Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail oboru

  zavřít

  • Prohlížíte si podmínky přijímacího řízení za rok 2016/2017, nicméně aktuální rok přijímacího řízení je nyní 2018/2019.
   Chcete-li zobrazit podmínky aktuálního přijímacího řízení, zadejte tento rok ve filtru.

  Politologie a mezinárodní vztahy (6701R011)

  Fakulta: Fakulta sociálních věd
  Studijní program: Politologie (B6701)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: bakalářské
  Jazyk výuky: čeština
  Standardní doba studia: 3 roky
  Krátká poznámka: Den otevřených dveří na Institutu politologických studií (IPS, U Kříže 8/661, Praha 5 – Jinonice) se koná v termínu zveřejněném na webových stránkách http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-225.html. http://ips.fsv.cuni.cz
  Forma přihlášky: Elektronická, Listinná

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  222 / 737

  • Na tento obor nyní nelze podat přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace)

   Studium bakalářského cyklu oboru Politologie a mezinárodní vztahy je určeno absolventům středoškolského studia, respektive případným absolventům vysokoškolského studia jiného typu, kteří chtějí své vzdělání rozšířit o problematiku politologie a mezinárodních vztahů. Studium poskytuje základní znalosti o politickém myšlení, politické vědě a vývoji mezinárodních vztahů. Vychází ze studia politologie jako oboru, napomáhajícího pochopení současného světa a aktuální společenské problematiky.

    

  • sbalit Rozbalit (další informace)

   Přijímací zkoušky dvoukolové:

   První kolo:

   O postupu do druhého kola rozhodují výsledky Národní srovnávací zkoušky Scio (varianta c), a to konkrétně test obecných studijních předpokladů (OSP). Z hlediska přijímacího řízení na FSV se uchazeči započítává vždy nejlepší výsledek z absolvovaného testu.

   Testy OSP Z  se konají: 12. prosince 2015, 6. února 2016, 12. března 2016, 3. dubna 2016, 30. dubna 2016.

   Uchazeči budou seřazeni podle výsledku dosaženého v testu a v tomto pořadí postoupí z prvního kola 450 uchazečů (a všichni, kteří dosáhnou stejného výsledku jako 450. uchazeč) do druhého kola na písemné testy organizované fakultou. Výsledek testu OSP ovlivňuje pouze postup do druhého kola, v jehož rámci již žádnou roli nehraje.

   Druhé kolo:

   Integrovaný test kulturně historický a ověřující znalosti reálií domácí a zahraniční politiky- max. 45 bodů

   Bližší informace na Institutu politologických studií, U Kříže 8/661,  Praha 5 – Jinonice, http://ips.fsv.cuni.cz/. Informace o Národních srovnávacích zkouškách na www.scio.cz/nsz,  telefonicky na čís. +420 234 705 555 nebo emailem na scio@scio.cz.

   Uchazeči, kteří řádně podali přihlášku jsou zváni k testům přímo společností SCIO. Fakulta posílá pozvánky pouze těm, kteří postoupili do 2. kola.

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Podmínkou přijetí do bakalářského studia:

   a) podání řádně vyplněné přihlášky v uvedeném termínu, včetně předepsaných součástí a příloh,

   b) dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání,

   c) složení přijímací zkoušky.

   Přijati jsou uchazeci s nejvyšším počtem bodů v druhém kole. Hranici pro přijetí určí děkan.
  • sbalit Rozbalit (další informace)

   Podmínky přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky podle čl. 3 Řádu přijímacího řízení UK

   A) Podmínky upuštění od přijímací zkoušky v případě účastníků a absolventů Programu CŽV - zájmový na UK FSV

   Účastníci a absolventi Programu CŽV - zájmový na UK FSV budou přijati do řádného bakalářského nebo magisterského studia upuštěním od  přijímací zkoušky. K přijetí do bakalářského studia je nutné ukončené středoškolské vzdělání a k přijetí do navazujícího magisterského programu ukončené vysokoškolské vzdělání.

   Podmínkou je:

   a) absolvování minimálně dvou navazujících semestrů Programu CŽV - zájmový bezprostředně předcházejících akademickému roku, do kterého si uchazeč podal přihlášku ke studiu,

   b) získání minimálně 60 kreditů obdržených ve dvou navazujících semestrech Programu CŽV - zájmový bezprostředně předcházejících akademickému roku, od kterého uchazeč hodlá započít řádné studium na FSV UK,

   c) studijní průměr do 1,5 včetně, přičemž všechny zkoušky a klasifikované zápočty musí být splněny v prvních řádných termínech a jejich hodnocení musí být výborně nebo velmi dobře. Do průměru se počítají jen zkoušky a klasifikované zápočty absolvované ve dvou navazujících semestrech Programu CŽV - zájmový bezprostředně předcházejících akademickému roku, od kterého uchazeč hodlá započít řádné studium na FSV UK. O upuštění od přijímací zkoušky rozhoduje děkan fakulty.

    

   B) Podmínky upuštění od přijímací zkoušky v případě dovršení maximální doby studia

   V případě, že je uchazečem student, který v daném akademickém roce dovrší maximální dobu studia v daném oboru, na který se hlásí, může fakulta dle čl. 3 odst. 6 Řádu přijímacího řízení UK na základě žádosti upustit od přijímací zkoušky, pokud:
    
   a) se uchazeč hlásí na týž studijní obor, v němž maximální dobu dovrší
    
   b) uchazeč podá přihlášku ke studiu v řádném termínu dle harmonogramu přijímacího řízení a žádost o upuštění od přijímací zkoušky k ní přiloží
    
   c) v dosavadním studiu studijního oboru, na který se hlásí, dosáhl studijního průměru do 1,50 ze všech termínů, všech zkoušek a klasifikovaných zápočtů.

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Absolventi oboru jsou připraveni působit v oblasti státní správy, v politických stranách a veřejných organizacích. Především však mohou pokračovat ve studiu v některém z magisterských cyklů na FSV - zejména politologie, mezinárodních vztahů nebo bezpečnostních studií - nebo na zahraničních vysokých školách.