Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail oboru

  zavřít

  • Prohlížíte si podmínky přijímacího řízení za rok 2017/2018, nicméně aktuální rok přijímacího řízení je nyní 2018/2019.
   Chcete-li zobrazit podmínky aktuálního přijímacího řízení, zadejte tento rok ve filtru.

  Studia občanského sektoru (6107T026)

  Fakulta: Fakulta humanitních studií
  Studijní program: Humanitní studia (N6107)
  Forma studia: kombinovaná
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Standardní doba studia: 2 roky
  Forma přihlášky: Elektronická, Listinná

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  26 / 65

  • Na tento obor nyní nelze podat přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Studijní program se skládá ze tří částí: sociologická a politologická teorie pro občanský sektor; ekonomie a právo; aplikační předměty. Výuka předmětů je rozložena rovnoměrně zejména do prvních 3 semestrů, ve 4. semestru je ponecháno více prostoru průběžné praxi a ekonomicko–právní praxi v nestátních neziskových organizacích nebo v institucích státní správy. Profilové předměty jsou doplněny semináři. Studenti mohou navštěvovat kurzy jiných kateder a modulů FHS UK.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Podoba přijímací zkoušky:
   1. písemná zkouška z anglického jazyka (porozumění odbornému textu a praktická angličtina se zaměřením na běžné gramatické jevy);
   2. oborový písemný test z požadované literatury: celkem pět otázek – jedna otázka z každé knihy.

   Požadovaná literatura:
   1. DISMAN, M.: Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum, 1999.
   2. DOHNALOVÁ, M.: Sociální ekonomika, sociální podnikání. Podnikání pro každého. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2012.
   3. MÜLLER, K.: Češi a občanská společnosti. Praha: Triton, 2000.
   4. SKOVAJSA, M. a kol.: Občanský sektor. Praha: Portál, 2010, kapitoly 1. a 2.
   5. VAJDOVÁ, T.: Česká občanská společnost po patnácti letech rozvoje. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2005.

   Obě části přijímací zkoušky probíhají současně ve stejné učebně. Na vypracování celé přijímací zkoušky je vymezeno 120 minut. Uchazeči mohou používat přinesené tištěné jazykové slovníky. Elektronické pomůcky nejsou povoleny.

   Kritéria hodnocení:
   Z písemné zkoušky z anglického jazyka lze získat maximálně 10 bodů, z oborového písemného testu z požadované literatury lze získat maximálně 15 bodů (3 body za každou otázku), celkem 25 bodů.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   1. u přijímací zkoušky dosažení bodové hranice stanovené děkanem;
   2. dodání ověřené kopie dokladu o ukončení bakalářského nebo magisterského studia – uchazeči, kteří absolvovali studium v zahraničí, předloží doklad o rovnocennosti vzdělání v případech, kdy to zákon vyžaduje.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Další informace o oboru a kontakty naleznete na adrese: http://fhs.cuni.cz/FHS-1547.html
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Absolventi se uplatní v nestátních neziskových organizacích (nadace, nadační fondy, občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti), v oblasti vzdělávání, poradenství a osvěty, v médiích, ve státní správě nebo v mezinárodních institucích a organizacích.