Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail oboru

  zavřít

  • Prohlížíte si podmínky přijímacího řízení za rok 2016/2017, nicméně aktuální rok přijímacího řízení je nyní 2018/2019.
   Chcete-li zobrazit podmínky aktuálního přijímacího řízení, zadejte tento rok ve filtru.

  Sociologie a sociální politika (6703R006)

  Fakulta: Fakulta sociálních věd
  Studijní program: Sociologie (B6703)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: bakalářské
  Jazyk výuky: čeština
  Standardní doba studia: 3 roky
  Krátká poznámka: Den otevřených dveří na Institutu sociologických studií (ISS, U Kříže 8/661, Praha 5 – Jinonice) se koná v termínu zveřejněném na webových stránkách http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-225.html. http://iss.fsv.cuni.cz
  Forma přihlášky: Elektronická, Listinná

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  77 / 129

  • Na tento obor nyní nelze podat přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Studium je zaměřeno na teoretickou sociologii, metodologii sociologického výzkumu a sociální politiku a poskytuje základní znalosti ve speciálních oblastech, jako je sociální antropologie, ekologie člověka, politická a ekonomická sociologie
  • sbalit Rozbalit (další informace)

   O výběru uchazečů rozhodují výsledky Národních srovnávacích zkoušek, a to konkrétně výsledek testu Obecných studijních předpokladů (OSP).

   Dále je možné získat bonifikaci za jazykové zkoušky.

   Uchazeč může test absolvovat jak jedenkrát, tak vícekrát. Z hlediska přijímacího řízení na FSV se uchazeči započítává vždy nejlepší výsledek z absolvovaného testu.

   OSP Z - 12. prosince 2015, 6. února 2016, 12. března 2016, 3. dubna 2016, 30. dubna 2016.

   Testy ze SCIO Angličtina se konají: 12. března 2016 a 30. dubna 2016.

   Bonifikace: Bonifikaci je možné získat za jazykové certifkáty, konkrétně za certifikát dokládající znalosti na úrovni B2 podle Evropského referenčního jazykového rámce bude v přijímacím řízení započítán jako ekvivalent hodnoty 70 výsledku testu z anglického jazyka Scio. V případě absolvování testu SCIO Angličtina bude připočítán bodový výsledek v tomto testu. Certifikát, je nutné doručit nejpozději 1. 5. 2016.

   V případě využití bonifikace bude k výsledku testu Obecných studijních předpokladů (OSP) připočten výsledek testu z anglického jazyka dle dříve uvedených požadavků (vždy pouze jediný) a  uchazeči budou seřazeni podle tohoto výsledného součtu a v tomto pořadí budou přijímáni až do počtu stanoveného děkanem pro daný obor pro akademický rok 2016/2017.

  • sbalit Rozbalit (další informace)

   Podmínkou přijetí do bakalářského studia:

   a) podání řádně vyplněné přihlášky v uvedeném termínu, včetně předepsaných součástí a příloh,

   b) dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání,

   c) složení přijímací zkoušky.

   Přijati jsou uchazeci s nejvyšším  percentilem. Hranici pro přijetí určí děkan.


   Uchazeči, kteří řádně podali přihlášku jsou zváni k testům přímo společností SCIO. Fakulta pozvánky k přijímací zkoušce neposílá.

  • sbalit Rozbalit (další informace)

   Podmínky přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky podle čl. 3 Řádu přijímacího řízení UK

   A) Podmínky upuštění od přijímací zkoušky v případě účastníků a absolventů Programu CŽV - zájmový na UK FSV

   Účastníci a absolventi Programu CŽV - zájmový na UK FSV budou přijati do řádného bakalářského nebo magisterského studia upuštěním od  přijímací zkoušky. K přijetí do bakalářského studia je nutné ukončené středoškolské vzdělání a k přijetí do navazujícího magisterského programu ukončené vysokoškolské vzdělání.

   Podmínkou je:

   a) absolvování minimálně dvou navazujících semestrů Programu CŽV - zájmový bezprostředně předcházejících akademickému roku, do kterého si uchazeč podal přihlášku ke studiu,

   b) získání minimálně 60 kreditů obdržených ve dvou navazujících semestrech Programu CŽV - zájmový bezprostředně předcházejících akademickému roku, od kterého uchazeč hodlá započít řádné studium na FSV UK,

   c) studijní průměr do 1,5 včetně, přičemž všechny zkoušky a klasifikované zápočty musí být splněny v prvních řádných termínech a jejich hodnocení musí být výborně nebo velmi dobře. Do průměru se počítají jen zkoušky a klasifikované zápočty absolvované ve dvou navazujících semestrech Programu CŽV - zájmový bezprostředně předcházejících akademickému roku, od kterého uchazeč hodlá započít řádné studium na FSV UK. O upuštění od přijímací zkoušky rozhoduje děkan fakulty.

   B) Podmínky upuštění od přijímací zkoušky v případě dovršení maximální doby studia

   V případě, že je uchazečem student, který v daném akademickém roce dovrší maximální dobu studia v daném oboru, na který se hlásí, může fakulta dle čl. 3 odst. 6 Řádu přijímacího řízení UK na základě žádosti upustit od přijímací zkoušky, pokud:
    
   a) se uchazeč hlásí na týž studijní obor, v němž maximální dobu dovrší
    
   b) uchazeč podá přihlášku ke studiu v řádném termínu dle harmonogramu přijímacího řízení a žádost o upuštění od přijímací zkoušky k ní přiloží
    
   c) v dosavadním studiu studijního oboru, na který se hlásí, dosáhl studijního průměru do 1,50 ze všech termínů, všech zkoušek a klasifikovaných zápočtů.

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Absolventi mohou samostatně provádět sociální analýzy politického, hospodářského a kulturního života společnosti, mohou koncipovat sociální politiku ve státní správě i na místní a podnikové úrovni, působit v oblasti poradenství, výzkumu veřejného mínění, neziskového sektoru a pod. Mohou také pokračovat ve studiu v některém z magisterských kurzů na FSV, zejména sociologie nebo veřejné a sociální politiky.