Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail oboru

  zavřít

  • Prohlížíte si podmínky přijímacího řízení za rok 2016/2017, nicméně aktuální rok přijímacího řízení je nyní 2018/2019.
   Chcete-li zobrazit podmínky aktuálního přijímacího řízení, zadejte tento rok ve filtru.

  Sociologie (6703T004)

  Fakulta: Fakulta sociálních věd
  Studijní program: Sociologie (N6703)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Standardní doba studia: 2 roky
  Krátká poznámka: Den otevřených dveří na Institutu sociologických studií (ISS, U Kříže 8/661, Praha 5 – Jinonice) se koná v termínu zveřejněném na webových stránkách http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-225.html. http://iss.fsv.cuni.cz
  Forma přihlášky: Elektronická, Listinná

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  52 / 85

  • Na tento obor nyní nelze podat přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Obor sociologie poskytuje přehled základních paradigmat u hlavních teoretických směrů současné sociologie a znalosti moderních metod sociologického výzkumu včetně zpracování a interpretace dat.
  • sbalit Rozbalit (další informace)

   Přijímací zkouška je  dvoukolová

   První kolo:

   1.      test z anglického jazyka (viz dále „Požadavky k přijímacím zkouškám z jazyků na rok 2016/2017“) - max.30 bodů

   2.      interpretace statistické tabulky a sociologický komentář k zadanému problému – max. 70 bodů

   Hranici pro postup do druhého kola stanoví děkan na základě výsledků prvního kola přijímacího řízení.

   Druhé kolo:

   1.      sociologický pohled na vybraný problém – max. 40 bodů

   2.      motivace ke studiu vycházející z uchazečem předloženého seznamu  přečtené odborné literatury -  max. 20 bodů

   Bližší informace na Institutu sociologických studií  U Kříže 8/661,  Praha 5 – Jinonice, http://iss.fsv.cuni.cz

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Ukončené vysokoškolské vzdělání. Přijati jsou uchazeci s nejvyšším dosaženým počtem bodů. Bodovou hranici pro přijetí určí děkan.
  • sbalit Rozbalit (další informace)

   Podmínky přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky podle čl. 3 Řádu přijímacího řízení UK

   A) Podmínky upuštění od přijímací zkoušky v případě účastníků a absolventů Programu CŽV - zájmový na UK FSV

   Účastníci a absolventi Programu CŽV - zájmový na UK FSV budou přijati do řádného bakalářského nebo magisterského studia upuštěním od  přijímací zkoušky. K přijetí do bakalářského studia je nutné ukončené středoškolské vzdělání a k přijetí do navazujícího magisterského programu ukončené vysokoškolské vzdělání.

   Podmínkou je:

   a) absolvování minimálně dvou navazujících semestrů Programu CŽV - zájmový bezprostředně předcházejících akademickému roku, do kterého si uchazeč podal přihlášku ke studiu,

   b) získání minimálně 60 kreditů obdržených ve dvou navazujících semestrech Programu CŽV - zájmový bezprostředně předcházejících akademickému roku, od kterého uchazeč hodlá započít řádné studium na FSV UK,

   c) studijní průměr do 1,5 včetně, přičemž všechny zkoušky a klasifikované zápočty musí být splněny v prvních řádných termínech a jejich hodnocení musí být výborně nebo velmi dobře. Do průměru se počítají jen zkoušky a klasifikované zápočty absolvované ve dvou navazujících semestrech Programu CŽV - zájmový bezprostředně předcházejících akademickému roku, od kterého uchazeč hodlá započít řádné studium na FSV UK. O upuštění od přijímací zkoušky rozhoduje děkan fakulty.

    

   B) Podmínky upuštění od přijímací zkoušky v případě dovršení maximální doby studia

   V případě, že je uchazečem student, který v daném akademickém roce dovrší maximální dobu studia v daném oboru, na který se hlásí, může fakulta dle čl. 3 odst. 6 Řádu přijímacího řízení UK na základě žádosti upustit od přijímací zkoušky, pokud:
    
   a) se uchazeč hlásí na týž studijní obor, v němž maximální dobu dovrší
    
   b) uchazeč podá přihlášku ke studiu v řádném termínu dle harmonogramu přijímacího řízení a žádost o upuštění od přijímací zkoušky k ní přiloží
    
   c) v dosavadním studiu studijního oboru, na který se hlásí, dosáhl studijního průměru do 1,50 ze všech termínů, všech zkoušek a klasifikovaných zápočtů.

    

   C) Podmínky pro přijetí do navazujícího magisterského studia pro akademický rok 2016/2017 s upuštěním od přijímací zkoušky

   Absolventy bakalářského studia, kteří ukončili bakalářské studium v roce 2015/2016 na FSV UK a hlásí se ke studiu na rok 2016/2017 na navazující magisterské studium v rámci studijního programu, v němž absolvovali bakalářské studium, může děkan UK FSV na základě jejich žádosti přijmout do příslušných navazujících magisterských studijních oborů bez přijímací zkoušky, pokud splnili následující podmínky:

   Absolventům bakalářského studijního oboru 6703R006 Sociologie a sociální politika nebo 6703R012 Sociologie a sociální antropologie, kteří absolvovali v akademickém roce 2015/2016 a hlásí se ke studiu na rok 2016/2017, může děkan na základě jejich žádosti prominout přijímací zkoušku, jestliže složili bakalářskou zkoušku v prvním termínu, na který se přihlásili a dosáhli u ní prospěchu do 1,70 včetně. Na základě žádosti, která musí být součástí přihlášky ke studiu, přijme děkan bez přijímací zkoušky ke studiu uchazeče, který by byl v akademickém roce 2015/2016 přijat, pokud by v období pro ověřování podmínek k přijetí doložil požadované vysokoškolské vzdělání. V takovém případě nemohl uchazeč včas doložit vysokoškolské vzdělání proto, že je absolvoval až po skončení období pro ověřování podmínek k přijetí. Výše uvedený postup je možné uplatnit pouze jednou.

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Absolvent je schopen samostatně provádět základní a aplikovaný sociologický a sociálně antropologický výzkum. Uplatnění nachází na vysokých školách, ve výzkumných ústavech, ve výzkumných agenturách zabývajících se výzkumem veřejného mínění, trhu a médií. Další uplatnění může mít jako specialista pro řešení sociálních problémů, složitých sociálních situací a komunikací s veřejností v nejrůznějším prostředí (veřejná správa, neziskový sektor, firemní organizace).