Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail oboru

  zavřít

  • Prohlížíte si podmínky přijímacího řízení za rok 2016/2017, nicméně aktuální rok přijímacího řízení je nyní 2018/2019.
   Chcete-li zobrazit podmínky aktuálního přijímacího řízení, zadejte tento rok ve filtru.

  Jazyky zemí Asie a Afriky (7310V078)

  Fakulta: Filozofická fakulta
  Studijní program: Filologie (P7310)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: doktorské
  Jazyk výuky: čeština
  Maximální počet přijímaných: 6
  Standardní doba studia: 3 roky
  Krátká poznámka: maximální počet přijímaných je společný pro prezenční i kombinovanou formu studia
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  3 / 3

  • Na tento obor nyní nelze podat přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   přijímací zkouška: jednokolová, ústní

   obsah, předmět přijímací zkoušky:
   1. odborná rozprava nad předloženým projektem disertační práce: 0–30 bodů;
   2. posouzení dosavadní odborné činnosti uchazeče: 0–15 bodů;
   3. prokázání znalostí ze studia odborné literatury: 0–15 bodů.

   doporučené tematické okruhy projektu připravované disertační práce:
   Jsou akceptována témata založená na lingvistické analýze jazyků Asie a Afriky z různých pohledů (obecně lingvistický, diachronní, sociolingvistický, atd.). Projekt připravované disertační práce uchazeč předem konzultuje s předsedou nebo se členy oborové rady.

   Předsedou oborové rady je prof. PhDr. Jaroslav Vacek, CSc., kontakt: javaka5@seznam.cz.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u přijímací zkoušky dosáhl minimálně 30 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému maximálnímu počtu přijímaných pro konkrétní studijní obor (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé obory), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Pokud lze daný obor studovat v prezenční i kombinované formě, je maximální počet přijímaných stanoven pro obě formy studia společně. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději při zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   nelze
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Absolvent studia je vybaven teoretickými a praktickými znalostmi ze svého oboru (jazykověda a filologie konkrétního jazyka či jazykové skupiny Asie a Afriky) s dobrým přehledem v obecné jazykovědě a schopností objektivního úsudku obecně a kritického myšlení i v jiných souvisejících humanitních oborech. Bude připraven k samostatné vědecké práci ve svém oboru a dokáže se uplatnit všude tam, kde se požadují znalosti daného jazyka a obecné jazykovědy a filologických postupů. Může se uplatnit také v náročných oblastech aplikované lingvistiky, jako je tlumočení odborně zaměřených přednášek, odborný překlad jazykovědných publikací apod.