Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu CŽV

  Program celoživotního vzdělávání (§ 60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů) (4166)

  Program celoživotního vzdělávání (§ 60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů)
  prezenční
  čeština
  Program celoživotního vzdělávání (§ 60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů) na Právnické fakultě Univerzity Karlovy

  Tento dvousemestrální zájmový program celoživotního vzdělávání je uskutečňován v rámci akreditovaného magisterského studijního programu Právo a právní věda na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a je určen pro neúspěšné uchazeče, kteří si podali přihlášku do tohoto magisterského studijního programu Právo a právní věda na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, a jeho náplň odpovídá studijním předmětům doporučeným pro první ročník tohoto studijního programu. O zařazení do programu rozhoduje děkan fakulty podle výsledků přijímacího řízení do magisterského studia. Program je realizován za úplatu. Účastníci programu celoživotního vzdělávání nemají status studenta vysoké školy. Úspěšní absolventi programu mají možnost žádat o přijetí do řádného studia s prominutím nutnosti znovu absolvovat Národní srovnávací zkoušky a následně požádat o uznání splnění kontrol studia předmětů absolvovaných v rámci programu celoživotního vzdělávání. Bližší informace o programu celoživotního vzdělávání jsou průběžně zveřejňovány ve veřejné části internetových stránek fakulty.

  Podmínky Programu celoživotního vzdělávání (§ 60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů) pro rok 2022/2023

  A. Podání přihlášky a podmínky zařazení do programu

  1. Do Programu celoživotního vzdělávání (dále jen „CŽV“) na Právnické fakultě Univerzity Karlovy (dále jen „fakulta“) se může přihlásit jen uchazeč o studium v magisterském studijním programu na fakultě pro akademický rok 2022/2023, který
  a) podal přihlášku do magisterského studijního programu,
  b) podrobil se Národním srovnávacím zkouškám organizovaných společností www.scio.cz, s.r.o. (dále jen „NSZ“) v období od prosince 2021 do května 2022 a dosáhl nenulového počtu bodů z testu Obecných studijních předpokladů (OSP) a nenulového počtu bodů z testu Základů společenských věd (ZSV),
  c) a zároveň doloží doklad o ukončeném středním vzdělání (úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení nebo vysokoškolského diplomu), nebude-li rozhodnuto o odložení prokázání splnění podmínky dosažení předchozího vzdělání. Bylo-li rozhodnuto o odložení prokázání splnění podmínky dosažení předchozího vzdělání, bude účastník celoživotního vzdělávání následně z programu vyloučen, jestliže ve stanovené lhůtě splnění podmínky dosažení středního vzdělání neprokáže.

  2. Přihláška do programu CŽV se podává pouze elektronicky prostřednictvím informačního systému Univerzity Karlovy, přístupného na is.cuni.cz/studium/prijimacky/ (bude později dostupné přímo prostřednictvím odkazu). Samotné podání přihlášky není zpoplatněno. Přihlášku lze podat v období od 27. června do 23. srpna 2022. Doporučuje se případným zájemcům podat přihlášku do programu CŽV i v případě, že podají odvolání proti rozhodnutí děkana o nepřijetí ke studiu na fakultě do magisterského studijního programu, aniž by čekali na rozhodnutí rektora v odvolacím řízení.

  3. Podání přihlášky automaticky nezaručuje zařazení do programu. Program je kapacitně omezen a o zařazení do programu rozhoduje děkan fakulty na základě výsledků dosažených v příjímacím řízení do magisterského studijního programu Právo a právní věda pro akademický rok 2022/2023 (body z NSZ včetně případných bonifikací). Nárok na zařazení získají uchazeči, kteří si podají přihlášku do programu CŽV, a to v pořadí podle počtu bodů dosažených v přijímacím řízení do magisterského studia pro akademický rok 2022/2023. Sdělení o vzniku nároku na zařazení do programu CŽV (spolu s informací o zápisu do programu CŽV) obdrží úspěšní uchazeči 29. srpna 2022 na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce do programu CŽV. Sdělení o nezařazení do programu CŽV obdrží uchazeči nejpozději v druhé polovině září 2022 na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce do programu CŽV.

  4. Program je realizován za úplatu. Na základě sdělení o vzniku nároku na zařazení do programu CŽV zaplatí účastník za tento program fakultě částku ve výši 49 000 Kč. Úplata podle odstavce 1 je splatná převodem na bankovní účet fakulty č. 000086-8986130237, kód banky: 0100, Komerční banka, a.s., se sídlem: Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IBAN: CZ5601000000868986130237, SWIFT: KOMBCZPPXXX, variabilní symbol 105, specifický symbol: rodné číslo (bez lomítek) účastníka CŽV, do poznámky pro příjemce je třeba uvést jméno a příjmení účastníka CŽV. Splátky této částky nejsou možné. Celá částka je splatná nejpozději do 8. září. Po zahájení programu se úplata za program ani její část nevrací. Bylo-li rozhodnuto o odložení prokázání splnění podmínky dosažení předchozího vzdělání a účastník podmínku splnění dosažení středního vzdělání do stanovené doby nesplní, úplata za program se vrací.

  B. Účast na programu a jeho náplň

  1. Na účastníky programu se vztahují univerzitní a fakultní předpisy o celoživotním vzdělávání a přiměřeně i studijní a zkušební předpisy univerzity a fakulty (zejména Studijní a zkušební řád Univerzity Karlovy a Pravidla pro organizaci studia na fakultě). Postup ve věcech práv a povinností účastníka CŽV probíhá výlučně na fakultě. Podle § 60 odst. 3 zákona o vysokých školách „[v]zdělávání v programu celoživotního vzdělávání nezakládá jeho účastníkům právní postavení studenta“ (stát nehradí zdravotní ani sociální pojistné, fakulta rovněž nemůže vystavit potvrzení, že účastník programu je studentem – např. pro cizineckou policii nebo pro různé studentské slevy apod.).

  2. Obsah programu tvoří předměty uvedené v doporučeném studijním plánu pro 1. ročník magisterského studijního programu Právo a právní věda (M0421A220006), studijní plán HPRAVO2020. Absolvováním těchto předmětů získají účastníci CŽV 60 kreditů. Zapíší si tyto předměty:

  Zimní semestr:
   Úvod do studia práva (HPOP0000),
   Státověda (HPOP0044),
   Vývoj velkých právních systémů (HPOP0050),
   Teorie práva I (HPOP0051),
   Římské právo a základy novodobého práva soukromého I (HPOP0053),
   Historické základy českého práva I (HPOP0055),
   Politologie (HPOP0063),
   jeden předmět ze skupiny Jazykové povinně volitelné předměty I, např. Právnická angličtina I (HJPV00#1).

  Letní semestr:
   Občanské právo hmotné I (HPOP0001)
   Ústavní právo I (HPOP0041),
   Teorie práva II (HPOP0052),
   Římské právo a základy novodobého práva soukromého II (HPOP0054),
   Historické základy českého práva II (HPOP0056),
   jeden předmět ze skupiny Jazykové povinně volitelné předměty II (stejný cizí jazyk jako v zimním semestru), např. Právnická angličtina II (HJPV00#2).

  Zimní nebo letní semestr:
   jeden předmět ze skupiny Obecných povinně volitelných předmětů (HOPV-),
   jeden předmět ze skupiny Povinně volitelných předmětů společenskovědního základu (HSPV-),
   jeden předmět ze skupiny Dovednostních povinně volitelných předmětů (HDPV-).

  3. Účastníci CŽV si mohou zapisovat i další předměty vyučované na fakultě, přičemž výsledná klasifikace kontrol studia těchto předmětů (a to včetně hodnocení „neprospěl“) se jim bude započítávat do studijního průměru, jehož dosažení představuje jednu z podmínek přijetí do magisterského studijního programu bez nutnosti absolvování NSZ (viz bod C.2). Nekonání kontroly studia z takového zapsaného předmětu nemá pro splnění podmínek podle bodu C.2 žádné důsledky.
  Z předmětů vyučovaných na fakultě by si přitom měli účastníci CŽV vybírat především z předmětů doporučených pro první ročník magisterského studia či obecně předmětů nevyžadujících předešlé absolvování žádného předmětu vyššího ročníku. Doporučuje se tak volit PVP a VP zejména z nabídky Katedry právních dějin, Katedry jazyků, Katedry politologie a sociologie, příp. Katedry teorie práva a právních učení a Katedry tělesné výchovy.
  Účastníci CŽV si nemohou zapsat povinně volitelné předměty odborných právních praxí.
  Zapsání dalších předmětů nic nemění na povinnosti absolvovat předměty podle bodu B.2.

  4. Účastníci CŽV absolvují předměty podle bodu B.2 a 3 spolu se studenty magisterského studijního programu, tedy prezenční formou.

  5. Uznávání kontrol studia předmětů vykonaných v předchozím programu CŽV nebo v předchozím studiu magisterského studijního programu na fakultě se v rámci programu CŽV řídí aktuálně platným opatřením děkana o uznávání splnění kontrol studia studijních předmětů v programu celoživotního vzdělávání.

  6. Účastníci CŽV jsou oprávněni využívat zařízení a informační technologie fakulty (dále jen „zařízení“) výlučně k účelu absolvování programu CŽV. Účastníci CŽV jsou povinni při užívání zařízení fakulty dodržovat pravidla stanovená pro provoz tohoto zařízení, požární předpisy a předpisy a pokyny týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. S těmito zásadami a pravidly budou účastníci CŽV seznámeni. Účastníci CŽV jsou povinni nahradit škodu, kterou způsobí na zařízení fakulty a v jejích prostorách v důsledku nedodržení výše uvedených zásad a pravidel při své činnosti na tomto zařízení, stejně tak jako škodu na ostatním majetku Univerzity Karlovy a fakulty.

  7. Účast na programu je časově omezena do 30. června 2023. Po tomto datu už není možné skládat kontroly studia. Účast na programu může být účastníkovi ukončena předčasně z důvodu využívání zařízení fakulty účastníkem CŽV k jiným účelům než k absolvování programu CŽV nebo z důvodu hrubého znevážení dobrého jména fakulty a univerzity, zejména tím, že se dopustí podvodného jednání v souvislosti se studiem. V takovém případě se účastníkovi CŽV úplata ani její část nevrací.

  8. O absolvování programu celoživotního vzdělávání se vydává absolventům programu osvědčení, pokud absolvovali nadpoloviční většinu předmětů podle B.2. (tj. minimálně 9). V dodatku k osvědčení je uveden přehled vykonaných kontrol studia studijních předmětů spolu s dosaženými výsledky.


  C. Možnost přijetí do řádného magisterského studia

  1. Tento program CŽV je uskutečňován v rámci akreditovaného magisterského studijního programu Právo a právní věda. Zařazení do programu CŽV však nezakládá automaticky nárok na přijetí do tohoto magisterského studijního programu. Účastníci programu CŽV usilující o přijetí do tohoto magisterského studijního programu Právo a právní věda na fakultě pro akademický rok 2023/2024 se musí podrobit přijímacímu řízení tak, že podají elektronickou přihlášku ke studiu nejpozději k poslednímu dni lhůty stanovené fakultou v podmínkách přijímacího řízení.

  2. Absolventi programu CŽV, kteří
   řádně splní všechny kontroly studia studijních předmětů uvedených v bodu B.2 Podmínek programu do 30. 6. 2023,
   dosáhnou šedesáti kreditů a průměru výsledků zkoušek a klasifikovaných zápočtů do 2,25 včetně (včetně hodnocení „neprospěl“) a
   podají ve lhůtě stanovené fakultou přihlášku ke studiu do magisterského studijního programu Právo a právní věda pro akademický rok 2023/2024,
  budou přijati do tohoto magisterského programu bez ověření splnění podmínek výsledkem NSZ do 1. ročníku řádného studia. Průměr výsledků zkoušek a klasifikovaných zápočtů, včetně hodnocení „neprospěl“ se počítá jako prostý aritmetický průměr všech pokusů. Takto získaný výsledek bude matematicky zaokrouhlen na dvě desetinná místa.
  Po rozhodnutí děkana fakulty o přijetí ke studiu do 1. ročníku bez ověření splnění podmínek výsledkem NSZ budou úspěšným absolventům programu CŽV – na základě jejich žádosti o uznání kontrol studia předmětů a rozhodnutí o uznání kontrol studia předmětů – uznány kontroly studia předmětů tvořících náplň programu CŽV, a to včetně získaných kreditů, díky čemuž bude těmto absolventům umožněn zápis do 2. ročníku magisterského studijního programu.
  Po přijetí ke studiu mohou být studentům – absolventům programu uznány i kontroly studia předmětů vyučovaných na fakultě a absolvovaných nad rámec předmětů stanovených v bodě B.2 včetně získaných kreditů (podle § 60 odst. 2 maximálně do výše 60 % kreditů potřebných k řádnému ukončení studia, tj. nanejvýš 180 kreditů).
  O uznání kontrol studia studijních předmětů bude možné žádat na formulářích podle aktuálně platného opatření děkana o uznávání splnění kontrol studia předmětů.
  Program celoživotního vzdělávání (§ 60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů
  ak. rok 2022/2023: smlouva však jen do 30. 06. 2023!

  ČERVEN AŽ SRPEN 2022

  po 14. 6. 2022 (zveřejnění výsledků přijímacího řízení) e-mailem zaslána nabídka podání přihlášky do programu CŽV neúspěšným uchazečům o studium v mgr. programu
  od 27. 6. 2022 do 23. 8. 2022 (23.59 hod.) – podávání elektronické přihlášky do CŽV

  ZÁŘÍ 2022

  pátek 26. srpna 2022 – zasedání tzv. přijímací komise pro CŽV
  pondělí 29. srpna 2022 – na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce do CŽV sdělení o zařazení/nezařazení do programu CŽV (s informacemi o dalším postupu)
  8. září – zápis do CŽV (OSOBNĚ): podepsání „zápisového listu“, informace o organizaci programu CŽV, deadline pro zaplacení poplatku za CŽV; co nejdříve po zápise zařízení přístupových údajů do systému a průkazu
  v průběhu září – rozesílání oficiálního sdělení o nezařazení do programu CŽV
  /termín bude stanoven později/ – zahájení zapisování předmětu Úvod do studia práva pro CŽV elektronicky ve Studijním informačním systému
  /termín bude stanoven později/ – zahájení blokové výuky předmětu Úvod do studia práva pro CŽV
  čtvrtek 22. září 2022 - zahájení zápisu (ostatních) předmětů pro zimní semestr 2022/2023 elektronicky ve Studijním informačním systému (19:00)

  ŘÍJEN 2022 AŽ ČERVEN 2023: V ZÁSADĚ PODLE HARMONOGRAMU AKADEMICKÉHO ROKU PRO MAGISTERSKÉ STUDIUM

  Několik podstatných termínů na začátku programu CŽV (součástí harmonogramu roku)

  01. října 2022 - zahájení akademického roku 2022/2023
  03. října 2022 – zahájení výuky v zimním semestru: přednášky povinných předmětů
  10.října 2022 - zahájení výuky v zimním semestru: semináře povinných předmětů, povinně volitelné a volitelné předměty

  Podstatné termíny na konci programu CŽV, které nejsou součástí harmonogramu roku pro mgr. studium

  do 31. března 2023 – podat a zaplatit přihlášku na magisterský studijní program Právo a právní věda na Právnické fakultě UK na rok 2023/2024 (bez toho nelze být přijat ke studiu i v případě, že podmínky pro absolvování CŽV jsou splněny!)
  30. června 2023 – ukončení programu CŽV – CŽV se tedy týká pouze první část letního zkouškového období, po 30. červnu už není možné skládat žádné kontroly studia!
  /po splnění studijních povinností, nejpozději do stanoveného data/ – podat žádost o přijetí ke studiu bez vykonání NSZ (formulář bude k dispozici zde)
  rozhodnutí o přijetí ke studiu uchazeči z CŽV obdrží při zápise; rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno v červenci poštou
  osvědčení o absolvování CŽV (se seznamem vykonaných kontrol studia s dosaženými výsledky)
   přijatí ke studiu obdrží při zápise;
   ostatní, kteří budou mít na osvědčení nárok (tj. absolvovali nadpoloviční většinu stanovených předmětů, tedy minimálně 9) si budou moci vyzvednout osobně od července dále nebo jim bude zasláno poštou;
   ti, kdo nebudou mít na osvědčení nárok, mohou v případě zájmu požádat o prostý výpis absolvovaných studijních předmětů
  /termín bude stanoven/ – zápis do studia (do 1. ročníku)
  po zápise bude třeba do (termín bude stanoven) podat žádost o uznání kontrol studia předmětů absolvovaných v CŽV
  během léta do zápisu předmětů na nadcházející akademický rok – uznání kontrol studia předmětů a postoupení do 2. ročníku
  100
  1. Do Programu celoživotního vzdělávání (dále jen „CŽV“) na Právnické fakultě Univerzity Karlovy (dále jen „fakulta“) se může přihlásit jen uchazeč o studium v magisterském studijním programu na fakultě pro akademický rok 2022/2023, který
  a) podal přihlášku do magisterského studijního programu,
  b) podrobil se Národním srovnávacím zkouškám organizovaných společností www.scio.cz, s.r.o. (dále jen „NSZ“) v období od prosince 2021 do května 2022 a dosáhl nenulového počtu bodů z testu Obecných studijních předpokladů (OSP) a nenulového počtu bodů z testu Základů společenských věd (ZSV),
  c) a zároveň doloží doklad o ukončeném středním vzdělání (úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení nebo vysokoškolského diplomu), nebude-li rozhodnuto o odložení prokázání splnění podmínky dosažení předchozího vzdělání. Bylo-li rozhodnuto o odložení prokázání splnění podmínky dosažení předchozího vzdělání, bude účastník celoživotního vzdělávání následně z programu vyloučen, jestliže ve stanovené lhůtě splnění podmínky dosažení středního vzdělání neprokáže.

  2. Přihláška do programu CŽV se podává pouze elektronicky prostřednictvím informačního systému Univerzity Karlovy, přístupného na is.cuni.cz/studium/prijimacky/ (bude později dostupné přímo prostřednictvím odkazu). Samotné podání přihlášky není zpoplatněno. Přihlášku lze podat v období od 27. června do 23. srpna 2022. Doporučuje se případným zájemcům podat přihlášku do programu CŽV i v případě, že podají odvolání proti rozhodnutí děkana o nepřijetí ke studiu na fakultě do magisterského studijního programu, aniž by čekali na rozhodnutí rektora v odvolacím řízení.

  3. Podání přihlášky automaticky nezaručuje zařazení do programu. Program je kapacitně omezen a o zařazení do programu rozhoduje děkan fakulty na základě výsledků dosažených v příjímacím řízení do magisterského studijního programu Právo a právní věda pro akademický rok 2022/2023 (body z NSZ včetně případných bonifikací). Nárok na zařazení získají uchazeči, kteří si podají přihlášku do programu CŽV, a to v pořadí podle počtu bodů dosažených v přijímacím řízení do magisterského studia pro akademický rok 2022/2023. Sdělení o vzniku nároku na zařazení do programu CŽV (spolu s informací o zápisu do programu CŽV) obdrží úspěšní uchazeči 29. srpna 2022 na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce do programu CŽV. Sdělení o nezařazení do programu CŽV obdrží uchazeči nejpozději v druhé polovině září 2022 na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce do programu CŽV.

  4. Program je realizován za úplatu. Na základě sdělení o vzniku nároku na zařazení do programu CŽV zaplatí účastník za tento program fakultě částku ve výši 49 000 Kč. Úplata podle odstavce 1 je splatná převodem na bankovní účet fakulty č. 000086-8986130237, kód banky: 0100, Komerční banka, a.s., se sídlem: Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IBAN: CZ5601000000868986130237, SWIFT: KOMBCZPPXXX, variabilní symbol 105, specifický symbol: rodné číslo (bez lomítek) účastníka CŽV, do poznámky pro příjemce je třeba uvést jméno a příjmení účastníka CŽV. Splátky této částky nejsou možné. Celá částka je splatná nejpozději do 8. září. Po zahájení programu se úplata za program ani její část nevrací. Bylo-li rozhodnuto o odložení prokázání splnění podmínky dosažení předchozího vzdělání a účastník podmínku splnění dosažení středního vzdělání do stanovené doby nesplní, úplata za program se vrací.

   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    jiná
    Osvědčení o absolvování programu
    absolvování nadpoloviční většiny předmětů stanovených v Podmínkách v odst. B.2 (min. 9)
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D.
    Studijní oddělení
    Studijní oddělení
    Praha
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    2022/2023
    zimní semestr
    2
    567 hodin
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    49000 Kč / kurz
    Splatnost poplatku 08.09.2022.
    osvobozeno
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    Přihláška se podává pouze elektronicky.
    Mgr. Iveta Pastyříková
    pastyrikova@prf.cuni.cz
    221005492
    27.06.2022 - 23.08.2022
    podávání přihlášek do 23.08.2022 do 23.59 hod
    27.06.2022 první den pro podání přihlášky
    23.08.2022 poslední den pro podání přihlášky (23.59 hod.)
    26.08.2021 zasedání přijímací komise pro zařazení do kurzu CŽV
    29.08.2022 sdělení o zařazení do programu (e-mailem)
    září 2022 sdělení o nezařazení do programu (elektronicky, e-mailem)
    08.09.2022 zápis do CŽV

   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)