Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel

  Detail oboru

  zavřít

  • Prohlížíte si podmínky přijímacího řízení za rok 2016/2017, nicméně aktuální rok přijímacího řízení je nyní 2018/2019.
   Chcete-li zobrazit podmínky aktuálního přijímacího řízení, zadejte tento rok ve filtru.

  Indonesistika (7310R226)

  Fakulta: Filozofická fakulta
  Studijní program: Filologie (B7310)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: bakalářské
  Jazyk výuky: čeština
  Předpokládaný počet přijímaných:  
  Maximální počet přijímaných: 20
  Standardní doba studia: 3 roky
  Krátká poznámka: pouze jednooborové studium, nelze kombinovat s jiným oborem
  Paralelní v Aj:  
  Výše poplatku za studium v Aj:  
  Forma přihlášky: Elektronická
  Možnost přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky:  

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  0 / 0

  • Na tento obor nyní nelze podat přihlášku.

  • sbalit rozbalit
   jednokolová (ústní)

   okruhy přijímací zkoušky:
   Ústní část
   1) test z anglického jazyka v rámci středoškolských znalostí (max. 10 bodů)
   2) indonéské reálie (max. 50 bodů)
   3) motivace ke studiu včetně diskuze nad předloženým seznamem přečtené literatury (max. 30 bodů)
   4) znalost základních pojmů z oblasti historie, jazykovědy a společenských věd v rozsahu středoškolského studia (max. 10 bodů)

   Uchazeč prokáže dobrou znalost anglického jazyka (test), znalost indonéských reálií (kulturní, historické a geografické). Uchazeč musí dále prokázat znalost základních pojmů z oblasti historie, jazykovědy a společenských věd v rozsahu středoškolského studia. Předběžná znalost indonéštiny není u přijímací zkoušky požadována.

   další požadavky ke zkoušce:
   seznam četby literatury o Indonésii, popř. i další literatury zaměřené na širší region jihovýchodní Asie (předkládá se u ústní zkoušky), případně (středoškolskou) seminární práci vztahující se k Indonésii nebo jihovýchodní Asii (uchazeč ji rovněž předloží u ústní zkoušky)
  • sbalit rozbalit
   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u jednokolové nebo dvoukolové přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému maximálnímu počtu přijímaných pro konkrétní studijní obor (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé obory), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Pokud lze daný obor studovat v prezenční i kombinované formě, je maximální počet přijímaných stanoven pro každou formu studia zvlášť. Ke studiu oboru výlučně dvouoborového může být přijat pouze ten uchazeč, který splní uvedené podmínky pro přijetí na minimálně dva vzájemně kombinovatelné studijní obory (více viz PPŘ, 5.1). Do maximálního počtu přijímaných se u výlučně dvouoborových oborů započítávají i uchazeči, kteří se umístili v příslušném pořadí, byť neuspěli u přijímací zkoušky na alespoň jeden další kombinovatelný studijní obor, a maximální počet přijímaných tedy nemusí být naplněn. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději při zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání (viz PPŘ, 8.4).
  • sbalit rozbalit
   nelze
  • sbalit rozbalit
   http://ujca.ff.cuni.cz (Ústav jižní a centrální Asie)
  • sbalit rozbalit
   Na základě získaného vzdělání se absolventi oboru Indonesistika mohou uplatnit v celé řadě povolání. Budou schopni pracovat v oblasti cestovního ruchu i při organizaci kulturních, společenských či obchodních akcí v daném regionu. Co se týče obchodu, v posledních letech český export do Indonésie výrazně roste, což znamená, že na tomto poli bude zapotřebí celé řady odborníků disponujících příslušnou znalostí sociokulturní situace regionu včetně jazykové vybavenosti. Absolventi budou dále moci působit na nižších úrovních státní správy, například v oblasti kulturní výměny. Uplatnění mohou nalézt také v českých i mezinárodních humanitárních organizacích, které potřebují zaměstnance znalé místních podmínek a ovládající indonéštinu. Absolventi mohou dále také pokračovat v magisterském studiu nejen stejného oboru, ale i dalších humanitních oborů, a profilovat se dále například v oblasti obecné etnologie nebo politologie.