Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail oboru

  zavřít

  V době od 18.8. 18h do 19.8. 2h proběhne odstávka studijního informačního systému.

  zavřít

  • Prohlížíte si podmínky přijímacího řízení za rok 2016/2017, nicméně aktuální rok přijímacího řízení je nyní 2018/2019.
   Chcete-li zobrazit podmínky aktuálního přijímacího řízení, zadejte tento rok ve filtru.

  Marketingová komunikace a public relations (7202R014)

  Fakulta: Fakulta sociálních věd
  Studijní program: Mediální a komunikační studia (B7202)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: bakalářské
  Jazyk výuky: čeština
  Standardní doba studia: 3 roky
  Krátká poznámka: Den otevřených dveří na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky (IKSŽ, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1) se koná v termínu zveřejněném na webových stránkách http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-225.html. http://iksz.fsv.cuni.cz
  Forma přihlášky: Elektronická, Listinná

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  81 / 857

  • Na tento obor nyní nelze podat přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   V souvislosti s vytvářením tržního prostředí v České republice vzrostla výrazně úloha marketingových a public relations aktivit, a to ve všech oblastech: hospodářské, politické i ve sféře činnosti neziskových organizací a občanských iniciativ různého typu. Na fundované a zodpovědně vedené marketingové komunikaci a vztazích k veřejnosti závisí nejen úspěšnost jednotlivých subjektů hospodářských, politických a občanských, ale vzhledem k povaze a společenskému dopadu těchto aktivit i kvalita prostředí, v němž žijeme, a kvalita společnosti jako celku. Můžeme také zcela jistě očekávat, že význam marketingové komunikace a public relations kvantitativně i kvalitativně poroste v souvislosti s naší integrací do EU. Míra odbornosti a kvality komunikačního chování závisí na hloubce a rozvoji poznání komunikačních procesů a faktorů, jež je ovlivňují. Na jedné straně to znamená popisovat a analyzovat procesy institucionalizované a řízené komunikace (jimiž jsou také marketing a public relations), na straně druhé připravovat profesionály, kteří by na patřičné odborné i mravní úrovni dokázali v této oblasti působit. Zároveň tím vytvářet předpoklady pro růst těch, kteří by se různým formám řízené komunikace chtěli věnovat jako předmětu svého zájmu v rámci sociálních věd.
  • sbalit Rozbalit (další informace)

   Přijímací zkoušky jsou dvoukolové

   První kolo:

   Každý uchazeč o studium musí absolvovat NSZ a v jejich rámci konkrétně (1) test Obecných studijních předpokladů (OSP Základní nebo výsledek prvních 3 oddílů OSP R ) a (2) test z Angličtiny (ANG). Uchazeč může tyto testy skládat jak jedenkrát, tak vícekrát.  Z hlediska přijímacího řízení na FSV se uchazeči započítává vždy nejlepší výsledek z absolvovaných testů.

   NSZ zabezpečuje společnost Scio v těchto termínech :

   OSP Z - 12. prosince 2015, 6. února 2016, 12. března 2016, 3. dubna 2016, 30. dubna 2016.

   ANG - 12. března 2016 a 30. dubna 2016.

   Pro určení pořadí uchazečů po prvním kole budou jejich výsledky ve formě percentilu z testu OSP násobeny koeficientem 0,7, výsledky testu ANG 0,3. Takto přepočtené výsledky budou sečteny, uchazeči budou seřazeni a do druhého kola postoupí 160 nejlepších.

    

   Druhé kolo (Ústní část):

   1. motivace ke studiu se základní orientací v oboru, diskuse o seznamu četby (který je uchazeč povinen předložit při ústní části přijímacího řízení), eventuálně o vlastních aktivitách v oboru (při ústní části nutno doložit CV a motivační dopis) – max.40 bodů

   2. orientace v aktuálních otázkách české a mezinárodní politiky, moderní historie, společenských věd, společenského a kulturního dění -  max. 20 bodů

   Bližší informace na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1.

  • sbalit Rozbalit (další informace)

   Podmínkou přijetí do bakalářského studia:

   a) podání řádně vyplněné přihlášky v uvedeném termínu, včetně předepsaných součástí a příloh,

   b) dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání,

   c) složení přijímací zkoušky.

   Přijati jsou uchazeci s nejvyšším průměrným  percentilem. Hranici pro přijetí určí děkan.

   Uchazeči, kteří řádně podali přihlášku jsou zváni k testům přímo společností SCIO. Fakulta neposílá pozvánky k 1. kolu přijímací zkoušky.
   Uchazečům, kteří postoupili do 2. kola bude pozvánka zaslána.

    

  • sbalit Rozbalit (další informace)

   Podmínky přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky podle čl. 3 Řádu přijímacího řízení UK

   A) Podmínky upuštění od přijímací zkoušky v případě účastníků a absolventů Programu CŽV - zájmový na UK FSV

   Účastníci a absolventi Programu CŽV - zájmový na UK FSV budou přijati do řádného bakalářského nebo magisterského studia upuštěním od  přijímací zkoušky. K přijetí do bakalářského studia je nutné ukončené středoškolské vzdělání a k přijetí do navazujícího magisterského programu ukončené vysokoškolské vzdělání.

   Podmínkou je:

   a) absolvování minimálně dvou navazujících semestrů Programu CŽV - zájmový bezprostředně předcházejících akademickému roku, do kterého si uchazeč podal přihlášku ke studiu,

   b) získání minimálně 60 kreditů obdržených ve dvou navazujících semestrech Programu CŽV - zájmový bezprostředně předcházejících akademickému roku, od kterého uchazeč hodlá započít řádné studium na FSV UK,

   c) studijní průměr do 1,5 včetně, přičemž všechny zkoušky a klasifikované zápočty musí být splněny v prvních řádných termínech a jejich hodnocení musí být výborně nebo velmi dobře. Do průměru se počítají jen zkoušky a klasifikované zápočty absolvované ve dvou navazujících semestrech Programu CŽV - zájmový bezprostředně předcházejících akademickému roku, od kterého uchazeč hodlá započít řádné studium na FSV UK. O upuštění od přijímací zkoušky rozhoduje děkan fakulty.


   B) Podmínky upuštění od přijímací zkoušky v případě dovršení maximální doby studia

   V případě, že je uchazečem student, který v daném akademickém roce dovrší maximální dobu studia v daném oboru, na který se hlásí, může fakulta dle čl. 3 odst. 6 Řádu přijímacího řízení UK na základě žádosti upustit od přijímací zkoušky, pokud:
    
   a) se uchazeč hlásí na týž studijní obor, v němž maximální dobu dovrší
    
   b) uchazeč podá přihlášku ke studiu v řádném termínu dle harmonogramu přijímacího řízení a žádost o upuštění od přijímací zkoušky k ní přiloží
    
   c) v dosavadním studiu studijního oboru, na který se hlásí, dosáhl studijního průměru do 1,50 ze všech termínů, všech zkoušek a klasifikovaných zápočtů.

  • sbalit Rozbalit (další informace)


  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Otevření studijního oboru reaguje na obecně vnímanou potřebu kvalitně připravených absolventů pro oblast marketingové komunikace a veřejných vztahů, i na konkrétní podněty a požadavky praxe v tomto směru. Jeho hlavním cílem je zajistit odbornou průpravu (teoretickou i praktickou) budoucích pracovníků komunikačních, public relations i výzkumných agentur, stejně jako dalších pracovišť marketingové a veřejné komunikace, a tím přispět ke zvýšení úrovně institucionální a firemní komunikace. Tomu by mělo napomoci i postupné vytváření komunity absolventů sdílejících vědomí určitých hodnot, kvalit a norem profesního jednání v této oblasti.