evropské dějiny je vědecká příprava odborníků pro tematicky široce založený výzkum historie a kulturní historie včetně kulturního dědictví a tradic v období od roku 1918 až do (posouvající se) nejaktuálnější současnosti. Prostorově obor tematizuje výměr Evropy včetně České republiky, resp. jejího předchůdce Československa. Přístup ke zkoumaným/pojednávaným tématům měl být nadregionální, mezioborový, pokud možno komparativní, s důrazem především na kulturní, duchovní, sociální, ale i politické a každodennostní dějiny Evropy od konce I. světové války a na dějiny Československa, resp. českých zemí této doby ve vztahu k evropskému horizontu.
   Studijní plán doktoranda zahrnuje plánované publikační aktivity, účasti na konferencích a zkoušky z povinných a povinně volitelných předmětů podle akreditačního materiálu.
   Po ukončení studia doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce student získává titul Ph.D.
   Koncepci studia určuje Oborová rada.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Ústní přijímací zkouška se skládá z rozpravy nad projektem disertační práce (max. 6 bodů) a z ověření základní orientace v oboru (max. 4 body). Uchazeči si připraví ústní prezentaci o projektu v délce maximálně 10 minut.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   1. Podání vyplněné přihlášky do 30.4.2017 spolu s následujícími přílohami:
   - projekt disertační práce (doporučené součásti: vymezení výzkumného problému a výzkumných otázek, přehled dosavadního bádání, zdůvodnění zvolené metodologie a výzkumných technik, návrh postupu řešení, seznam odborné literatury, časový plán řešení, zdůvodnění relevance pro studijní obor Soudobé evropské dějiny); obvyklý rozsah projektu činí 10 stran; projekt musí být předem konzultován se školitelem vybraným z řad členů Oborové rady nebo ze seznamu školitelů schválených Oborovou radou;
   - stručný odborný životopis;
   - přehled dosavadních publikací a dalších vědeckých aktivit uchazeče (účast na konferencích, zapojení do výzkumných projektů atd.)
   - seznam odborné literatury, kterou uchazeč prostudoval s ohledem na svůj individuální zájem a zvolené téma projektu disertace;
   - doklad o ukončení vysokoškolského studia na úrovni magisterského studijního programu (uchazeči, kteří absolvují magisterský nebo navazující magisterský studijní program po termínu podávání přihlášek, dokládají absolvování nejpozději 30.9 2017);
   - jiné relevantní doklady (např. doklad o vykonání státní zkoušky nebo mezinárodně uznávaného certifikátu ze světového jazyka; znalost neanglického cizího jazyka je nedílnou součástí studia tohoto oboru).
   2. Prokázání absolvování magisterského nebo navazujícího magisterského studijního programu.
   3. Předložení projektu disertační práce, který uchazeč/ka obhájí při přijímací zkoušce.
   4. Dosažení bodové hranice stanovené děkanem. Uchazeč, jenž získá za hodnocení projektu disertační práce méně než 5 bodů, nemůže být přijat.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Absolvent doktorského oboru Soudobé evropské dějiny má široké a hluboké znalosti moderních kulturních dějin, metodologie, techniky a metodiky historické práce relevantní pro zkoumání dějin v období po roce 1918. Srovnává a evaluuje různé teoretické přístupy, výzkumné metody a techniky, hodnotí a posuzuje pramenné zdroje a nové trendy v aktuálním diskursu odborné literatury v evropském i mezinárodním kontextu, reflektuje vývoj a identifikuje nejnovější trendy v dané oblasti.
   Absolventi oboru naleznou s oporou v kompetencích získaných doktorským studiem vesměs uplatnění jako akademičtí pracovníci v širokém spektru historicky zaměřených oborů, mohou se ovšem též uplatnit na vyšších stupních státní správy, v evropských či mezinárodních strukturách, ve školství a kulturních institucích, veřejném sektoru (nevládní i vládní organizace) a médiích.