Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu CŽV

  Odborné řešení školní šikany a kyberšikany I (5696)

  Odborné řešení školní šikany a kyberšikany I
  prezenční
  čeština
  Kurz reaguje na absenci trvale dostupného systematičtějšího vzdělání pro zájemce
  o kvalifikaci odborníka na řešení školní šikany. (Pod pojem školní šikany zařazujeme šikanu mezi žáky, šikanu vůči učiteli.) V nabídce vzdělávání převažují jednodenní kurzy, které nemohou potřeby praxe – získat nosnou a ucelenou minimální kvalifikaci k řešení šikany –
  naplnit. Vizí je, aby na tuto přípravnou (první) úroveň vzdělání navazovaly další vyšší stupně vzdělání. Podmínkou je, aby uchazeč základního výcvikového kurzu měl již vlastní praxi s řešením šikany. V praxi lze pracovat s pětiúrovňovým modelem vzdělávání odborníků na řešení šikanování podle M. Koláře.

  Kurz „Odborné řešení školní šikany a kyberšikany I“ využívá techniky výcvikové
  a prožitkové, vytváří metodický celek, který lze v praxi užitečně použít. Kurz má čtyři návazné a vzájemně propojené moduly. Každý modul má stanovený cíl z hlediska obsahu, profesní připravenosti, dynamiky skupiny a formulovaný domácí úkol.
  MSMT-6748/2022-1-395
  MŠMT
  11914/2017-1
  Odborné řešení školní šikany a kyberšikany I
  PRVNÍ MODUL – První pomoc při šikanování (16 hodin)

  První část (5 hod.) je zaměřena na přípravu frekventantů ve speciální teorii a zejména praxi v poznávání jednotlivých stadií a rozpoznání forem šikanování. Zvláštní pozornost je věnována kyberšikaně a šikaně vůči učiteli. Prostřednictvím praktických dílen a diskusí jsou však probírána i jiná důležitá témata:
  - rozdíl mezi šikanováním a škádlením,
  - vztah šikanování k příbuzným fenoménům,
  - vnější a vnitřní pohled na šikanování,
  - východiska pro řešení kyberšikany u dětí a mládeže,
  - rozlišení počátečního a pokročilého stadia šikanování,
  - kde potřebuji pomoci a co zvládnu jako odborník 1. úrovně sám.

  Blok 1 (3 hod.)
  Vstupní informace o problematice šikanování (přednáška, diskuse):
  • Výskyt šikanování na českých školách.
  • Je možné epidemii šikanování zastavit? Školní intervence proti šikanování v ČR a ve světě. Hradecký školní program proti šikaně patří mezi nejúspěšnější na světě.
  • Mnohostranné škody šikanování (kasuistiky)
  DÍLNA: Jak rozpoznat šikanování od škádlení a příbuzných fenoménů (Deset kriterií pro posouzení…Tabulka, případy z praxe. Řešení konkrétních kasuistik.)

  Blok 2 (2 hod.): Tři praktické pohledy na šikanování, zakrývající a protiúzdravný systém. Formy šikany. Zaměřeno na kyberšikanu.

  Druhá část (11 hod.)
  Zde je probírána metodika první pomoci, osvětlena klasifikace šesti scénářů a hlavní pozornost je věnována nácvikům základních variant – schémat účinné a bezpečné první pomoci. Důraz je kladen zejména na:
  a) Praktické zvládnutí jedenácti kroků při řešení obyčejné počáteční šikany. Uvedená metoda patří do skupiny scénářů, které zvládne škola sama. Jde o základní přístup, jehož osvojení umožní pedagogům razantně a bezpečně zastavit většinu typů šikanování. Současně jeho zvládnutí napomůže porozumět dalším variantám první pomoci.
  b) Odzkoušení krizového scénáře pro výbuch skupinového násilí. Základní kroky musí škola umět udělat sama, protože oběť je bezprostředně ohrožena na zdraví a později je většinou nemožné případ vyšetřit.
  Blok 1 (6 hod.)
  Metodika první pomoci, nácviku 11. kroků základního scénáře pro počáteční šikanu s běžnou formou (případ školní šikany a kyberšikany).
  Nácvik 11. kroků základního scénáře (2.část)

  Blok 2 (2 hod.)
  Dílna – Rozdíly při řešení počáteční a pokročilé šikany (zakrývající a protiúzdravný systém I a II.
  Co dělat, když se setkáme s pokročilou a neobvyklou formou šikany?

  Blok 3 (3 hod.)
  Metodika a nácvik krizového scénáře pro výbuch
  skupinového násilí (třídní, školní, internátní lynč).

  DRUHÝ MODUL – Supervizní setkání (4 hodiny)

  Tato část je věnována supervizi, společnému hledání bezpečných a účinných řešení u konkrétních případů šikanování. Patří sem rovněž rozbory vlastních zkušeností účastníků z preventivní praxe šikanování. Zařazeny jsou tyto metody supervize:
  a) Posouzení účinnosti a bezpečnosti u konkrétního postupu řešení šikany (malý test).
  b) Případová skupina s Bálintovskou strukturou (kazuistiky frekventantů).
  c) Hledání řešení u konkrétního případu kyberšikany učitele.


  TŘETÍ MODUL - Školní program proti šikanování (4 hodiny)
  Ústředním tématem modulu je celoškolní speciální program proti šikanování. Obnáší to seznámení se s teorií a metodikou Hradeckého programu, kterému se někdy taky říká Český školní program (budu dále používat oba názvy). Zejména pro metodiku budou použity tréninkové, modelové a zážitkové techniky. Hlavní nejúčinnější způsob je vytvoření vlastního programu podle rámcové struktury 13 klíčových komponent ve skupinách. Podpůrným a inspirativním materiálem bude metodický pokyn MŠMT k řešení šikanování z roku 2016, ale i z roku 2013, kde je toto téma posíleno. Užitečný bude rovněž text školního programu proti šikanování vycházející z metodiky Hradeckého programu. Po skupinovém vytvoření programu následuje meziskupinová komunitní prezentace programů a vzájemná zpětná vazba.

  ČTVRTÝ MODUL – Závěrečná důležitá speciální teorie, zpětná vazba lektora k závěrečným pracím frekventantů, prezentace některých prací ve skupině (8 hodin)

  Blok 1 - Zbývající důležitá speciální teorie, která se přímo vztahuje k řešení šikany (4 hod.)
  - Inkluze a šikanování, šikana v mateřské školce
  - Kořeny a příčiny šikany
  (Tajemné síly proměňující hodného a slušného žáka v brutálního mučitele.)
  Blok 2 - Sdílení závěrečných prací (4 hod.)
  Poslední část programu kurzu bude věnována především zpětné vazbě lektora k závěrečným pracím frekventantů.
  Témata prací se vztahují přímo k metodice a praxi řešení školní šikany a kyberšikany. Lektor předem práce prostuduje a poskytne frekventantům zpětnou vazbu k odborné stránce textu. Nejlepší a zajímavé práce budou prezentovány. Tato prezentace by měla vést k intenzivnímu vzájemnému a individuálnímu učení. Je známo, že dlouhodobé zapamatování se zvýší až na 90%, jestliže máme možnost to, co jsme se naučili, zkoušet naučit druhé.
  15
  Pedagogové všech typů škol – metodici školní prevence, výchovní poradci, třídní učitelé, vedení školy, školní psychologové a školní speciální pedagogové. Dále to jsou pedagogové, speciální pedagogové a psychologové ze školských poradenských zařízení (PPP, SVP, SPC).
  Nabídka platí i pro pedagogy z oblasti ústavní výchovy (v rezortu MŠMT ČR).

   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    jiná
    Osvědčení o absolvování programu
    Osvědčení o absolvování programu
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    PaedDr. Michal Kolář
    Katedra andragogiky a managementu vzdělávání
    Katedra andragogiky a managementu vzdělávání
    PedF UK, Praha
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    2023/2024
    zimní semestr, Prosinec
    07.12.2023
    Krátkodobé
    32 hodiny
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    8900 Kč / kurz
    osvobozeno
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    elektronicky nebo písemně
    Centrum celoživotního vzdělávání
    Mgr. Danuše Dvořáková
    danuse.dvorakova@pedf.cuni.cz
    773246766
    01.09.2023 - 29.11.2023
    dle vyhlášených termínů na http://kamv.cz
    Kontaktní osoba KAMV pro organizační záležitosti: Mgr. Danuše Dvořáková
    referentka CŽV Klára Hašková klara.haskova@pedf.cuni.cz tel. 221 900 342
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    http://kamv.cz