Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu CŽV

  Metoda rozvoje kognitivních funkcí R. Feuersteina - Basic 1. (6370)

  Metoda rozvoje kognitivních funkcí R. Feuersteina - Basic 1.
  prezenční
  čeština
  Účastníci kursu se naučí pracovat s osmi instrumenty programu Instrumentálního obohacení (IO) – Basic 1 Reuvena Feuersteina, které je zaměřené a) na rozvoj schopnosti reagovat na požadavky prostředí, b) prevenci dysfunkčnosti nebo opoždění vývoje dítěte a c) obnovení nebo vytváření potřebných kognitivních funkcí. Dostávají příležitost získat zkušenost se zprostředkováním vyučování tak, aby byli schopni naučit děti myslet efektivněji, rozvíjet jejich způsoby myšlení, předávat jim pocit kompetence, naučit je ovládat své chování a nepracovat impulzivně, popřípadě metodou pokusu a omylu. Metoda IO - Basic 1 je určena pro předškolní děti a osoby s nízkými kognitivnímu schopnostmi.
  Cílem programu je vést účastníky kurzu k tomu, aby vyžadovali od dětí promýšlet strategii řešení úkolu a stanovit plán svého postupu. Dále pak naučit děti klást otázky, zvažovat odpovědi a jejich přesnou formulaci.
  Zvláštní důraz je kladen na práci s chybou. Heslem celé metody je výzva dítěte k učiteli: „Nechte mě chvilku, já si to rozmyslím…“.
  V neposlední řadě je cílem každého instrumentu překonání deficitů kognitivních funkcí na úrovni přijímání informací, jejich zpracování a na úrovni odpovědi, tedy reakce, kterou předložené informace vyvolávají. Účastníci kurzu se seznámí s mechanismem vhodného výběru instrumentů odpovídajících deficitům konkrétních kognitivních funkcí a následně ho procvičí.
  MSMT-21030/2020-2-637
  MŠMT
  Metoda rozvoje kognitivních funkcí R. Feuersteina - Basic 1.
  Lekorka Barbora Lucká

  Pojem inteligence, strukturální kognitivní modifikace (2 hod)
  Deficity kognitivních funkcí na úrovni inputu, elaborace a outputu (6 hod)
  Zkušenost zprostředkovaného vyučování: zprostředkující interakce - vzájemnost a reciprocita v interakci, zaměřenost interakce a ostatní kritéria zprostředkovaného učení (4 hod)
  Kognitivní mapa (4 hod)
  Specifické cíle Instrumentálního obohacování - Basic (6 hod)

  Praktická část:

  Uspořádání bodů (10 hod)
  Hlavním cílem tohoto instrumentu je rozvoj kognitivních funkcí ve figurální a vizuálně motorické modalitě. Posiluje vnímání, uspořádání v prostoru a rozvíjí strategie systematického zpracování informací a přesné odpovědi.
  Orientace v prostoru (10 hod)
  Instrument je zaměřený na poznání, odlišení a nazvání pozice v prostoru v kontextu postupně rostoucí obtížnosti. Předložená prostorová orientace vyžaduje odečítání informací, identifikaci pozic vzhledem k objektům a událostem a rozvoj odpovídající slovní zásoby tohoto konceptu. Žák dostává slovní instrukce a reaguje na ně rozpoznáním objektů a vztahů mezi dvěma nebo více objekty.
  Od empatie k činnosti - urči emoci (12 hod)
  Instrument přináší vysvětlení a pochopení pojmu empatie. Žáci spolu se zprostředkovatelem identifikují stav mysli z výrazu obličeje a těla osoby, která se nachází vždy v nějaké kritické situaci. Vstupem další osoby do této situace vznikají různá vyjádření empatie nebo její absence.
  Porovnej a odhal absurdity – část A a B (16 hod)
  Prvotním úkolem pro žáka je odhalení a pochopení podstaty absurdity a rozporu mezi dvěma situacemi, které jsou prezentovány jako nerovnováha. Objekty a události je třeba analyzovat a porovnávat vztahy mezi dvěma nakreslenými situacemi. Porovnávání a další nezbytné mentální operace jsou užity k vysvětlení a řešení nerovnováhy, která přináší pocit absurdity.
  Zaměření pozornosti na tři zdroje učení (10 hod)
  Instrument nabízí žákovi zkušenost postupného vnímání objektu k uvědomění si případných zdrojů chyb, nepřesností nebo nekompletnosti sbíraných dat. Poznávání objektu se provádí v taktilní modalitě, žák si postupně uvědomuje, že k cíli povede systematické zkoumání, „krok za krokem“, za současného užití mentálních operací.
  15
  Na základě přihlášky.

   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    jiná
    Osvědčení o absolvování programu
    80-ti hodinový program v rámci DVVP
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    PhDr. Hana Sotáková, Ph.D.
    Katedra psychologie
    Katedra psychologie
    Pedagogická fakulta UK
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    2022/2023
    zimní i letní semestr
    Krátkodobé
    80 hodin
    3.2.2023
    4.2.2023
    5.2.2023
    16.2.2023
    17.2.2023
    18.2.2023
    19.2.2023
    2.2.2023
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    10000 Kč / kurz
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    Madgalény Rettigové 4, Praha 1
    Centrum celoživotního vzdělávání
    Bc. Iva Gecková
    iva.geckova@pedf.cuni.cz
    221900342
    01.01.2023 - 16.02.2023
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)