Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel

  Detail oboru

  zavřít

  • Prohlížíte si podmínky přijímacího řízení za rok 2016/2017, nicméně aktuální rok přijímacího řízení je nyní 2018/2019.
   Chcete-li zobrazit podmínky aktuálního přijímacího řízení, zadejte tento rok ve filtru.

  Studium humanitní vzdělanosti (6107R009)

  Fakulta: Fakulta humanitních studií
  Studijní program: Humanitní studia (B6107)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: bakalářské
  Jazyk výuky: čeština
  Předpokládaný počet přijímaných: 550
  Maximální počet přijímaných:  
  Standardní doba studia: 3 roky
  Krátká poznámka:  
  Paralelní v Aj: ano
  Výše poplatku za studium v Aj: 2000 EUR/rok
  Forma přihlášky: Elektronická, Listinná
  Možnost přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky:  

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  957 / 1538

  • Na tento obor nyní nelze podat přihlášku.

  • sbalit rozbalit
   Tříletý bakalářský obor Studium humanitní vzdělanosti představuje moderní typ vzdělání v humanitních a společenských vědách. Liberální forma studia umožňuje volit individuální studijní plán. Obor nabízí povinný základ ve filosofii, historii a společenských vědách a dále širokou nabídku přednášek a kurzů v těchto disciplínách, v oblasti praktické komunikace v cizích jazycích, v tvůrčí činnosti a v řadě aplikačních oblastí. Studenti se v průběhu studia buď specializují v některé vědní disciplíně se záměrem pokračovat v navazujících magisterských oborech na FHS nebo jiných fakultách UK, nebo se zaměří na získání schopností a dovedností, které jim usnadní uplatnění.
  • sbalit rozbalit
   Písemná zkouška zahrnuje: český překlad cizojazyčného odborného textu z jednoho ze světových jazyků (viz Náležitosti přihlášky) a odpovědi v češtině na doplňující otázky k textu. Uchazeč může získat až 28 bodů (25 za překlad a po jednom bodu za každou otázku). Hodnocení překladu se řídí jednotnými kritérii a prochází následnou supervizí. Hodnotí se zejména smysluplnost, souvislost a odborná i stylová přiměřenost překladu.

   Uchazeč si přinese ke zkoušce kvalitní jazykový slovník. Elektronické pomůcky nejsou dovoleny.


  • sbalit rozbalit
   Podání řádně vyplněné přihlášky v uvedeném termínu, včetně předepsaných součástí; úspěšné složení přijímací zkoušky (získání alespoň jednoho bodu z překladu) a dosažení bodové hranice pro přijetí, kterou předem stanoví děkan fakulty; dodání ověřené kopie dokladu o ukončení středního vzdělání (do termínu uvedeného v obecných Informacích o přijímacím řízení) – uchazeči, kteří absolvovali střední školu v zahraničí, předloží doklad o rovnocennosti vzdělání v případech, kdy to zákon vyžaduje.
  • sbalit rozbalit
   CŽV 6 - Přípravný kurs pro přijímací zkoušky na bakalářské Studium humanitní vzdělanosti

   Kurs je distanční, probíhá zcela formou e-learningu v prostředí Moodle. Cílem kursu je umožnit účastníkům procvičit se v dovednosti překladu středně obtížných odborných textů a získat zkušenosti, jež následně využijí při přijímacím řízení. Účastník získá možnost vypracovat tři překlady vybraných textů z minulých přijímacích řízení a vložit je do elektronického systému Moodle (přihlašovací údaje budou zaslány každému účastníkovi prostřednictvím emailu po uzavření smlouvy a zaplacení poplatku). Překlady budou posouzeny a opraveny, slovní hodnocení bude pak uchazeči k dispozici ve stejném systému, společně s fórem, kde bude možno klást další doplňující dotazy.

   Překlady bude možné odevzdávat v průběhu března 2016. Maximální počet účastníků je z kapacitních důvodů omezen.

   Kontaktní osoba: Anna Puobišová
   Telefon: 251 080 211
   E-mail: anna.puobisova@fhs.cuni.cz
   Termín podání přihlášky: 29. 02. 2016
   Poplatky (vč. DPH): 1000 Kč za jeden jazyk (Aj, Nj, Fj)
   Smlouvu lze uzavřít elektronicky.
  • sbalit rozbalit
   Studenti se naučí rozumět lidem, a to navzdory rozdílům jazyka, kultury, stylu, osobnosti a doby. Absolventi se uplatní kdekoli, kde je toho potřeba: ve státní i mezinárodní administrativě, v institucích rozvíjejících kulturu aj. Ti, kteří chtějí dále studovat, budou připraveni k navazujícímu magisterskému studiu v oboru, na nějž se zaměří.