Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail oboru

  zavřít

  • Prohlížíte si podmínky přijímacího řízení za rok 2016/2017, nicméně aktuální rok přijímacího řízení je nyní 2018/2019.
   Chcete-li zobrazit podmínky aktuálního přijímacího řízení, zadejte tento rok ve filtru.

  Klasická filologie (7310V079)

  Fakulta: Filozofická fakulta
  Studijní program: Filologie (P7310)
  Forma studia: kombinovaná
  Druh studia: doktorské
  Jazyk výuky: čeština
  Maximální počet přijímaných: 5
  Standardní doba studia: 3 roky
  Krátká poznámka: maximální počet přijímaných je společný pro prezenční i kombinovanou formu studia
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  2 / 2

  • Na tento obor nyní nelze podat přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   přijímací zkouška: jednokolová, ústní

   obsah, předmět přijímací zkoušky:
   1. odborná rozprava nad předloženým projektem disertační práce: 0–30 bodů;
   2. posouzení dosavadní odborné činnosti uchazeče: 0–15 bodů;
   3. prokázání znalostí ze studia odborné literatury: 0–15 bodů.

   Oborová rada nenabízí konkrétní témata disertačních projektů, uchazečům umožňuje individuální volbu. Projekt připravované disertační práce uchazeč předem konzultuje s předsedkyní oborové rady.

   Předsedkyní oborové rady je doc. PhDr. Dagmar Muchnová, CSc., kontakt: dagmar.muchnova@ff.cuni.cz.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u přijímací zkoušky dosáhl minimálně 30 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému maximálnímu počtu přijímaných pro konkrétní studijní obor (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé obory), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Pokud lze daný obor studovat v prezenční i kombinované formě, je maximální počet přijímaných stanoven pro obě formy studia společně. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději při zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   nelze
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Absolvent doktorského studia oboru Klasické filologie je erudovaným odborníkem v oblasti klasických jazyků/antické literatury, který je schopen: kreativně pracovat individuálně nebo v týmu na výzkumných projektech v souladu se světovým trendem bádání i s rozvojem příbuzných vědních disciplin; sdílet výsledky vlastní badatelské práce s domácími i zahraničními badateli a prezentovat je jak v odborných časopisech, samostatných publikacích, edicích antických textů, tak i na vědeckých setkáních; spolehlivě zařadit výsledky konkrétního bádání do obecnějších souvislostí, postihnout roli recepce antické kultury pro domácí, evropskou i světovou kulturu a to jak v minulosti, tak i v současném období.