Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu CŽV

  Pracovní právo pro neprávníky, modulový kurz Akademie právní sebeobrany (8290)

  Pracovní právo pro neprávníky, modulový kurz Akademie právní sebeobrany
  prezenční
  čeština
  Co se účastníci naučí a náplň kurzu:
  Kurz poskytuje základní přehled informací o právní úpravě pracovního práva a zaměřuje se na praktický výklad o právech a povinnostech zaměstnanců i zaměstnavatelů.
  V průběhu kurzu se posluchači dozví i informace o novele zákoníku práce, která nabývá účinnosti 1. 9. 2023.

  Komu je kurz určen:
  Kurz je určen pro zaměstnance, kteří chtějí lépe pochopit své právní postavení, jakož i pro představitele zaměstnavatelů - personalisty, mzdové účetní, případně vedoucí zaměstnance a pro představitele odborů.
  Pracovní právo pro neprávníky, modulový kurz Akademie právní sebeobrany
  Termín konání

  14.9.2023 v čase 9 - 12 a 13 - 16 hodin /7 hodin - modul 1 a 2
  15.9.2023 v čase 9 - 12 a 13 - 16 hodin /7 hodin - modul 3 a 4


  1. modul - Úvod do pracovního práva, vznik pracovního poměru/ JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D.
  - pojem pracovního práva a jeho prameny
  - základní vymezení pracovněprávních vztahů aneb ne každá práce je regulována zákoníkem práce
  - závislá práce, nelegální práce, švarcsystém
  - postup zaměstnavatele před vznikem pracovního poměru, výběr zaměstnanců, vstupní náležitosti včetně lékařských prohlídek
  - vznik pracovního poměru
  - pracovní smlouva a její obvyklá ustanovení
  - odměňování zaměstnanců
  - pracovní doba
  - informace o plánovaných novelách v roce 2023 (práce z domova, work-life balance, transparentní pracovní podmínky apod.)

  2. modul - Změna a skončení pracovního poměru/ JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D.
  - změny pracovního poměru
  - převedení zaměstnance na jinou práci
  - dočasné přidělení
  - skončení pracovního poměru
  - rozbor jednotlivých výpovědních důvodů
  - strategie pro vyjednávání a skončení pracovního poměru

  3. modul - Ochrana soukromí zaměstnance a ochrana osobních údajů/ doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.
  - základní práva a povinnosti zaměstnavatele a práva zaměstnance v dané oblasti
  - výběrová řízení, vstupní formuláře
  - kamerové sledování a sledování internetového provozu
  - pravidla pro vstup do elektronické pošty zaměstnance
  - obrana při neoprávněném nakládání s osobními údaji a při zásahu do soukromí

  4. modul - Specifické otázky pracovního práva/ prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D.
  - pracovněprávní spory aneb jak postupovat při neplatném skončení pracovního poměru a dalších sporech
  - kolektivní pracovní právo a postavení zástupců zaměstnanců
  - jak má zaměstnanec "číst" kolektivní smlouvu a uplatňovat svá práva z ní
  - práva a povinnosti odborové organizace (ve vztahu k zaměstnavateli i jednotlivým zaměstnancům)
  - kolektivní vyjednávání
  - agenturní zaměstnávání včetně plánované novelizace právní úpravy

  Přednášející:
  JUDr. Jakub Tomšej. Ph.D. (garant kurzu)
  prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D.
  doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.

  prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D.
  je profesorem pracovního práva a práva sociálního zabezpečení a vedoucím katedry pracovního práva a práva sociálního zabezpečení Právnické fakulty Univerzity Karlovy, na které začal působit po absolvování studia na téže fakultě; rovněž je členem vědecké rady této fakulty.
  Je autorem či spoluautorem celé řady článků a publikací zejména z oblasti pracovního práva. Je také úspěšným řešitelem či spoluřešitelem několika grantových projektů (UNCE, GAČR, GAUK) a desítek dalších grantových aktivit (např. SVV, FRVŠ,TAČR), včetně výzkumů prováděných na základě zadání Evropské komise.
  Vedle pedagogické a vědecké činnosti se již mnoho let věnuje též vlastní advokátní praxi, ve které se zaměřuje nejen na právo pracovní, ale zejména též na problematiku práva občanského a obchodního.
  Je členem Komise pro pracovní právo a sociální věci Legislativní rady vlády ČR, předsedou České společnosti pro pracovní právo a právo sociálního zabezpečení, a je také rozhodcem Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. V  letech 2018 - 2021 byl místopředsedou Mezinárodní společnosti pro pracovní právo a právo sociálního zabezpečení (ISLSSL), v současnosti je členem jejího výkonného výboru.

  doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.
  působí jako docent a tajemník na katedře pracovního práva a práva sociálního zabezpečení Právnické fakulty Univerzity Karlovy, kde se vedle vědecké činnosti věnuje též výuce. Přednáší a vede semináře z předmětů pracovní právo a právo sociálního zabezpečení. Jako vyučující či garant působí v několika volitelných a povinně volitelných předmětech.
  Vedle svého působení na Právnické fakultě je taktéž aktivním advokátem se zaměřením zejména na právo pracovní, občanské a správní, včetně ochrany osobních údajů.
  V letech 2010–2012 působil jako ředitel odboru právní podpory a schengenské spolupráce Úřadu pro ochranu osobních údajů. Aktuálně je členem rozkladové komise předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů.
  Jakub Morávek je autorem či spoluautorem bezmála stovky článků v odborných periodicích a příspěvků v konferenčních sbornících, v nichž se zaměřuje vedle práva pracovního, civilního a správního práva (zejména problematiky ochrany osobních údajů) i na prolnutí práva a jiných normativních soustav a systémů. Taktéž je autorem či spoluautorem řady odborných publikací a úspěšným řešitelem a spoluřešitelem několika grantových projektů (GAUK, GAČR, SVV, TAČR).
  Působí jako místopředseda České společnosti pro pracovní právo a právo sociálního zabezpečení a jako předseda expertní sekce pro pracovní právo České advokátní komory.

  JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D.
  se specializuje na pracovní právo. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, kde nyní vyučuje pracovní právo a právo sociálního zabezpečení a působí jako vědecký pracovník. Praktické zkušenosti s pracovním právem získával a získává jako advokát, podnikový právník nebo poradce neziskové organizace. V nakladatelství Grada vydává každoročně publikaci „Zákoník práce v praxi“ a dále je autorem monografií „Zdraví a nemoc zaměstnance“ a „Diskriminace na pracovišti“. K jeho dalším významným publikacím patří knihy „Pracovnělékařské služby“ a „Zaměstnávání cizinců v České republice“. Pravidelně publikuje články v odborném tisku a vystupuje na konferencích, seminářích a školeních. Zastupuje Českou republiku v European network of legal experts in gender equality and non-discrimination a v několika akademických fórech. Kromě komerční právnické činnosti se pravidelně věnuje i poskytování bezplatných právních služeb.  20
  žádné

   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    nejsou stanoveny
    Osvědčení o absolvování programu
    získání dalších odborných znalostí v oboru
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D.
    Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení
    Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení
    Právnická fakulta, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    2022/2023
    letní semestr, Září
    14.09.2023
    Krátkodobé
    14 hodin
    Pátek
    14.9.2023
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    3950 Kč / kurz


    osvobozeno
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    Pránická fakulta Univerzity Karlovy
    Oddělení komunikace a vnějších vztahů – Juridikum
    Bc. Hana Vařeková
    varekova@prf.cuni.cz
    221 005 504
    06.06.2023 - 31.08.2023
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)