Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail oboru

  zavřít

  • Prohlížíte si podmínky přijímacího řízení za rok 2017/2018, nicméně aktuální rok přijímacího řízení je nyní 2018/2019.
   Chcete-li zobrazit podmínky aktuálního přijímacího řízení, zadejte tento rok ve filtru.

  Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích (6731T019)

  Fakulta: Fakulta humanitních studií
  Studijní program: Sociální politika a sociální práce (N6731)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Standardní doba studia: 2 roky
  Forma přihlášky: Elektronická, Listinná

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  13 / 30

  • Na tento obor nyní nelze podat přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Cílem studia je příprava vedoucích pracovníků pro střední a vrcholovou úroveň řízení v oblasti poskytování sociálních, sociálně-zdravotních a zdravotních služeb. Jde o rozvíjející se oblast, která se musí přizpůsobit rychle narůstající proporci starších občanů v populaci a jejich potřeb, narůstajícímu nedostatku finančních prostředků veřejných rozpočtů, zvyšujícím se nárokům na kvalitu a účinnost poskytovaných služeb a nárokům na odpovědnost poskytovatelů. Rozvoj poskytování sociálních a zdravotních služeb vychází z kontextu celoevropského rozvoje, harmonizace právního prostředí, dostupnosti, kvality a metod jejich hodnocení. Velký důraz je kladen na práva a potřeby klientů a jejich pečovatelů, responsivitu služeb v přirozeném prostředí a podporu pomáhajících pracovníků v dosahování kvalitní praxe. V daném pojetí se jedná o obor unikátní, který není jinde v České republice v této podobě a rozsahu vyučován. Studium poskytuje studentům a studentkám také adekvátní možnost podílet se aktivně na výzkumných projektech (formou studentských prací, zapojení do výzkumných projektů, účastí na konferencích apod.). Obor připraví absolventa pro regulované povolání dle zákona 108/2006 Sb.

   Student pozná, jak vypadá efektivní organizace z hlediska organizačního rozvoje a rozvoje lidských zdrojů. Naučí se plánovat a získávat podporu pro organizační změnu ve vybrané sociální nebo zdravotnické organizaci nebo poskytovat supervizi studentům nebo pracovníkům v oboru své působnosti. Orientuje se v některých metodách realizace/řízení změny s přihlédnutím k právům uživatelů a efektivitě služby. Student pod vedením učitele a ve spolupráci s kontaktní osobou v organizaci realizuje vybrané úlohy pro identifikaci a podporu možných změn ve vztahu ke stanoveným cílům organizace.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Přijímací zkouška se skládá se ze tří částí:

   I. oborový písemný test z požadované literatury (je možné získat max. 3 body)

   Požadovaná literatura:
   1. HAŠKOVCOVÁ, H.: Lékařská etika. Praha: Galén, 2002, 3. vydání.
   2. HAVRDOVÁ, Z., HAJNÝ, M. et al.: Praktická supervize. Praha: Galén, 2008.
   3. DISMAN, M.: Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum, 2002.
   4. VODÁČEK, L., VODÁČKOVÁ, O.: Moderní management v teorii a praxi. Praha: Management Press, 2006.
   5. DRUCKER, F. P.: To nejdůležitější z Druckera v jednom svazku. Praha: Management Press, 2002.

   II. jazyková zkouška (max. 3 body)

   Zkouška zahrnuje překlad krátkého odborného textu z anglického resp. německého jazyka a ústní rozpravu nad překladem, ověřující pochopení přeloženého textu. Průběh jazykové zkoušky zachycuje protokol, který obsahuje hodnocení uchazečových jazykových znalostí a dovedností. Uchazeč je s výsledkem jazykové zkoušky seznámen a stvrzuje seznámení svým podpisem.

   III. ústní pohovor, při němž se hodnotí:

   1. Představení bakalářské, příp. diplomové nebo disertační práce. Doporučujeme práci přinést k nahlédnutí v tištěné nebo elektronické podobě na přijímací řízení (max. 2 body).
   2. Schopnost prezentovat zkušenosti z praxe uchazeče z pomáhající profese, pro kterou je kvalifikován předchozím studiem, znalost kvalitní profesní praxe, kritické uvažování o praxi, zkušenost s řízením a s vedením/vzděláváním dospělých. Prezentace vychází z profesního uchazečova životopisu, který doporučujeme přinést k přijímacímu řízení (max. 3 body).
   3. Schopnost reflektovat znalosti a dovednosti získané na základě účasti v relevantních výcvicích a kursech dalšího vzdělávání. Prezentaci je vhodné doprovodit certifikáty z absolvovaných seminářů, tréninků, konferencí nebo jiných vzdělávacích aktivit (max. 3 body).
   4. Další předpoklady ke studiu – celkový rozhled, znalosti a postoje získané dosavadním studiem a odbornou četbou, schopnost se učit, otevřenost, samostatnost, pro–aktivní jednání, schopnost naslouchat (max. 2 body).

   Celkem je možné získat u přijímací zkoušky 16 bodů.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   1. u přijímací zkoušky dosažení bodové hranice stanovené děkanem;
   2. dodání ověřené kopie dokladu o ukončení bakalářského nebo magisterského studia – uchazeči, kteří absolvovali studium v zahraničí, předloží doklad o rovnocennosti vzdělání v případech, kdy to zákon vyžaduje.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Další informace o oboru a kontakty naleznete zde: http://fhs.cuni.cz/FHS-1545.html
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Absolvent je specialista, který se orientuje v principech evropských systémů sociální a zdravotní péče a sociální politiky ve vztahu ke kvalitě péče a jejího řízení a je schopen je aplikovat na situaci vybrané organizace. Umí objasnit souvislosti mezi faktory sociálního a ekonomického prostředí a jejich dopady na rozhodování řídících pracovníků. Je schopen komplexně analyzovat sociální nebo zdravotnickou organizaci a podporovat její rozvoj s ohledem na specifické potřeby lidí, lidská práva a etické aspekty péče o znevýhodněné klientské skupiny.

   Profil kvalifikace absolventa navazuje na jeho předchozí kvalifikaci v bakalářském, příp. magisterském programu, který jej připravil pro některou regulovanou i neregulovanou „pomáhající“ profesi (sociální pracovník, zdravotně – sociální pracovník, zdravotnický pracovník aj.). Odpovídá multidisciplinárně pojaté oblasti sociální práce, a vybavuje absolventy kvalifikačními požadavky pro povolání sociálního pracovníka v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, a to pro úroveň středního nebo vyššího managementu v organizacích služeb sociální práce a v organizacích koordinujících služby sociální práce. Kvalifikace absolventovi umožňuje zastávat manažerské pozice v sociálně-zdravotních nebo zdravotních službách. Absolventi dále mohou působit jako supervizoři, výzkumníci, příp. analytičtí pracovníci v sociálních nebo zdravotnických institucích.