Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail oboru

  zavřít

  • Prohlížíte si podmínky přijímacího řízení za rok 2017/2018, nicméně aktuální rok přijímacího řízení je nyní 2018/2019.
   Chcete-li zobrazit podmínky aktuálního přijímacího řízení, zadejte tento rok ve filtru.

  Obecná antropologie - integrální studium člověka (6107T005)

  Fakulta: Fakulta humanitních studií
  Studijní program: Humanitní studia (N6107)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Standardní doba studia: 2 roky
  Forma přihlášky: Elektronická, Listinná

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  46 / 113

  • Na tento obor nyní nelze podat přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Dvouletý navazující magisterský obor v prezenční formě studia nabízí důkladné vzdělání ve filosofické, historické, kulturní a sociální antropologii a sociolingvistice a etologii člověka. Student si vybírá z kombinace dvou specializačních modulů:

   – sociální, kulturní a lingvistická antropologie
   – historická antropologie
   – filosofická antropologie
   – etologie člověka
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Podoba přijímací zkoušky:
   1. písemná zkouška z anglického jazyka (porozumění odbornému textu, překlad zvolené pasáže a zodpovězení doplňujících otázek);
   2. oborový písemný test z požadované literatury: celkem pět otázek – jedna otázka z každé knihy

   Požadovaná literatura:
   1. ANDERSON, B.: Představy společenství: úvahy o původu a šíření nacionalismu. Praha: Karolinum, 2008.
   2. BOURDIEU,P.: Teorie jednání. Praha: Karolinum, 1998.
   3. ARENDTOVÁ, H.: Vita activa neboli O činném životě, OIKOYMENH, 2007.
   4. IGGERS, G.: Dějepisectví ve 20. století. Od vědecké objektivity k postmoderní výzvě. Praha: NLN, 2002.
   5. DUNBAR, R.I.M.: Příběh rodu Homo. Nové dějiny evoluce člověka. Praha: Academia, 2009.

   Obě části přijímací zkoušky probíhají současně ve stejné učebně. Na vypracování celé přijímací zkoušky je vymezeno 120 minut. Uchazeči mohou používat přinesené tištěné jazykové slovníky. Elektronické pomůcky nejsou povoleny.

   Kritéria hodnocení:
   Z písemné zkoušky z anglického jazyka lze získat maximálně 10 bodů, z oborového písemného testu z požadované literatury lze získat maximálně 15 bodů (3 body za každou otázku), celkem 25 bodů.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   1. u přijímací zkoušky dosažení bodové hranice stanovené děkanem;
   2. dodání ověřené kopie dokladu o ukončení bakalářského nebo magisterského studia – uchazeči, kteří absolvovali studium v zahraničí, předloží doklad o rovnocennosti vzdělání v případech, kdy to zákon vyžaduje.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Další informace o oboru a kontakty naleznete na adrese: http://fhs.cuni.cz/FHS-1543.html
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Student navazujícího studijního oboru Obecná antropologie – integrální studium člověka (OA – ISČ) získá v průběhu studia hlubší znalosti z různých oborů na rozmezí společenských a přírodních věd. Absolvent jakýchkoli specializačních modulů oboru OA – ISČ kromě jazykových znalostí, zvládá na vysoké úrovni metodologii a teorii zvolených specializací a je schopen kvalitně provádět samostatný výzkum zaměřený na různé kulturní, společenské, historické, filosofické aj. fenomény. Velmi dobře se orientuje ve složitých zákonitostech a vztazích sociokulturního vývoje rozmanitých etnických, sociálních, konfesijních aj. skupin a dovede zkoumat a analyzovat různé společenské a symbolické systémy a procesy, zdroje konfliktů uvnitř lidského společenství a iniciovat opatření k jejich řešení. Absolvent nachází široké uplatnění např. v univerzitní sféře jako vysokoškolský učitel a výzkumný pracovník, v nejrůznějších nadacích a neziskových organizacích, dále ve státní správě, v žurnalistice, diplomatických službách, firemním výzkumu apod.