Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu CŽV

  Učitelství ruského jazyka pro SŠ a 2.stupeň ZŠ (293)

  Učitelství ruského jazyka pro SŠ a 2.stupeň ZŠ
  Program CŽV - na výkon povolání
  Pedagogická fakulta
  kombinovaný
  čeština
  Cílem vzdělávacího programu je poskytnout absolventům teoretické znalosti a rozvíjet u nich praktické dovednosti a návyky, nezbytné pro výuku ruského jazyka na 2. stupni ZŠ/SŠ. Vzdělávací program obsahuje jak teoretické (lingvisticky, literárněvědně, lingvodidakticky a kulturologicky orientované) předměty, tak předměty zaměřené spíše prakticky. Cílem programu je poskytnout účastníkům komplexní přípravu (s důrazem na rozvoj jejich jazykové gramotnosti a didaktické připravenosti), která jim umožní rozšířit stávající aprobaci o cizí jazyk – ruštinu.
  MSMT-11100/2020-2-403
  MŠMT
  11914/2017-1
  Učitelství ruského jazyka pro SŠ a 2.stupeň ZŠ
  Celková hodinová dotace vzdělávacího programu je 321 hodin, z toho 157 hodin přednášek a 164 hodin seminářů. Dále pak probíhají individuální konzultace s vyučujícími.
  6
  Mgr. Učitelství ZŠ nebo SŠ
  Znalost ruského jazyka alespoň na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky
  Úspěsné složení přijímací zkoušky

   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    obhajoba závěrečné práce
    ústní zkouška
    Osvědčení o absolvování programu
    bez kreditů
    učitelská kvalifikace, další aprobační předmět pro SŠ
    učitelská kvalifikace, další aprobační předmět pro ZŠ
    Učitelství pro SŠ a 2. stupeň ZŠ v aprobaci ruský jazyk podle Zákona o pedagogických pracovnících
    § 6 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 317/2005 Sb.
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    PhDr. Lenka Rozboudová, Ph.D.
    Katedra rusistiky a lingvodidaktiky
    Katedra rusistiky a lingvodidaktiky
    Celetná 13, Praha 1, 110 00
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    2022/2023
    zimní semestr, Říjen
    01.10.2022
    6
    350 hodin
    průběžné konzultace během semestru
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    13500 Kč / rok
    400 Kč
    400,- Kč elektronická forma přihlášky
    - variabilní symbol: 232
    - specifický symbol: vygenerovaný kód
    450,- Kč listinná (papírová) forma přihlášky
    - variabilní symbol: 232
    - specifický symbol: rodné číslo bez lomítka

    Při platbách za program/část programu uvádějte:
    - variabilní symbol 698522
    osvobozeno
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    Pedagogická fakulta UK, Centrum CŽV, M. Rettigové 4, Praha 1, 116 39 nebo elektronicky
    Centrum celoživotního vzdělávání
    Bc. Ivana Merellová
    ivana.merellova@pedf.cuni.cz
    221 900 232
    01.01.2022 - 30.09.2022
    Přijímací zkouška má podobu písemného testu a ústního pohovoru s uchazeči, kteří uspěli v písemné části (tj. dosáhli výsledku alespoň 70 %). Obě části uchazeči skládají v jeden den. Písemný test ověřuje znalosti ruského jazyka, kultury a reálií na úrovni minimálně B1 podle SERR, porozumění textu a také schopnost překladu z češtiny do ruštiny a z ruštiny do češtiny. Na základě výsledků písemného testu absolvují uchazeči ústní pohovor, ve kterém bude zjišťována především jejich motivace ke studiu.

    Termín přijímacího řízení je uveden na webových stránkách katedry
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)