Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Botany (0511VD030024)

  Fakulta: Přírodovědecká fakulta
  Studijní program: Botany (P0511D030024)
  Forma studia: kombinovaná
  Druh studia: doktorské
  Jazyk výuky: angličtina
  Standardní doba studia: 4 roky
  Forma přihlášky: Elektronická
  Možnost upuštění od přijímací zkoušky: ano

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 30.04.2022
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Program je uskutečňován bez specializace.

   Obor botanika zahrnuje botanické disciplíny včetně disciplín mykologických. V rámci oboru se studenti zpravidla zaměřují na (i) bezcévné rostliny včetně hub a houbových organismů (algologie, mykologie, lichenologie, bryologie) z hlediska taxonomického, fytogeografického i ekologického, (ii) na biosystematiku/experimentální taxonomii, fylogenetiku a fytogeografii cévnatých rostlin, a (iii) na ekologii rostlin, geobotaniku a krajinnou ekologii včetně paleoekologie. Při studiu se klade důraz na zvládnutí moderních metodických postupů, na schopnost analýzy a syntézy dat a na účast na vědeckém životě disciplíny včetně schopnosti presentace vlastních výsledků. Jádrem studia je práce na doktorské práci. Bližší informace o studiu jsou na www stránkách doktorského studia botaniky (http://botany.natur.cuni.cz/cz/pgs/index.php).

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Přijímací zkouška je jednokolová formou pohovoru, který se bude týkat především problematiky plánované disertační práce a znalostí uchazeče v rámci odbornosti daného studijního programu. Při přijímací zkoušce musí uchazeč prokázat odborné a jazykové schopnosti studovat příslušný program a předpoklady k samostatné vědecké práci.
   Pro přijímací řízení uchazeč předloží komisi návrh tématu a obsahu práce v písemné a elektronické podobě. Je vhodné, pokud je tento návrh parafován předpokládaným školitelem. Návrh tématu a obsahu práce nechť se týká vědeckého přínosu tématu, jeho realizovatelnosti, možností financování a napojení na stávající týmy v oboru; obvykle v délce 1-3 strany textu. K přijímací zkoušce si připraví uchazeč
   prezentaci rámcové představy o tématu práce v trvání cca 10 minut. Přijímací komise hodnotí, vedle odborných schopností uchazeče, především tuto prezentaci, zajímavost a relevanci tématu, návaznost na řešenou problematiku v oboru a myšlenkovou ujasněnost vystoupení.

   Zkouška je hodnocena maximálně 100 body. Z toho 30 bodů může být uděleno formou bonifikace za uvedení představy o doktorském studiu a plánované disertační práci v nepovinné příloze přihlášky. Ta by měla obsahovat téma a stručnou anotaci disertační práce, předpokládané školící pracoviště a souhlas konkrétního školitele s vedením plánovaného doktorského projektu.

   Ze závažných a doložených důvodů, zejména zdravotních nebo studia v zahraničí, může děkan na základě žádosti podané v elektronickém informačním systému univerzity zpravidla spolu s přihláškou, nejpozději však do 12. května 2022, povolit vykonání přijímací zkoušky prostřednictvím informačních a komunikačních technologií.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 13.06.2022 Do: 24.06.2022
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 07.07.2022 Do: 15.07.2022
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Od přijímací zkoušky bude upuštěno na základě žádosti uchazeče, pokud bude úspěšným žadatelem o projekt STARS v daném akademickém roce.

   Žádost je třeba podat elektronicky do 12. května 2022.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent je schopen samostatně vést vědeckou práci v oboru botaniky a ekologie rostlin (včetně mykologie) včetně identifikace důležitých problémů k řešení, jejich analýzy, navržení vhodných experimentálních a analytických metodik až po závěrečnou presentaci výsledků. Součástí vzdělání je znalost myšlenkového pozadí a metodologie disciplíny. Absolvent je schopen používat anglický jazyk tak, aby byl schopen vědecky pracovat mimo Českou republiku.