Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail oboru

  zavřít

  • Prohlížíte si podmínky přijímacího řízení za rok 2016/2017, nicméně aktuální rok přijímacího řízení je nyní 2018/2019.
   Chcete-li zobrazit podmínky aktuálního přijímacího řízení, zadejte tento rok ve filtru.

  Translatologie (7310V180)

  Fakulta: Filozofická fakulta
  Studijní program: Filologie (P7310)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: doktorské
  Jazyk výuky: čeština
  Maximální počet přijímaných: 5
  Standardní doba studia: 3 roky
  Krátká poznámka: maximální počet přijímaných je společný pro prezenční i kombinovanou formu studia
  Paralelní v Aj: ano
  Výše poplatku za studium v Aj: 70 000 CZK
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  2 / 3

  • Na tento obor nyní nelze podat přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   přijímací zkouška: jednokolová, ústní

   obsah, předmět přijímací zkoušky
   1. odborná rozprava nad předloženým projektem disertační práce (rozprava o tematickém záměru disertační práce a prokázání kompetence uchazeče k řešení projektu): 0–30 bodů;
   2. posouzení dosavadní odborné činnosti uchazeče včetně doložené překladatelské / tlumočnické praxe: 0–15 bodů;
   3. prokázání znalostí ze studia odborné literatury a schopnosti jejich aplikace na analýzu překladového textu (na základě uchazečem předloženého seznamu): 0–15 bodů.

   doporučené tematické okruhy projektu připravované disertační práce:
   • Vývojové tendence české translatologie v mezinárodním kontextu
   • Pražská škola a její přínos k metodologii translatologického zkoumání
   • Kognitivní procesy v tlumočení
   • Kognitivní procesy v překladu
   • Oblasti výzkumu a modely procesu tlumočení
   • Tlumočení jako vysoce specializovaná dovednost a tlumočení v reálném světě
   • Problematika didaktiky tlumočení
   • Projevy cizosti v překladu neliterárního textu

   Projekt připravované disertační práce (v rámci těchto okruhů anebo jiných, navržených uchazečem) uchazeč předem konzultuje s předsedkyní oborové rady.
   Předsedkyní oborové rady je prof. PhDr. Jana Králová, CSc., kontakt: jana.kralova@ff.cuni.cz.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u přijímací zkoušky dosáhl minimálně 30 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému maximálnímu počtu přijímaných pro konkrétní studijní obor (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé obory), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Pokud lze daný obor studovat v prezenční i kombinované formě, je maximální počet přijímaných stanoven pro obě formy studia společně. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději při zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   nelze
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Absolvent doktorského studia v oboru translatologie může vykonávat samostatnou vědecko-výzkumnou práci. Je schopen výsledky své práce prezentovat odborné veřejnosti ve třech jazycích a v těchto jazycích také vést odbornou diskuzi. Schopnost samostatné vědecko-výzkumné práce prokázal zpracováním disertace, případně dalšími publikacemi a veřejnými vystoupeními v oboru. Je připraven pro samostatnou práci v oblasti vědy a výzkumu, jako vysokoškolský učitel překladatelských, tlumočnických a translatologických disciplín, jako odborný posuzovatel překladatelských a tlumočnických výkonů (soudní znalectví atp.) nebo ve vývoji nových technologií spojených s překladem a tlumočením.