Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail oboru

  zavřít

  • Prohlížíte si podmínky přijímacího řízení za rok 2017/2018, nicméně aktuální rok přijímacího řízení je nyní 2018/2019.
   Chcete-li zobrazit podmínky aktuálního přijímacího řízení, zadejte tento rok ve filtru.

  Elektronická kultura a sémiotika (7202T013)

  Fakulta: Fakulta humanitních studií
  Studijní program: Mediální a komunikační studia (N7202)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Standardní doba studia: 2 roky
  Forma přihlášky: Elektronická, Listinná

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  23 / 106

  • Na tento obor nyní nelze podat přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Studium vychází z koncepce rovnocennosti významu zdroje a příjemce sdělení a současně klade důraz na multiplikující efekty komunikačních kanálů – média, digitalizace, virtuální realita. Znalosti umožňují absolventům uplatnění především v oblasti managementu kulturní a sociální sféry, v oblasti médií a kulturní správy, v činnosti pedagogické a dále všude tam, kde je kladen důraz na komunikativní kompetenci, zejména prostřednictvím interaktivních médií.

   Program je složen z několika oblastí: sémiotika, filosofie médií a komunikace, společnost a kultura, interaktivita. Jedná se o kombinaci základní povinné části společné pro všechny studenty a povinně volitelných a výběrových přednášek.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Podoba přijímací zkoušky:
   1. písemná zkouška z anglického jazyka (porozumění odbornému textu a praktická angličtina se zaměřením na běžné gramatické jevy);
   2. oborový písemný test z požadované literatury: celkem pět otázek – jedna otázka z každé knihy

   Požadovaná literatura:
   1. BARTHES, R.: Mytologie. Praha: Dokořán, 2004.
   2. ECO, U.: Teorie sémiotiky. Praha: Argo, 2009.
   3. LÉVY, P.: Kyberkultura. Praha: Karolinum, 2000.
   4. MCLUHAN, M.: Člověk, média a elektronická kultura. Brno: Jota, 2000.
   5. FLUSSER, V.: Do universa technických obrazů. Praha: OSVU, 2001.

   Obě části přijímací zkoušky probíhají současně ve stejné učebně. Na vypracování celé přijímací zkoušky je vymezeno 120 minut. Uchazeči mohou používat přinesené tištěné jazykové slovníky. Elektronické pomůcky nejsou povoleny.

   Kritéria hodnocení:
   Z písemné zkoušky z anglického jazyka lze získat maximálně 10 bodů, z oborového písemného testu z požadované literatury lze získat maximálně 15 bodů (3 body za každou otázku), celkem 25 bodů.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   1. u přijímací zkoušky dosažení bodové hranice stanovené děkanem;
   2. dodání ověřené kopie dokladu o ukončení bakalářského nebo magisterského studia – uchazeči, kteří absolvovali studium v zahraničí, předloží doklad o rovnocennosti vzdělání v případech, kdy to zákon vyžaduje.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Další informace o oboru a kontakty naleznete zde: http://fhs.cuni.cz/FHS-1539.html
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Absolvent je vzdělaný, jazykově vybavený odborník, s širokými teoretickými znalostmi z oblasti teorie sémiotiky, komunikace, médií a interaktivity, s dostatečným analytickým zázemím a schopností pojmenovávat a definovat i jemné vazby a souvislosti mezi transportem a translací jednotlivých forem a způsobů sdělení. Absolvent dovede analyzovat různé sociální a symbolické systémy, procesy a vztahy, popisovat jejich zdroje a kontexty, jakož i hledat oblasti možných informačních deficitů a kolizí, včetně možnosti navrhnout adekvátní řešení.

   Absolventi programu jsou oborově vzdělaní odborníci s širokým rozsahem znalostí z oblastí soudobých filosofických a sociálních aspektů komunikace, sociologie kultury, sémiotiky, antropologie reklamy a elektronických médií s ohledem na funkci a vliv tele-technologií, hyperreality a digitalizace komunikačních prostředků a prostředí. Absolventi programu ovládají základní techniky a dovednosti z oblasti interaktivních médií, technologie interaktivity a tvorby mediálních programů.