Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail oboru

  zavřít

  • Prohlížíte si podmínky přijímacího řízení za rok 2016/2017, nicméně aktuální rok přijímacího řízení je nyní 2018/2019.
   Chcete-li zobrazit podmínky aktuálního přijímacího řízení, zadejte tento rok ve filtru.

  Politologie (6701R008)

  Fakulta: Filozofická fakulta
  Studijní program: Politologie (B6701)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: bakalářské
  Jazyk výuky: čeština
  Maximální počet přijímaných: 50
  Standardní doba studia: 3 roky
  Krátká poznámka: jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory bakalářského studia
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  50 / 141

  • Na tento obor nyní nelze podat přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní)

   popis přijímací zkoušky:
   1. kolo – písemná část (doba trvání: 30 minut)
   1) porozumění anglickému odbornému textu – uchazeč vybírá z nabídky odpovědí ty, jež nejvíce odpovídají obsahu a logice krátkého textu (max. 10 bodů)
   2) všeobecný kulturní a geografický rozhled (max. 20 bodů)
   3) otázky z politických dějin a současných politických reálií – českých i světových (max. 20 bodů)
   2. kolo – ústní část:
   1) motivace ke studiu (max. 10 bodů)
   2) rozbor autorem vybraného díla ze seznamu prostudované společenskovědní a historické literatury; seznam předkládá uchazeč na základě své vlastní četby (max. 20 bodů)
   3) rozbor komisí vybraného díla z téhož seznamu (max. 20 bodů)

   U zkoušky se hodnotí schopnost kritického čtení odborných textů, zájem o kulturně-politické dění a historický přehled.

   další požadavky ke zkoušce: U ústní zkoušky uchazeč předkládá vlastní seznam prostudované společenskovědní a humanitní odborné literatury. Kvalita seznamu, množství i charakter společenskovědní a humanitní odborné literatury jsou komisí taktéž hodnoceny. Z tohoto důvodu Ústav politologie nezveřejňuje seznam doporučené literatury.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u jednokolové nebo dvoukolové přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému maximálnímu počtu přijímaných pro konkrétní studijní obor (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé obory, PPŘ, 11.1, 11.2 a 11.3), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Pokud lze daný obor studovat v prezenční i kombinované formě, je maximální počet přijímaných stanoven pro každou formu studia zvlášť. Ke studiu oboru výlučně dvouoborového může být přijat pouze ten uchazeč, který splní uvedené podmínky pro přijetí na minimálně dva vzájemně kombinovatelné studijní obory (více viz PPŘ, 5.1). Do maximálního počtu přijímaných se u výlučně dvouoborových oborů započítávají i uchazeči, kteří se umístili v příslušném pořadí, byť neuspěli u přijímací zkoušky na alespoň jeden další kombinovatelný studijní obor, a maximální počet přijímaných tedy nemusí být naplněn. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději při zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání (viz PPŘ, 8.4).
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   nelze
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   upol.ff.cuni.cz (Ústav politologie)
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Absolvent získá znalosti v teoriích mezinárodních vztahů, v soudobé politické filozofii, teoriích
   demokracie, hlavních otázkách comparative politics či nedemokratických režimech a důkladně se
   seznámí s historickým vývojem české politiky a českého politického myšlení. Díky řadě volitelných
   předmětů získá přehled o konkrétních politických problémech různých regionů a o dalších otázkách
   politických věd, dále o problémech středoevropské politiky, politické sociologii, o dějinách mezinárodních vztahů či o problematice mezinárodních organizací. Stejně tak se může detailně orientovat v otázkách českého politického systému a ústavního práva. Během studia je striktně veden k četbě anglických textů, k rozvoji schopnosti kriticky uvažovat, diskutovat a zaujímat neortodoxní pohledy na společenské problémy, často velmi odlišné od hegemonního diskurzu. Vzhledem k velkému množství písemných prací v průběhu studia získá absolvent pravidelný návyk formulovat své postoje na různě rozsáhlém prostoru. Možnosti uplatnění absolventů jsou poměrně široké – např. ve školství, v oblasti médií, v nichž mohou absolventi působit jako redaktoři, komentátoři, političtí analytici atd.; ve státní sféře mohou najít uplatnění v různých institucích státní a veřejné správy, v politických stranách, neziskových organizacích atd. Ústav se však primárně věnuje přípravě teoreticky vzdělaných a kriticky myslících lidí, nikoli konkrétních „expertů“ v daných profesích.