Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail oboru

  zavřít

  • Prohlížíte si podmínky přijímacího řízení za rok 2017/2018, nicméně aktuální rok přijímacího řízení je nyní 2018/2019.
   Chcete-li zobrazit podmínky aktuálního přijímacího řízení, zadejte tento rok ve filtru.

  Genderová studia (6107T014)

  Fakulta: Fakulta humanitních studií
  Studijní program: Humanitní studia (N6107)
  Forma studia: kombinovaná
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Standardní doba studia: 2 roky
  Paralelní v Aj: ano
  Forma přihlášky: Elektronická, Listinná

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  27 / 65

  • Na tento obor nyní nelze podat přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Cílem studia je připravit absolventky a absolventy pro další působení jak v teoreticko-výzkumné, tak v prakticko-politické a poradenské oblasti, neboť toto studium klade důraz jak na teoretické vzdělání a analytické dovednosti, tak i na schopnost jejich aplikace v praxi. Kombinuje znalost současných diskusí k daným otázkám ve světě se znalostí konkrétních kulturních, sociálních a politických problémů v České republice a způsobů jejich řešení.

   Pojem gender označuje jeden z centrálních principů sociální organizace a produkce významů. Studia genderu zkoumají především mechanismy, jakými gender v lidské kultuře poznamenává sociální instituce, vztahy mezi lidmi, jazyk, vědu, technologii, umění, sexualitu atd. Zkoumá se vznik a vývoj genderového řádu v určitých kulturách a společenstvích, způsoby jeho naturalizace, jeho internalizace prostřednictvím socializace a sociální kontroly, zahrnující mj. i jeho somatizaci, symbolické násilí apod.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Podoba přijímací zkoušky:

   1. písemná zkouška z anglického jazyka (porozumění odbornému textu a krátký překlad);
   2. oborový písemný test (písemný test bude obsahovat pět otázek z požadované literatury; důraz v podobě detailnější formulace otázek bude kladen zejména na první dvě knihy z požadovaného seznamu, tj. Ženy, muži a společnost, a Dívčí válka s ideologií; u třetí knihy Nadvláda mužů se předpokládá základní orientace ve struktuře textu a porozumění jeho hlavním myšlenkám; u čtvrté knihy Literatura a feminismus doporučujeme zaměřit se na I. část, s. 11-103; u páté knihy Vyvlastněný hlas doporučujeme nastudovat Úvod, a dále jednu z kapitol dle vlastního výběru)

   Požadovaná literatura:

   1. RENZETTI, C. M., CURRAN, D. J.: Ženy, muži a společnost. Praha: Karolinum, 2003.
   2. OATES-INDRUCHOVÁ, L. (ed.).: Dívčí válka s ideologií. Klasické texty angloamerického feministického myšlení. Praha: Slon, 1998.
   3. BOURDIEU, P.: Nadvláda mužů. Praha: Karolinum, 2000.
   4. MORRIS, P.: Literatura a feminismus. Brno: Host, 2000.
   5. HAVELKOVÁ H., OATES-INDRUCHOVÁ, L. (eds.): Vyvlastněný hlas. Proměny genderové kultury české společnosti 1948-1989. Praha: Sociologické nakladatelství, 2015.

   Obě části přijímací zkoušky probíhají současně ve stejné učebně. Na vypracování celé přijímací zkoušky je vymezeno 120 minut. Uchazeči mohou používat přinesené tištěné jazykové slovníky. Elektronické pomůcky nejsou povoleny.

   Kritéria hodnocení:
   Z písemné zkoušky z anglického jazyka lze získat maximálně 10 bodů, z oborového písemného testu z požadované literatury lze získat maximálně 15 bodů (3 body za každou otázku), celkem 25 bodů.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   1. u přijímací zkoušky dosažení bodové hranice stanovené děkanem;
   2. dodání ověřené kopie dokladu o ukončení bakalářského nebo magisterského studia – uchazeči, kteří absolvovali studium v zahraničí, předloží doklad o rovnocennosti vzdělání v případech, kdy to zákon vyžaduje.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Další informace o oboru a kontakty naleznete na adrese: http://fhs.cuni.cz/FHS-1540.html
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Absolvent či absolventka má schopnost orientovat se v odborné literatuře, včetně filozofické, a pracovat s nejnovějšími metodologickými postupy používanými ve světě, umí koncipovat a plánovat praktickou realizaci politiky rovných příležitostí a navrhovat postupy přispívající k odstraňování genderových nerovností a stereotypů v oblasti vzdělávání, v médiích, na pracovním trhu, apod. Absolventka či absolvent mají tyto odborné kompetence: základní znalosti potřebné k provádění komplexní analýzy a výzkumu sociálních jevů z genderového hlediska a schopnost kombinovat přístupy jednotlivých disciplín k těmto jevům, znalosti umožňující kritickou a konstruktivní analýzu genderových dopadů rozhodovacích procesů a konkrétních opatření. Absolventi se uplatní v oblasti sociální analýzy a koncepční činnosti, koncepce výzkumných projektů, vzdělávání v genderových studiích a orientace a poradenství v legislativě EU týkající se rovných příležitostí mužů a žen. Předpokládá se široké uplatnění absolventů v institucích na úrovni ústřední (celostátní: ministerstva), krajské nebo místní (městské a obecní) správy, v expertních skupinách EU apod., v institucích povahy ziskové i neziskové (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní, obecní, nadační a jiné nestátní organizace) a ve vědecké a výzkumné oblasti.