Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail oboru

  zavřít

  • Prohlížíte si podmínky přijímacího řízení za rok 2016/2017, nicméně aktuální rok přijímacího řízení je nyní 2018/2019.
   Chcete-li zobrazit podmínky aktuálního přijímacího řízení, zadejte tento rok ve filtru.

  Romistika (7310R215)

  Fakulta: Filozofická fakulta
  Studijní program: Filologie (B7310)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: bakalářské
  Jazyk výuky: čeština
  Maximální počet přijímaných: 25
  Standardní doba studia: 3 roky
  Krátká poznámka: jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory bakalářského studia
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  0 / 0

  • Na tento obor nyní nelze podat přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní)

   popis přijímací zkoušky:
   1. kolo – písemná část (doba trvání: 45 minut)
   1) přehled o romské tematice a schopnost jednoduché jazykové analýzy (max. 25 bodů)
   2) esej na dané téma (max. 25 bodů)
   2. kolo – ústní část:
   1) znalost romské tematiky, zejména na základě četby (max. 25 bodů)
   2) motivace ke studiu romistiky (max. 25 bodů)

   další požadavky ke zkoušce: seznam vlastní četby o Romech (předkládá se u písemné části
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u jednokolové nebo dvoukolové přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému maximálnímu počtu přijímaných pro konkrétní studijní obor (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé obory, PPŘ, 11.1, 11.2 a 11.3), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Pokud lze daný obor studovat v prezenční i kombinované formě, je maximální počet přijímaných stanoven pro každou formu studia zvlášť. Ke studiu oboru výlučně dvouoborového může být přijat pouze ten uchazeč, který splní uvedené podmínky pro přijetí na minimálně dva vzájemně kombinovatelné studijní obory (více viz PPŘ, 5.1). Do maximálního počtu přijímaných se u výlučně dvouoborových oborů započítávají i uchazeči, kteří se umístili v příslušném pořadí, byť neuspěli u přijímací zkoušky na alespoň jeden další kombinovatelný studijní obor, a maximální počet přijímaných tedy nemusí být naplněn. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději při zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání (viz PPŘ, 8.4).
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   nelze
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   kses.ff.cuni.cz (Katedra středoevropských studií)
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Uplatnění absolventů bakalářského studia je široké, mimo jiné díky aktuálnosti tematiky a velmi silnému nedostatku kvalifikovaných romistů. Bakaláři romistiky mohou nalézt uplatnění především ve státní správě, v neziskovém sektoru, v humanitárních, lidskoprávních a charitativních organizacích na domácí i mezinárodní scéně, v romských i neromských médiích, v nakladatelských redakcích, v překladatelských a tlumočnických činnostech.
   Nadějní absolventi mohou pokračovat ve studiu romistiky v navazujícím magisterském studiu, které směřuje k dalšímu získávání a prohlubování teoretických poznatků, popřípadě pokračovat v magisterském studiu na jiném příbuzném oboru (lingvistika, sociální antropologie, sociologie apod.). Jazykově dobře vybaveným absolventům je otevřena možnost MA studia oboru Romani Studies, popřípadě jiného příbuzného oboru, i na některé ze zahraničních univerzit.