Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail oboru

  zavřít

  • Prohlížíte si podmínky přijímacího řízení za rok 2016/2017, nicméně aktuální rok přijímacího řízení je nyní 2018/2019.
   Chcete-li zobrazit podmínky aktuálního přijímacího řízení, zadejte tento rok ve filtru.

  Dějiny a kultury zemí Asie a Afriky (7105V015)

  Fakulta: Filozofická fakulta
  Studijní program: Historické vědy (P7105)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: doktorské
  Jazyk výuky: čeština
  Maximální počet přijímaných: 9
  Standardní doba studia: 3 roky
  Krátká poznámka: maximální počet přijímaných je společný pro prezenční i kombinovanou formu studia
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  6 / 7

  • Na tento obor nyní nelze podat přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   přijímací zkouška: jednokolová, ústní

   obsah, předmět přijímací zkoušky:
   1. odborná rozprava nad předloženým projektem disertační práce: 0–30 bodů;
   2. posouzení dosavadní odborné činnosti uchazeče: 0–15 bodů;
   3. prokázání znalostí ze studia odborné literatury: 0–15 bodů.

   doporučené tematické okruhy projektu připravované disertační práce:
   • Dějiny a kultura Blízkého východu
   • Islám – náboženství a filozofie
   • Hebrejská studia
   • Dějiny a kultura Indie
   • Dějiny a kultura Dálného východu

   Projekt připravované disertační práce uchazeč předem konzultuje s možným školitelem. Předpokladem je znalost konkrétního asijského nebo afrického jazyka vztahujícího se k tématu disertační práce.

   Předsedou oborové rady je prof. PhDr. Eduard Gombár, CSc., kontakt: eduard.gombar@ff.cuni.cz; gombar@seznam.cz.

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u přijímací zkoušky dosáhl minimálně 30 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému maximálnímu počtu přijímaných pro konkrétní studijní obor (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé obory), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Pokud lze daný obor studovat v prezenční i kombinované formě, je maximální počet přijímaných stanoven pro obě formy studia společně. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději při zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   nelze
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Disciplinární šířka oboru si vyžaduje specializaci absolventů. Zaměřují se jednak na politické, hospodářské či sociální dějiny určitého regionu nebo na oblast kultury a etnografie daného regionu. Absolvent musí být schopen samostatně pracovat, umět s pomocí nabytých metodologických zkušeností své znalosti aktivně dále rozvíjet a uplatňovat je ve společenské praxi. Absolventi se mohou uplatnit na vysokých školách, ve vědeckých pracovištích, v muzeích, galeriích, archivech, ve státní správě a diplomatických službách, ve sdělovacích prostředcích, publicistice, v zahraničním obchodě i v nevládních organizacích.