Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail oboru

  zavřít

  V době od 18.8. 18h do 19.8. 2h proběhne odstávka studijního informačního systému.

  zavřít

  • Prohlížíte si podmínky přijímacího řízení za rok 2016/2017, nicméně aktuální rok přijímacího řízení je nyní 2018/2019.
   Chcete-li zobrazit podmínky aktuálního přijímacího řízení, zadejte tento rok ve filtru.

  Žurnalistika (7202R006)

  Fakulta: Fakulta sociálních věd
  Studijní program: Mediální a komunikační studia (B7202)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: bakalářské
  Jazyk výuky: čeština
  Standardní doba studia: 3 roky
  Krátká poznámka: Den otevřených dveří na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky (IKSŽ, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1) se koná v termínu zveřejněném na webových stránkách http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-225.html. http://iksz.fsv.cuni.cz
  Forma přihlášky: Elektronická, Listinná

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  76 / 664

  • Na tento obor nyní nelze podat přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace)

   Program se svým zaměřením hlásí k tradicím domácí i světové přípravy budoucích novinářů, jak se vyprofilovaly koncem dvacátého století. V duchu těchto tradic se vymezuje jako profesní příprava univerzitního typu kladoucí značný důraz na všeobecné vzdělanostní zázemí, (zvláště společenskovědního charakteru - sociologie, politologie, psychologie, filosofie a základů právního myšlení jako přirozeného vzdělanostního zázemí kvalifikovaných novinářů) a na širší odborné pozadí vlastní novinářské profese, jež spatřuje ve zprostředkování vybraných teoretických poznatků z oblasti teorie masové komunikace a s ní souvisejících mediálních studií (např. dějiny a současnost médií, komunikace, včetně komunikace v mateřském jazyce). Vlastní profesní příprava je v duchu soudobých směrů uplatňujících se v přípravě novinářů soustředěna na osvojování odpovědného přístupu k povolání novináře a spolehlivého zvládnutí postupů a dovedností nutných pro kvalifikovaný výkon novinářské profese (žurnalistická tvorba v různých typech médií). Za vyvrcholení přípravy budoucích novinářů bere tento studijní program profilování pro práci v jednotlivých tradičních médiích, tedy tisku, rozhlase a televizi, ale i v tzv. médiích nových (on line žurnalistika).


  • sbalit Rozbalit (další informace)

   Přijímací zkoušky jsou dvoukolové

   Písemná část:

   1. test z volitelného cizího jazyka (viz dále „Požadavky k přijímacím zkouškám z jazyků na rok 2016/2017“) max. 30 bodů
   2. integrovaný test ověřující všeobecný, historický, kulturní a politický přehled, znalosti spisovné češtiny, jazykovou tvořivost, intuitivní řešení tvůrčích problémů a schopnost jazykové stylizace - max. 70 bodů

   Ústní část:

   1. prověření základní orientace v aktuálních otázkách české společnosti, světové politiky, kulturního dění apod. - max. 40 bodů
   2. motivace ke studiu s diskusí nad seznamem četby (který je uchazeč povinen předložit při ústní části přijímací zkoušky) a případnými ukázkami vlastní tvorby (jež nejsou povinné a předávají se také při ústním pohovoru) – max. 20 bodů

   Bližší informace na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1, e-mail - koterova@fsv.cuni.cz

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Podmínkou přijetí do bakalářského studia:

   a) podání řádně vyplněné přihlášky v uvedeném termínu, včetně předepsaných součástí a příloh,

   b) dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání,

   c) složení přijímací zkoušky.

   Přijati jsou uchazeci s nejvyšším počtem bodů, body za obě kola se sčítají. Hranici pro přijetí určí děkan.
  • sbalit Rozbalit (další informace)

   Podmínky přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky podle čl. 3 Řádu přijímacího řízení UK

   A) Podmínky upuštění od přijímací zkoušky v případě účastníků a absolventů Programu CŽV - zájmový na UK FSV

   Účastníci a absolventi Programu CŽV - zájmový na UK FSV budou přijati do řádného bakalářského nebo magisterského studia upuštěním od  přijímací zkoušky. K přijetí do bakalářského studia je nutné ukončené středoškolské vzdělání a k přijetí do navazujícího magisterského programu ukončené vysokoškolské vzdělání.

   Podmínkou je:

   a) absolvování minimálně dvou navazujících semestrů Programu CŽV - zájmový bezprostředně předcházejících akademickému roku, do kterého si uchazeč podal přihlášku ke studiu,

   b) získání minimálně 60 kreditů obdržených ve dvou navazujících semestrech Programu CŽV - zájmový bezprostředně předcházejících akademickému roku, od kterého uchazeč hodlá započít řádné studium na FSV UK,

   c) studijní průměr do 1,5 včetně, přičemž všechny zkoušky a klasifikované zápočty musí být splněny v prvních řádných termínech a jejich hodnocení musí být výborně nebo velmi dobře. Do průměru se počítají jen zkoušky a klasifikované zápočty absolvované ve dvou navazujících semestrech Programu CŽV - zájmový bezprostředně předcházejících akademickému roku, od kterého uchazeč hodlá započít řádné studium na FSV UK. O upuštění od přijímací zkoušky rozhoduje děkan fakulty.


   B) Podmínky upuštění od přijímací zkoušky v případě dovršení maximální doby studia

   V případě, že je uchazečem student, který v daném akademickém roce dovrší maximální dobu studia v daném oboru, na který se hlásí, může fakulta dle čl. 3 odst. 6 Řádu přijímacího řízení UK na základě žádosti upustit od přijímací zkoušky, pokud:
    
   a) se uchazeč hlásí na týž studijní obor, v němž maximální dobu dovrší
    
   b) uchazeč podá přihlášku ke studiu v řádném termínu dle harmonogramu přijímacího řízení a žádost o upuštění od přijímací zkoušky k ní přiloží
    
   c) v dosavadním studiu studijního oboru, na který se hlásí, dosáhl studijního průměru do 1,50 ze všech termínů, všech zkoušek a klasifikovaných zápočtů.

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Absolventi se uplatní především jako redaktoři a redaktorky ve všech typech masových médií a ve zpravodajských agenturách, dále jako domácí a zahraniční zpravodajové či nezávislí publicisté. Absolventům se dále otevírá možnost dalšího studia, přičemž přirozeným dalším zvyšováním kvalifikace jsou sociální vědy na úrovni navazujícího magisterského studia, z nichž nejblíže k odbornému zaměření absolventů má studium navazujícího oboru Mediální studia.