Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu CŽV

  Metoda rozvoje kognitivních funkcí Reuvena Feuersteina I. (6369)

  Metoda rozvoje kognitivních funkcí Reuvena Feuersteina I.
  Program CŽV - zájmový
  Pedagogická fakulta
  prezenční
  čeština
  Účastníci kursu se naučí pracovat s prvními šesti instrumenty programu Instrumentálního obohacení Reuvena Feuersteina. Dostávají příležitost, aby sami získali zkušenost se zprostředkováním vyučování tak, aby byli schopni naučit děti myslet efektivněji, rozvíjet jejich způsoby myšlení, předávat jim pocit kompetence, naučit je ovládat své chování a nepracovat impulzivně, popřípadě metodou pokusu a omylu.
  Cílem programu je vést účastníky kurzu k tomu, aby vyžadovali od dětí promýšlet strategii řešení úkolu a stanovit plán svého postupu. Dále pak naučit děti klást otázky, zvažovat odpovědi a jejich přesnou formulaci. Zvláštní důraz je kladen na práci s chybou.
  Heslem celé metody je výzva dítěte k učiteli: „Nechte mě chvilku, já si to rozmyslím…“.
  V neposlední řadě je cílem každého instrumentu překonání deficitů kognitivních funkcí na úrovni přijímání informací, jejich zpracování a na úrovni odpovědi, tedy reakce, kterou předložené informace vyvolávají. Účastníci kurzu se seznámí s mechanismem vhodného výběru instrumentů odpovídajících deficitům konkrétních kognitivních funkcí a následně ho procvičí.
  MSMT-21030/2020-2-637
  MŠMT
  Metoda rozvoje kognitivních funkcí Reuvena Feuersteina I.
  Pojem inteligence. Strukturální kognitivní modifikace (2 hod)
  Hodnocení potenciálu učení – inventář kognitivních funkcí (2 hod)
  Deficity kognitivních funkcí na úrovni inputu, elaborace a outputu (4 hod)
  Zkušenosti zprostředkovaného vyučování: zprostředkující interakce, vzájemnost a reciprocita v interakci, zaměřenost interakce (4 hod)
  Kognitivní mapa (2 hod)
  Program Instrumentální obohacení (2 hod)
  Praktická část:

  Organizace bodů (20 hod)
  Studenti provádějí specifická cvičení týkající se projekce možných vztahů skrze úkoly, ve kterých se na studentovi požaduje, aby našel a nakreslil dané tvary ve shluku bodů na tzv. úvodní straně (1 hod.), 15 stranách se vzorovým nákresem (13 hod.) a 3 stranách „s chybou“ (6 hod.).
  Cíle:
  • vytvářet předpoklady pro učení se aktivací funkcí v jednotlivých fázích (vstup - zpracování - výstup) mentální činnosti
  • vytvářet příležitosti k předvedení množství kognitivních operací: rozlišení,
  oddělení, organizace a členění pole, hypotetické a deduktivní myšlení atd.
  • vytvářet vnitřní potřebu (návyky) opakováním úkolů, které jsou podobné svou
  podstatou
  • podporovat vnitřní motivaci prostřednictvím úspěšného řešení podnětových úkolů
  • podporovat nezávislost studentů na vnějším zprostředkovateli

  Orientace v prostoru I (12 hod)
  Instrument se zabývá systémem, který vypovídá o relativním a subjektivním systému orientace v prostoru: vpředu – vzadu – vpravo – vlevo. Skrze schopnost vnímat a popisovat vzájemné vztahy mezi dvěma prvky se uživatelé učí vnímat vztahy mezi situacemi; zároveň se učí vnímat různé úhly pohledu na danou situaci / událost.

  Cíle:
  - poskytnout stabilní systém vztahů (ve své relativitě), pomocí kterých můžeme
  popisovat prostorové vztahy mezi objekty
  - učit se představě vztahu a rozvíjet ji
  - vyhnout se egocentrickému chování
  - zabývat se „interpersonálním“ prostorem
  - rozvíjet abstraktní myšlení pomocí využití symbolů
  - rozvíjet flexibilitu pomocí různých strategií a různých modalit
  - rozvíjet kognitivní funkce

  Porovnávání (12 hod)
  Studenti procvičují proces porovnávání, které je základním stavebním kamenem pro většinu poznávacích procesů. Cvičení v instrumentu
  slouží jako příprava pro kategorizaci, vnímání časové posloupnosti, sylogistické, analogické a tranzitivní myšlení.
  Cíle:
  - rozvinout schopnost porovnávání
  - rozšířit pole vlastností objektů a událostí pro porovnávání
  - uvádět funkční parametry pro porovnávání
  - zvyšovat schopnost rozlišovat mezi parametry pro porovnávání
  - vytvořit porovnávání jako výsledný zvyk při spontánním vnímání a popisu mezi objekty, událostmi a myšlenkami ve smyslu jejich podobností a rozdílů
  - poskytnout pojmy, názvy, operace a vztahy pro popis podobností a rozdílů
  - rozvíjet kognitivní funkce, které jsou zahrnuty v komparativním chování (ve vstupu, zpracování a výstupu)

  Analytické vnímání (12 hod)
  Studenti se zaobírají rozdělením celku na části (ať je celek konkrétní nebo abstraktní), což vyžaduje stanovení vztahů mezi celkem a jeho částmi a mezi částmi - části musí být přesně vnímány, popsány, identifikovány, rozlišeny, odděleny, shrnuty a uspořádány.
  Cíle:
  - učit strategie pro vyjádření pole a rozdělení celku na části podle určitých cílů
  - učit strategie pro integraci – syntézu celku z částí podle potřeby daného momentu
  - procvičovat restrukturaci daného pole
  - podporovat změny v přístupu a v motivaci v individuálním chápání reality pomocí procesů pro rozvoj kognitivních strategií
  15
  Na základě přihlášky.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   jiná
   Osvědčení o absolvování programu
   80-ti hodinový program v rámci DVVP
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   PhDr. Hana Sotáková, Ph.D.
   Katedra psychologie
   Katedra psychologie
   Myslíkova 7, Praha 1
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   2023/2024
   letní semestr
   19.08.2024
   Krátkodobé
   80 hodin
   21.8.2024
   22.8.2024
   23.8.2024
   24.8.2024
   25.8.2024
   26.8.2024
   19.8.2024
   20.8.2024
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   10000 Kč / kurz
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Magdalény Rettigové 4, Praha 1
   Katedra psychologie
   Kateřina Esserová, DiS.
   katerina.esserova@pedf.cuni.cz
   221900342
   20.07.2023 - 15.08.2024
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)