Volba jazyka
  • čeština
  • english
Uživatel

    Detail oboru

    Orální historie - soudobé dějiny (6107T029)

    Fakulta: Fakulta humanitních studií
    Studijní program: Historické vědy (N7105)
    Forma studia: prezenční
    Druh studia: navazující magisterské
    Jazyk výuky: čeština
    Minimální předpokládaný počet přijímaných:  
    Maximální počet přijímaných:  
    Standardní doba studia: 2 roky
    Krátká poznámka:  
    Paralelní v Aj: ano
    Výše poplatku za studium v Aj:  
    Forma přihlášky: Elektronická, Listinná
    Možnost přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky:  

    Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

    5 / 19

    • Na tento obor nyní nelze podat přihlášku.

    • sbalit rozbalit
      Cílem studijního oboru je v návaznosti na bakalářské vzdělání vychovat vysokoškolsky vzdělané odborníky v oblasti soudobých dějin a orální historie na magisterské univerzitní úrovni. Obor navazuje na bakalářské studijní programy společenskovědního a humanitního směru a zaměřuje se na velmi perspektivní problematiku soudobých dějin v širokém interdisciplinárním, geografickém a časovém pojetí.

      Obor umožňuje studentům, aby se profilovali ve dvou segmentech. Směr historický vedle základních předmětů z oboru v hlavní nabídce umožňuje specializaci na konkrétní témata vykládaná v mezinárodním a interdisciplinárním kontextu. Směr metodologický se zaměřuje především na teoretické i praktické otázky využití orální historie a dalších kvalitativních metod při výzkumu nedávné minulosti. Studium je v rámci obou směrů založeno nejen na získávání teoretických a metodologických poznatků z nejrůznějších příbuzných oborů zkoumajících dané téma (kromě historie a antropologie také z politologie, sociologie, sociální lingvistiky, psychologie, sociální geografie apod.), ale poskytuje studentům adekvátní možnost aktivně se na výzkumu zkoumaného tématu podílet (formou prací, zapojení do výzkumných projektů, účastí na konferencích).
    • sbalit rozbalit
      Podoba přijímací zkoušky: oborový písemný test z požadované literatury; celkem pět otázek – jedna otázka z každé knihy

      Požadovaná literatura:
      1. RATAJ, J., HOUDA, P.: Československo v proměnách komunistického režimu. Vyd. 1. Praha: Oeconomica, 2010. 455 s. ISBN 978-80-245-1696-7.
      2. JUDT, T.: Poválečná Evropa: historie po roce 1945. Praha: Slovart, 2008. xiii, 986 s., [32] s. obr. příl. ISBN 978-80-7391-025-9.
      3. IGGERS, G. G.: Dějepisectví ve 20. století: od vědecké objektivity k postmoderní výzvě. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2002. 177 s. Knižnice Dějin a současnosti; sv. 16. ISBN 80-7106-504-8.
      4. KALINOVÁ, L.: Konec nadějím a nová očekávání: k dějinám české společnosti 1969-1993. Vyd. 1. Praha: Academia, 2012. 396 s. Historie. ISBN 978-80-200-2043-7.
      5. VANĚK, M., MÜCKE, P.: Třetí strana trojúhelníku: teorie a praxe orální historie. 2., přepracované a doplněné vydání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. 326 stran. Orální historie a soudobé dějiny. ISBN 978-80-246-2931-5.

      Na vypracování přijímací zkoušky je vymezeno 60 minut. Elektronické pomůcky nejsou povoleny.

      Kritéria hodnocení: Z oborového písemného testu z požadované literatury lze získat maximálně 15 bodů (3 body za každou otázku).
    • sbalit rozbalit
      1. u přijímací zkoušky dosažení bodové hranice stanovené děkanem;
      2. dodání ověřené kopie dokladu o ukončení bakalářského nebo magisterského studia – uchazeči, kteří absolvovali studium v zahraničí, předloží doklad o rovnocennosti vzdělání v případech, kdy to zákon vyžaduje.
    • sbalit rozbalit
      Další informace o oboru a kontakty naleznete zde: http://fhs.cuni.cz/FHS-1544.html
    • sbalit rozbalit
      Absolventi mají šanci se stát nejen úzce specializovanými odborníky s uplatněním v oblasti vědecké a výzkumné činnosti provozované na akademické půdě, ale díky svým získaným znalostem, dovednostem a zkušenostem mají možnost širokého uplatnění ve sféře formálního a neformálního vzdělávání, v institucích univerzitního i neuniverzitního typu, jako řadoví nebo vedoucí pracovníci ve státní a politické správě ústřední, krajské nebo místní úrovně, v expertních skupinách EU, v agenturách sítě OSN, ve sféře památkové péče a obecně ve sféře péče o kulturní dědictví (např. v památkových ústavech, v muzeích apod.), dále pak na pozici správců novodobých archivních fondů a pracovníků odpovědných za spisovou službu v archivech státních, ale také podnikových a firemních, samozřejmě pak naleznout uplatnění v soukromém sektoru jako pracovníci organizací působících např. v oblasti dodržování a obecné ochrany lidských práv, v oblasti monitoringu genderových práv či práv menšin, nebo se budou specializovat na konkrétní sociální pomoc a poradenství u vybraných jednotlivců či skupin obyvatel. Dále pak absolventi budou působit jako řadoví pracovníci, potažmo pracovníci managementu domácích, evropských či globálních politických (či ekonomických) institucí a organizací, jako tvůrčí pracovníci tištěných, elektronických či audiovizuálních médií nebo jako odborní analytici a experti v oblasti poradenství.