Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel

  Detail oboru

  Studia občanského sektoru (6107T026)

  Fakulta: Fakulta humanitních studií
  Studijní program: Humanitní studia (N6107)
  Forma studia: kombinovaná
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných:  
  Maximální počet přijímaných:  
  Standardní doba studia: 2 roky
  Krátká poznámka:  
  Paralelní v Aj:  
  Výše poplatku za studium v Aj:  
  Forma přihlášky: Elektronická, Listinná
  Možnost přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky:  

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  26 / 65

  • Na tento obor nyní nelze podat přihlášku.

  • sbalit rozbalit
   Studijní program se skládá ze tří částí: sociologická a politologická teorie pro občanský sektor; ekonomie a právo; aplikační předměty. Výuka předmětů je rozložena rovnoměrně zejména do prvních 3 semestrů, ve 4. semestru je ponecháno více prostoru průběžné praxi a ekonomicko–právní praxi v nestátních neziskových organizacích nebo v institucích státní správy. Profilové předměty jsou doplněny semináři. Studenti mohou navštěvovat kurzy jiných kateder a modulů FHS UK.
  • sbalit rozbalit
   Podoba přijímací zkoušky:
   1. písemná zkouška z anglického jazyka (porozumění odbornému textu a praktická angličtina se zaměřením na běžné gramatické jevy);
   2. oborový písemný test z požadované literatury: celkem pět otázek – jedna otázka z každé knihy.

   Požadovaná literatura:
   1. DISMAN, M.: Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum, 1999.
   2. DOHNALOVÁ, M.: Sociální ekonomika, sociální podnikání. Podnikání pro každého. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2012.
   3. MÜLLER, K.: Češi a občanská společnosti. Praha: Triton, 2000.
   4. SKOVAJSA, M. a kol.: Občanský sektor. Praha: Portál, 2010, kapitoly 1. a 2.
   5. VAJDOVÁ, T.: Česká občanská společnost po patnácti letech rozvoje. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2005.

   Obě části přijímací zkoušky probíhají současně ve stejné učebně. Na vypracování celé přijímací zkoušky je vymezeno 120 minut. Uchazeči mohou používat přinesené tištěné jazykové slovníky. Elektronické pomůcky nejsou povoleny.

   Kritéria hodnocení:
   Z písemné zkoušky z anglického jazyka lze získat maximálně 10 bodů, z oborového písemného testu z požadované literatury lze získat maximálně 15 bodů (3 body za každou otázku), celkem 25 bodů.
  • sbalit rozbalit
   1. u přijímací zkoušky dosažení bodové hranice stanovené děkanem;
   2. dodání ověřené kopie dokladu o ukončení bakalářského nebo magisterského studia – uchazeči, kteří absolvovali studium v zahraničí, předloží doklad o rovnocennosti vzdělání v případech, kdy to zákon vyžaduje.
  • sbalit rozbalit
   Další informace o oboru a kontakty naleznete na adrese: http://fhs.cuni.cz/FHS-1547.html
  • sbalit rozbalit
   Absolventi se uplatní v nestátních neziskových organizacích (nadace, nadační fondy, občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti), v oblasti vzdělávání, poradenství a osvěty, v médiích, ve státní správě nebo v mezinárodních institucích a organizacích.