Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail oboru

  zavřít

  • Prohlížíte si podmínky přijímacího řízení za rok 2017/2018, nicméně aktuální rok přijímacího řízení je nyní 2018/2019.
   Chcete-li zobrazit podmínky aktuálního přijímacího řízení, zadejte tento rok ve filtru.

  Německá a francouzská filozofie (6101T032)

  Fakulta: Fakulta humanitních studií
  Studijní program: Filozofie (N6101)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Standardní doba studia: 2 roky
  Paralelní v Aj: ano
  Forma přihlášky: Elektronická, Listinná

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  5 / 15

  • Na tento obor nyní nelze podat přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Dvouletý navazující magisterský studijní program se zaměřuje na německou klasickou filosofii, fenomenologii a její aktuální podoby a soudobou francouzskou filosofii. Výuka je vedena v českém jazyce, předpokládá se však přinejmenším pasivní znalost německého nebo francouzského jazyka. Studium probíhá intenzivně v úzkém kolektivu, poskytuje individuální přístup ke každému studentovi a jeho zájmu a umožňuje podílet se na výzkumných projektech učitelů. Díky spolupráci s filosofickými pracovišti v zahraniční, zvl. v Německu a Francii, nabízí studium velkou škálu možností zahraničních pobytů. Cílem studia je připravit studenty na specializaci v jednom ze tří badatelských zaměření programu tak, aby mohli přímo navázat na magisterskou práci doktorandským projektem.

   Studium vhodně navazuje zejména na bakalářské studijní obory filosofie, humanitní studia nebo jiné bakalářské studijní obory, které studium filosofie relevantním způsobem zahrnují.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Přijímací řízení se skládá z ústního pohovoru, u něhož uchazeč předkládá seznam relevantní četby primárních textů filosofické tradice (čili ne učebnic a textů propedeutického charakteru). Komise posuzuje kvalitu předloženého seznamu, schopnost uchazeče vyložit základní témata, intence a argumentaci zvolených titulů, případně je interpretovat a vzájemně srovnávat. Uchazeč by také měl být schopen fundovaně představit své plánované zaměření (témata, problémy, autoři) v rámci oboru Německé a francouzské filosofie.

   Ústní pohovor se hodnotí max. 10 body (max. 3 body za zhodnocení adeptova odborného záměru; max. 3 body za zhodnocení seznamu četby; max. 4 body za zhodnocení výkladu textů).
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   1. u přijímací zkoušky dosažení bodové hranice stanovené děkanem;
   2. dodání ověřené kopie dokladu o ukončení bakalářského nebo magisterského studia – uchazeči, kteří absolvovali studium v zahraničí, předloží doklad o rovnocennosti vzdělání v případech, kdy to zákon vyžaduje.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Další informace o oboru a kontakty naleznete zde: http://fhs.cuni.cz/FHS-1542.html
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   U absolventů se předpokládá další postgraduální studium v některém z badatelských zaměření oboru, a to buď v České republice, nebo v zahraničí. Kromě průpravy pro další profesionální bádání poskytuje studium díky nabízeným cizojazyčným přednáškám, možnostem zahraničních studijních pobytů a hlubšímu seznámení s intelektuálními kořeny evropské kultury a vědy uplatnění v rámci společenských, politických či kulturních institucích doma i v zahraničí.