Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail oboru

  zavřít

  • Prohlížíte si podmínky přijímacího řízení za rok 2016/2017, nicméně aktuální rok přijímacího řízení je nyní 2018/2019.
   Chcete-li zobrazit podmínky aktuálního přijímacího řízení, zadejte tento rok ve filtru.

  Moderní hospodářské a sociální dějiny (7105V072)

  Fakulta: Filozofická fakulta
  Studijní program: Historické vědy (P7105)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: doktorské
  Jazyk výuky: čeština
  Maximální počet přijímaných: 8
  Standardní doba studia: 3 roky
  Krátká poznámka: maximální počet přijímaných je společný pro prezenční i kombinovanou formu studia
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  8 / 10

  • Na tento obor nyní nelze podat přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   přijímací zkouška: jednokolová, ústní

   obsah, předmět přijímací zkoušky:
   1. odborná rozprava nad předloženým projektem disertační práce: 0–30 bodů;
   2. posouzení dosavadní odborné činnosti uchazeče: 0–15 bodů;
   3. prokázání znalostí ze studia odborné literatury: 0–15 bodů.

   Oborová rada nenabízí konkrétní témata disertačních projektů, uchazečům umožňuje individuální volbu. Projekt připravované disertační práce uchazeč předem konzultuje s předsedou oborové rady.

   Předsedou oborové rady je prof. PhDr. Drahomír Jančík, CSc., kontakt: Drahomir.Jancik@ff.cuni.cz.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u přijímací zkoušky dosáhl minimálně 30 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému maximálnímu počtu přijímaných pro konkrétní studijní obor (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé obory), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Pokud lze daný obor studovat v prezenční i kombinované formě, je maximální počet přijímaných stanoven pro obě formy studia společně. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději při zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   nelze
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Studijní obor poskytne studentovi, aby si plně osvojil zásady vědecké práce, tvůrčí uplatnění teoretických a metodologických inspirací a umění přesvědčivé argumentace. Velmi důležitá je přitom vazba na aktuální společenské problémy, tj. propojení studovaných historických fenoménů s analýzou současné společnosti, důraz na hermeneuticko-interpretativní výklad moderních hospodářských a sociálních dějin, schopnost týmové práce a multidisciplinární přístup k problému. Rovněž se předpokládá, že student absolvuje zahraniční stáž. Absolvent je připraven uplatnit se ve vědecko-výzkumných institucích, na vysokých školách a nebo k vykonávání odborných prací ve veřejné sféře.