Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail oboru

  zavřít

  • Prohlížíte si podmínky přijímacího řízení za rok 2006/2007, nicméně aktuální rok přijímacího řízení je nyní 2018/2019.
   Chcete-li zobrazit podmínky aktuálního přijímacího řízení, zadejte tento rok ve filtru.

  (5103V028)

  Fakulta: Lékařská fakulta v Hradci Králové
  Studijní program: Všeobecné lékařství (P5103)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: doktorské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 1
  Standardní doba studia: 3 roky
  Paralelní v Aj: ano

  • Na tento obor nyní nelze podat přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   1. ročník

   Probíhá výuka společných všeobecně vědních předmětů rozdělených do kurzů: příprava odborné přednášky a odborné publikace, příprava výzkumných projektů, statistika.
   Jejich časový plán a sylaby jsou zveřejněny před začátkem akademického roku. Každý student doktorského studia je povinen absolvovat všechny vypsané kurzy, které jsou zakončené zkouškou nebo jinou formou ověření znalostí.


   Každý student je také povinen v 1. ročníku složit zkoušku z angličtiny nebo z němčiny (zkoušku zabezpečí ústav jazyků LF). Výuka jazyků není centrálně organizována.

   V průběhu roku student zpracuje písemně literární rešerši tématu jeho disertační práce. Podle pokynů školitele se bude pravidelně zúčastňovat odborných seminářů, stáží atd. Student seznámí odbornou veřejnost (např. na semináři) s výsledky literární rešerše, cílem disertace a zvolenou metodikou. Zahájí přípravy na provádění experimentů - sběr dat.

   2. ročník

   Všeobecná výuka probíhá formou cyklu odborných seminářů; student je povinen na jenoum ze seminářů přednést podrobnou anotaci disertační práce a absolvovat nejméně 80% vypsaných přednášek.


   Těžiště výuky je ve specifické odborné přípravě (a to po stránce faktické i metodické) formou přednášek, kurzů, seminářů, písemného zpracování zadaných témat atd. Tuto výuku zajistí pro každý obor příslušná oborová rada. Každý uchazeč si může zapsat i výuku organizovanou jinými oborovými radami. Opět se bude pravidelně zúčastňovat odborných seminářů, stáží atd. podle pokynů školitele. Těžiště studia je v provádění experimentů (sběru dat). Na konci akademického roku sepíše student podle pokynů školitele stručnou zprávu o dosavadních výsledcích své práce.

   3. ročník

   Student dokončí sběr dat, zpracovává získané údaje a připraví je k publikaci. Opět se bude pravidelně zúčastňovat odborných seminářů, stáží atd. podle pokynů školitele.
   V průběhu roku musí složit státní doktorskou zkoušku, předložit disertační práci včetně autoreferátu a na závěr studia disertační práci obhájit.
   Před obhajobou musí student dále splnit základní limit tj. nejméně 2 původní vědecké (odborné) práce v recenzovaných časopisech, z toho u jedné musí být prvním autorem.

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Biomedicínské základy. Ústní zkouška.

   Téma práce:
   Zánětová odpověď indukovaná kardiochirurgickou operací.

   Kritéria pro vyhodnocení:
   přijímací zkouška: 90 bodů
   doplňující podmínky pro bonifikaci: 10 bodů
   další podmínky: -

   Objectives of the admission examination:
   Overall knowledge of immunobiology in extent of university level.

   Criteria for the evaluation:
   Admission examination: 100 points
   Practice and Attestation: -
   Additional requirements: -

   Maximum of enrolled students: in residential form of the study: 1
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   absolvent: lékařské, farmaceutické nebo přírodovědecké fakulty, příp. biomedicínských oborů Univerzity Pardubice a Jihočeské Univerzity

   Doplňující podmínky pro bonifikaci:
   praxe: nevyžaduje se
   atestace: nevyžaduje se
   stručná anotace zamýšlené práce

   Další podmínky: žádné


   Admission requirements:
   Graduate of Faculty of Medicine or Faculty of Science, or Faculty of Pharmacy. Pass and admission examination which will take place in June 2006 or in September 2006.

   Assets:
   Practice: No
   Attestation: No