Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Bioethics (0223VD100017)

  Fakulta: 1. lékařská fakulta
  Studijní program: Bioethics (P0223D100017)
  Forma studia: kombinovaná
  Druh studia: doktorské
  Jazyk výuky: angličtina
  Standardní doba studia: 4 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 30.04.2022
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Etika je oborem provázejícím medicínu od samotného jejího počátku a prodělala spolu s ní dlouhý vývoj, přičemž dějinný rozměr je pro tento obor určující. V posledních desítkách roků došlo v medicíně díky moderním technologiím k prudkému pokroku. Souběžně s tím se rozvíjela též filosofická etika a etika politiky včetně důrazu na lidská práva. Obojí se hluboce promítlo do moderní lékařské etiky s důsledkem zavedení nového pojmenování pro ni, totiž bioetika. Bioetika ovšem po metodické a heuristické stránce stále spadá do filosofie a filosofie poskytuje jinak interdisciplinárnímu prolínání rozmanitých oborů dalších zastřešení. Obor bioetiky v doktorském studiu přímo navazuje na studium pregraduální zavedené do lékařského vzdělání hned po revoluci v roce 1989 a spočívající v povinném kurzu v rozsahu 75 výukových hodin celkem ukončeném povinnou zkouškou.

   Bioetika je moderní disciplínou spadající svou metodou mezi filosofické obory se širokým interdisciplinárním záběrem. Zaměřuje se na palčivé problémy morální i normativní současné medicíny a jejími východisky jsou otázky vztahu mezi lékařem a pacientem, dignity lidské bytosti i morálního statutu fétu a embrya, systému spravedlivého zdravotnictví, právního rozměrem lékařské péče, péče o hendikepované jedince, smrti a umírání, výzkumu na lidské bytosti, možnostmi genové diagnostiky a terapie, terapeutického klonování a léčby kmenovými buňkami i otázky další.

   Úkolem je kriticky objevovat hodnoty relevantními pro oblast zdravotnictví a pracovat s nimi na základě přísně vedené argumentace v duchu deontické logiky i logiky obecné. Kromě toho je třeba získat pojmovou výbavu vytvořenou v minulosti a získat též řadu znalostí dějinné povahy. Zároveň je třeba seznámit se se základními problémy moderní medicíny a naučit se aplikovat získané znalosti v lékařské praxi na všech úrovních.

   Základní filosofické zaměření tohoto akreditovaného oboru je takové, že se klade důraz na moderní metody zkoumání vycházející zejména z fenomenologické tradice a na zakotvení v klinické praxi některého z mnoha oddělení při angažovaných lékařských fakultách.

   Ve smyslu čl. 3 odst. 1 věta druhá Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy jde o studijní program bez specializace.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Přijímací zkouška probíhá před komisí formou ústního pohovoru a prověřuje způsobilost studenta k vědecké práci v oboru a schopnost úspěšně absolvovat studium. Všeobecné znalosti a připravenost uchazeče je hodnocena komisí na základě těchto kritérií:
   a) Kvalita projektu dizertace a způsob její prezentace, návrh školitele/konzultanta a finanční zajištění projektu – max. 30 bodů;
   b) předchozí vědecká činnost v daném oboru (publikace, účast na SVK, apod.) – max. 20 bodů;
   c) znalosti v oboru v rozsahu navazujícího magisterského studia – max. 50 bodů;
   Minimální počet bodů pro přijetí: 60 bodů.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 06.06.2022 Do: 10.06.2022
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 27.06.2022 Do: 01.07.2022
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Bližší informace: viz webové stránky http://uhsl.wz.cz/obsah.php?clanek=etikadok
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Doktor bioetiky může samostatně bádat na akademické úrovni, působit coby učitel bioetiky i etiky obecné v pedagogické a didaktické oblasti na všech stupních škol až po univerzitní a může též působit v klinické praxi coby člen lokální či centrální etické komise a coby konsiliář etiky v nemocnici. Další možnou oblastí uplatnění je působení na ministerstvu zdravotnictví při utváření legislativy či ve zdravotní pojišťovně coby poradce.