Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail oboru

  zavřít

  • Prohlížíte si podmínky přijímacího řízení za rok 2016/2017, nicméně aktuální rok přijímacího řízení je nyní 2018/2019.
   Chcete-li zobrazit podmínky aktuálního přijímacího řízení, zadejte tento rok ve filtru.

  Farmacie (5206T004)

  Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
  Studijní program: Farmacie (M5206)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Standardní doba studia: 5 let
  Paralelní v Aj: ano
  Forma přihlášky: Elektronická, Listinná
  Možnost upuštění od přijímací zkoušky: ano

  • Na tento obor nyní nelze podat přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   1) Přijímací zkouška je jednokolová.
   2) Zkouška je pouze písemná, koná se ze dvou testů: chemie a biologie (včetně botaniky). Každý test obsahuje vždy 50 otázek (1 otázka = 1 bod). Předpokládají se znalosti na úrovni absolventů gymnázií a u přijímací zkoušky lze používat jednoduché kalkulačky.
   3) Doplňující bonifikace: úspěšným řešitelům ústředního (celostátního) kola olympiády se započítává 5 bodů (započítává se pouze 1x). Bonifikaci lze započítat pouze v případě doložení účasti nejpozději v den konání přijímací zkoušky.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   - podání řádně vyplněné přihlášky ve stanoveném termínu, včetně předepsaných součástí a příloh
   - splnění podmínky pro prominutí přijímací zkoušky nebo úspěšné složení přijímací zkoušky a získání počtu bodů dle bodové hranice pro přijetí stanovené děkanem
   - dodání ověřené kopie dokladu o dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Přijímací zkoušku lze prominout uchazeči, který splní alespoň jednu z následujících podmínek:
   1) Dosáhne v rámci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ; Scio) v kterémkoliv termínu ve školním roce 2015/2016 v testu Přírodních věd (oddíly: Biologie, Chemie) celkový percentil stejný nebo vyšší než 85. Celkový percentil je stanoven jako průměr percentilů z obou oddílů.
   nebo
   2) Dosáhne v rámci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ; Scio) v kterémkoliv termínu ve školním roce 2015/2016 v testu Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo v jeho slovenské verzi Všeobecné študijné predpoklady (VŠP) percentil stejný nebo vyšší než 85 (celkový percentil je stanoven jako průměr percentilů ze všech čtyř oddílů testu OSP) a současně absolvoval výuku předmětů chemie a biologie v délce alespoň jednoho roku v průběhu posledních dvou ročníků studia na střední škole a nebyl klasifikován známkou horší než 2 (velmi dobře).
   Termíny testování, vzorové testy a podmínky přihlašování k NSZ jsou zveřejněny na www.scio.cz/nsz.
   Svůj výsledek uchazeč fakultě nepředává. Výsledek uchazeče fakultě předává výhradně společnost www.scio.cz, s.r.o. (Scio). Každý uchazeč však musí společnosti Scio poskytnout svůj souhlas k předání výsledků (učiní tak v rámci přihlášky na zkoušku).
   nebo
   3) Jeho průměrný prospěch v posledních čtyřech ročnících studia na střední škole byl do 1,100 a současně absolvoval výuku předmětů chemie a biologie v délce alespoň jednoho roku v průběhu posledních dvou ročníků studia a nebyl klasifikován známkou horší než 2 (velmi dobře). Průměrný prospěch se vypočítává u čtyřletých středních škol z výročních vysvědčení za 1.- 3. ročník a za pololetí 4. ročníku; u víceletých středních škol se analogicky započítávají výsledky za poslední čtyři ročníky studia (v posledním ročníku opět pouze první pololetí).
   Na základě prospěchu mohou být přijati pouze uchazeči, kteří vykonali maturitní zkoušku ve školním roce 2015/2016!
   nebo
   4) Úspěšní řešitelé ústředních (celostátních) kol chemické nebo biologické olympiády, konané v posledních čtyřech ročnících studia na střední škole.

   Žádost uchazeč podává písemně v listinné podobě spolu s přihláškou ke studiu nebo ve formuláři elektronické přihlášky zaškrtne „žádost o prominutí přijímací zkoušky“.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Rozsah požadovaných vědomostí je dán osnovami gymnázií, bez ohledu na absolvovanou střední školu.

   Vzorové otázky k přijímacím zkouškám jsou zveřejněny na webových stránkách fakulty, konkrétně na webové adrese:
   http://www.faf.cuni.cz/Prihlaseni/Bakalarske-a-magisterske-studium/Vzorove-otazky/
   Tyto otázky mají poskytnout uchazečům přehled o rozsahu znalostí požadovaných u přijímací zkoušky v jednotlivých disciplínách. Konkrétní formulace otázek u přijímací zkoušky se může od zveřejněných otázek lišit.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Přípravný kurz pro zájemce o studium na Farmaceutické fakultě UK:
   Probíhá na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové v období od 28. 11. 2015 do 19. 3. 2016 během 8 sobot. Výuka je vždy v sobotu od 9,00 hod. do 14,00 hod., celkový rozsah kurzu je 48 vyučovacích hodin. Cena kurzu: 2.800,- Kč. Jednotlivé výukové dny, přihláška a podrobné informace jsou k dispozici na webových stránkách fakulty www.faf.cuni.cz a na studijním oddělení fakulty.
   Absolvování tohoto kurzu nenahrazuje přijímací zkoušku na Farmaceutickou fakultu UK v Hradci Králové. Pro přijetí musí absolventi kurzu ještě splnit podmínky řádného přijímacího řízení.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Absolvent studijního programu farmacie je vysokoškolsky kvalifikovaným zdravotnickým pracovníkem. Má teoretické a praktické znalosti o léčivech a léčivých přípravcích, o jejich přípravě a fyzikálním, chemickém, biologickém, mikrobiologickém a klinickém hodnocení. Má vědomosti o metabolismu, o mechanismech účinků léčivých látek, o pravidlech užití léčiv a léčivých přípravků, o působení toxických látek, o vyhodnocení vědeckých dat, týkajících se léčiv, o etických, právních, sociálně ekonomických a jiných aspektech souvisejících s farmaceutickou praxí. Studium plně odpovídá požadavkům Evropské komise a absolventi mohou vykonávat povolání ve všech členských státech EU. Absolvent najde uplatnění v rámci veřejného i nemocničního lékárenství, ve farmaceutických firmách, farmaceutickém průmyslu, ale i u lůžka pacienta v rámci klinické farmacie.