Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu CŽV

  Genealogie a heraldika: vybrané pomocné vědy historické a jejich aplikace (8393)

  Genealogie a heraldika: vybrané pomocné vědy historické a jejich aplikace
  Program CŽV - zájmový
  Katolická teologická fakulta
  prezenční
  čeština
  Přednášky budou věnovány vybraným pomocným vědám historickým, konkrétně nauce o rodokmenech (genealogie), znacích a erbech (heraldika) a navazujícím oblastem církevní, šlechtické a akademické titulatury. Součástí kurzu bude nejen seznámení se základy těchto disciplín, ale také praktický přesah do současnosti, tedy kde, kdy a za jakých podmínek je možno získané poznatky prakticky využít.
  Genealogie a heraldika: vybrané pomocné vědy historické a jejich aplikace
  Přehled přednášek
  - postavení genealogie a heraldiky v kontextu pomocných věd historických
  - typy genealogických schémat, tvorba rodokmenů
  - příbuzenské vztahy, jejich terminologie a způsob grafického znázornění
  - základní pravidla heraldiky, části znaku, znak a erb, polepšení erbu
  - klasifikace heraldiky (osoby, území, instituce)
  - církevní a řádová heraldika
  - hierarchie šlechtických titulů, struktura šlechtického jména
  - kombinace šlechtické, církevní a akademické titulatury
  - fons honorum: osoba udělovatele
  - nástupnické právo: biblický kontext a modelové příklady
  - aktuální úpravy evropského nástupnictví a historické spory pretendentů

  Doporučená literatura

  • BUBEN, Milan. Encyklopedie heraldiky: [světská a církevní titulatura a reálie]. 4., opr. a dopl. vyd. Praha: Libri, 2003. ISBN 80-7277-135-3.
  • BUBEN, Milan. Encyklopedie českých a moravských sídelních biskupů. Ilustroval Pavel R. POKORNÝ, ilustroval Zdirad J. K. ČECH. Praha: Logik, 2000. ISBN 80-902811-0-9.
  • BUBEN, Milan a Pavel R. POKORNÝ. Encyklopedie českých a moravských pomocných (světících) biskupů: (se supplementem sídelních biskupů). Praha: Libri, 2014. ISBN 978-80-7277-523-1.
  • ČAREK, Jiří. Městské znaky v českých zemích. Ilustroval Stanislav VALÁŠEK. Praha: Academia, 1985.
  • ČECH, Zdirad J. K. Papežské znaky. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. ISBN 978-80-7192-990-1.
  • HÁSEK, Václav. Učebnice čtení starých textů: nejen pro rodopisce. 2., přeprac. vyd. Praha: Česká genealogická a heraldická společnost v Praze, 2014. ISBN 978-80-905500-2-5.
  • HLAVÁČEK, Ivan, Rostislav NOVÝ a Jaroslav KAŠPAR. Vademecum pomocných věd historických. 3. opr. a dopl. vyd. Jinočany: H & H, 2002. ISBN 80-7319-004-4.
  • JANÁČEK, Josef a Jiří LOUDA. České erby. Praha: Albatros, 1974. Oko (Albatros).
  • KRÁL Z DOBRÉ VODY, Vojtěch. Der Adel von Böhmen, Mähren und Schlesien: genealogisch-heraldisches Repertorium sämtlicher Standeserhebungen, Prädicate, Beförderungen, Incolats-Erteilungen, Wappen und Wappenverbesserungen des gesamten Adels der Böhmischen Krone mit Quellen und Wappen-Nachweisen. Prag: I. Taussig, 1904.
  • KRÁL Z DOBRÉ VODY, Vojtěch. Heraldika: souhrn pravidel a předpisův znakových. [Brno]: Garn, 2003. ISBN 80-86347-25-7.
  • KREJČÍK, Tomáš a Richard PSÍK. Základy heraldiky. Ilustroval Libor KOVÁŘ. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2008. ISBN 978-80-7368-644-4.
  • KUTHAN, Jiří a Miroslav ŠMIED, ed. Korunovační řád českých králů: Ordo ad coronandum Regem Boemorum. V Praze: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2009. ISBN 978-80-7308-266-6.
  • LOUDA, Jiří a Michael MACLAGAN. Lines of Succession: heraldry of the royal families of Europe. Praha: Aventinum, 1995.
  • LOUDA, Jiří. Království české: [erby a rodokmeny vládnoucích rodů]. Havířov: Petr P. Pavlík, 1996. ISBN 80-85574-09-8.
  • MAREČKOVÁ, Marie. Materiály k základům pomocných věd historických. Brno: Masarykova univerzita, 1994. Edice učebnic Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. ISBN 80-210-0914-4.
  • MAREČKOVÁ, Marie. Přehled pomocných věd historických. Brno: Masarykova univerzita, 2000. Edice učebnic Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. ISBN 80-210-2466-6.
  • MAREČKOVÁ, Marie. Příručka praktické genealogie: jak sestavit rodokmen. 2., upr. vyd. Praha: Paseka, 2005. ISBN 80-7185-769-6.
  • MAREŠ, Jan. Latinsko-český slovník pro genealogy. V Praze: Česká genealogická a heraldická společnost, 2013. Schola genealogica ac heraldica nova. ISBN 978-80-905500-0-1.
  • MYSLIVEČEK, Milan. Erbovník, aneb, Kniha o znacích i osudech rodů žijících v Čechách a na Moravě podle starých pramenů a dávných ne vždy věrných svědectví. Praha: Horizont, 1997. ISBN 80-7012-070-3.
  • NOHEL, Petr. Vývoj českého nástupnického práva, In.: HUBÁLEK, T. (ed.) Sborník z VII. mezinárodní vědecké konference studentů doktorských studijních programů v oblasti společenských věd, Praha: Epocha, Praha: 2018, s. 63-77, ISBN 978-80-7557-168-7
  • NOHEL, Petr. Biblické inspirace nástupnického práva v zemích s křesťanskou tradicí, In.: HUBÁLEK, T. (ed.) Sborník z IV. mezinárodní vědecké konference studentů doktorských studijních programů v oblasti společenských věd, Epocha, Praha, 2015, s. 195-209, ISBN: 978-80-7425-278-5
  • NOHEL, Petr. Koncentrace příbuznosti předků bl. Karla I. In: Genealogické a heraldické listy (ročník XXXIX, č. 3/2019), Česká genealogická a heraldická společnost, Praha: 2019, s. 6-10, ISSN 1212-9631
  • NOHEL, Petr. Vzájemná příbuznost vévody Williama a vévodkyně Catherine z Cambridge, In: Genealogické a heraldické listy (ročník XXXVIII, č. 2/2018), Česká genealogická a heraldická společnost, Praha: 2018, s. 27-29, ISSN 1212-9631
  • POHANKA, Henry. Heraldika v souvislostech. Praha: Agentura Pankrác, 2013. ISBN 978-80-86781-21-1.
  • SEDLÁČEK, August, RŮŽEK, Vladimír, ed. Atlasy erbů a pečetí české a moravské středověké šlechty. Praha: Academia, 2003. ISBN 80-200-0934-5.
  • SKLENÁŘ, Michal. Odznaky a heraldika maltézského řádu. Ilustroval Tomáš URBAN. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2016. ISBN 978-80-7405-409-9.
  • SKLENÁŘ, Michal. Církevní heraldika královéhradecké diecéze. Ilustroval Tomáš URBAN. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2014. ISBN 978-80-7405-354-2.
  • SCHWARZENBERG, Karel František. Heraldika, čili přehled její theorie se zřetelem k Čechám na vývojovém základě. Vyd. 3., Ve Vyšehradu 2. Praha: Vyšehrad, 2007. Historica (Vyšehrad). ISBN 978-80-7021-827-3.
  • SCHWARZENBERG, Karel František a PUTNA, Martin C.. Torzo díla. Praha: Torst, 2007. ISBN 978-80-7215-316-9.
  • STRÖHL, Hugo Gerhard. Oesterreichisch-Ungarische Wappenrolle. Nach seiner kaiserlichen und königlichen Apostolischen Majestät grossem Titel. Verlag von Anton Schroll & Co., Wien 1890.
  • ŠTORM, Břetislav. Úvod do heraldiky. V Praze: Vyšehrad, 1940. Knihy Řádu (Vyšehrad).
  • VESELÝ, Zdeněk. Dějiny českého státu v dokumentech. [Praha]: Professional Publishing, 2012. ISBN 978-80-7431-064-5.
  • VOLBORTH, Carl-Alexander von. Heraldika: úvod do světa erbů. Přeložil Václav ŠKODA. Ostrava: BLESK, 1996. ISBN 80-85606-87-9.
  • ZENGER, Zdeněk Maria. Česká heraldika. Praha: Vyšehrad, 1978.
  • ŽUPANIČ, Jan, Milan FIALA a František STELLNER. Encyklopedie knížecích rodů zemí Koruny české. Praha: Aleš Skřivan ml., 2001. ISBN 80-86493-00-8.
  • ŽUPANIČ, Jan. Nová šlechta rakouského císařství. Praha: Agentura Pankrác, 2006. ISBN 80-86781-08-9.

  Edice a databázové zdroje

  • Almanach českých šlechtických a rytířských rodů. Brandýs nad Labem: Martin, 2005 (edice)
  • BUBEN, Milan. Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých zemích. Praha: Libri, 2018. ISBN 80-7277-084-5. (edice 1-5 dílů)
  • Genealogisches Handbuch des Adels/Almanach de Gotha, Gotha, 1764 (edice)
  On-line Gotha [https://www.angelfire.com/realm/gotha/gotha.htm]
  [http://www.genealogy.euweb.cz]
  [https://geneall.net]
  • Prozatímní heraldická knihovna
  [http://www.historie.hranet.cz/heraldika]
  • Celostátní soupis matrik
  [http://www.genea.cz]

  Periodické publikace

  • Genealogické a heraldické listy [časopis]
  vydává: Česká genealogická a heraldická společnost v Praze
  ISSN 1212-9631

  • Genealogické a heraldické informace [časopis]
  vydává: Moravská genealogická a heraldická společnost v Brně
  ISSN 0862-8963
  Podání přihlášky, složení maturitní zkoušky a zaplacení poplatku

   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    jiná
    Osvědčení o absolvování programu
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    Mgr. Václav Hroznata Sojka
    Děkanát KTF
    Děkanát KTF
    sídlo fakulty (Thákurova 3, Praha 6)
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    2023/2024
    zimní semestr, Říjen
    2
    28 hodin
    16:30 - 18:00
    Pondělí
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    1500 Kč / kurz
    Částka musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet 32034061/0100.
    Variabilní symbol: evidenční číslo přihlášky. Specifický symbol: číslo kurzu. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné je k platbě připojit.
    Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.
    osvobozeno
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    Thákurova 3, 16000 Praha 6; Studijní oddělení
    Děkanát KTF
    Mgr. Václav Hroznata Sojka
    czv@ktf.cuni.cz
    220181649
    20.05.2023 - 24.09.2023