Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu CŽV

  Metoda rozvoje kognitivních funkcí R. Feuersteina II. (6368)

  Metoda rozvoje kognitivních funkcí R. Feuersteina II.
  prezenční
  čeština
  Pokračující kurz, který navazuje na předchozí Feuersteinovo instrumentální obohacování (dále FIE) I. Účastníci kurzu se učí na poli programu Instrumentálního obohacení Reuvena Feuersteina (dalších pěti instrumentů), jak naučit děti myslet efektivněji, rozvíjet jejich způsoby myšlení, předávat jim pocit kompetence, naučit je ovládat své chování a nepracovat impulzivně, popřípadě metodou pokusu a omylu (prohloubení dovedností z FIE I).
  Cílem každého instrumentu je překonávání deficitů kognitivních funkcí na úrovni přijímání informací, jejich zpracování a na úrovni odpovědi. Účastníci kurzu se seznámí s mechanismem vhodného výběru instrumentů odpovídajících deficitům konkrétních kognitivních funkcí a následně ho procvičí.
  MSMT-14219/2018-1-629
  MŠMT
  Pedagogická fakulta UK
  Metoda rozvoje kognitivních funkcí R. Feuersteina II.
  Prohloubení výkladu z FIE I (15 hod.)

  Strukturální kognitivní modifikovatelnost (4 hodiny)
  Hlavní cíl FIE: „…rozšiřovat kapacitu lidského organismu stávat se modifikovatelným prostřednictvím přímého vystavení podnětům a zážitkům z okolního prostředí, které člověku poskytují životní události, formální i neformální učební příležitosti.“ (Feuerstein et al 1980), vedení jedince ke kvalitnějšímu a samostatnějšímu učení a k co možná největší nezávislosti

  Deficity kognitivních funkcí (3 hodiny)
  Deficity kognitivních funkcí jsou důsledkem nedostačující zkušenosti zprostředkovaného učení. Je třeba, aby se jedinec naučil systematicky získávat informace, aby dokázal potlačit impulzivní tendence, pracoval pečlivěji a vytrvaleji, vnímal problémové situace a dokázal je definovat, naučil se vnímat vztahy mezi předměty a jevy, aby se zdokonalil v porovnávání, formulování hypotéz, plánování, ověřování správnosti řešení před jeho realizací, hledání důkazů pro zdůvodnění vlastní odpovědi atd.

  Zkušenost zprostředkovaného učení (5 hodin)
  Profesor Feuerstein definuje zkušenost zprostředkovaného učení jako kvalitu interakce, ve které rodiče, učitelé, vychovatelé, vrstevníci (zprostředkovatelé) vkládají SEBE mezi podnět a jedince (dítě), aby zajistili, že jedinec vnímá, chápe a reaguje smysluplným způsobem.

  Hodnocení vývojové úrovně dítěte prostřednictvím dynamického vyšetření (LPAD) (3 hodiny)
  Dynamické vyšetření vývojové úrovně dítěte je v ČR poměrně novým fenoménem, s kterým ale metoda Instrumentálního obohacování pracuje dlouhodobě. Frekventanti se tedy seznámí se základy dynamického hodnocení a jeho významu pro práci s metodou FIE

  Význam kognitivní mapy pro přípravu a hodnocení jednotlivých lekcí (5 hodin)

  Kognitivní mapa není mapou v topografickém smyslu slova, je přístupem ke zmapování myšlenkového procesu. Poslouží nám k objevení míst, kde dochází k problémům při učení. Je to nástroj, který je využitelný při práci s jakýmkoli výukovým materiálem, neboť na obecné úrovni pomáhá strukturovat mentální procesy i výkony a pomáhá analyzovat, v jaké fázi procesu myšlení dochází k selhávání nebo chybování.

  Praktická část: účastníci kurzu se seznámí s instrumenty:
  Kategorizace (15 hod.)
  Kategorizace v běžném životě (5 hodin)
  Proces kategorizace procvičují studenti na mnoha příkladech „ze života“, osvojují si základní principy, tj. porovnávání a rozlišování.
  Tvoření nadřazeného pojmu na základě podobností (5 hodin)
  Účastníci se učí kategorizovat, vytvářet nadřazené pojmy, které jsou společné věcem či událostem. Ač je tato dovednost běžnou součástí naší kognitivní výbavy, učí se aplikovat ji na proces učení, učí se hledat nadřazené pojmy na příkladech, které nejsou obvyklé.
  Tvoření podřazeného pojmu (5 hodin)
  Podřazený pojem vytváříme na základě rozdílů mezi členy souboru, přidáváním, odčítáním nebo logickým násobením může být soubor rozšiřován, omezován nebo nově vytvořen. Opět zde pracujeme na rozbití zajetých stereotypů, hledání detailů, které mohou vydělit/rozlišit další kategorii tak, aby účastníci byli schopni reagovat na možnou variabilitu v myšlení budoucích klientů, žáků kurzů, které povedou.

  Ilustrace (6 hodin)
  Ilustrace jsou sbírkou situací, ve kterých problémy vedou k nerovnováze. Tuto
  nerovnováhu je třeba vnímat a rozeznat a pokusit se nastavit rovnováhu užitím příslušného řešení identifikovaného problému.

  Rodinné vztahy (10 hod.)
  Rodinné vztahy (5 hodin)
  Rodinné vztahy používají systém vztahů, které jsou definovány tak, aby spojily oddělené bytosti nebo kategorie. Příbuzenské vazby jsou tu prostředkem k učení symetrického a asymetrického, horizontálního a vertikálního a hierarchických vztahů. Instrument také zdůrazňuje nezbytné a dostačující podmínky pro zařazení do kategorií nebo vyloučení z kategorií. Jeho úkoly vyžadují vyvozování pro odůvodnění závěrů na základě logických důkazů.

  Rodina (5 hodin)
  Rodina je vyčleněna jako předmět pro výuku abstraktního zpracování vztahů, protože prezentuje mnoho různých kategorií a typů vztahů, které jsou generalizovány v celém svém rozsahu. Tento speciální předmět byl vybrán proto, že je každodenní zkušeností studentů. Rozšíření a blízkost tohoto tématu může být i handicapem, protože studenti nemusí rozlišovat mezi vztahy v „širší“ rodině. Namísto toho mohou definovat vztahy pomocí zeměpisné blízkosti a (nebo) podle podstaty či funkce vztahu.

  Vztahy v čase (12 hod.)
  Časový koncept (6 hodin)
  Primárním cílem tohoto instrumentu je rozvíjet studentovu potřebu a schopnost používat časový koncept k popisu a utřídění jeho zkušeností. Vedle toho se instrument pokouší zlepšit vnímání času u jedinců, kteří se v čase špatně orientují. Lidé, kterým se nedostávalo zprostředkování, mívají problémy se zaznamenáním, zpracováním a uspořádáním času, což se projevuje epizodickým uchopením reality, problémy s vnímáním a plánováním vztahů a zvláště s abstrakcí času jako takového.

  Práce s časem a jeho využití v orientaci jedince (6 hodin)
  Instrument dodává možnost nahradit nedostatek zkušenosti zprostředkovaného učení v oblasti časových konceptů, orientace a vztahů. Účastníci procvičí nabyté kompetence v oblasti práce s časem, ujasní si, jak strukturovat časovou dotaci lekce.

  Instrukce (10 hod.)
  Způsoby předávání instrukcí (5 hodin)
  Instrukce mohou být dány znaky, gesty, kresbami a ve verbální formě. Mohou být explicitní nebo implicitní, přímé nebo nepřímé, jednoznačné nebo nejednoznačné. Učitel musí uvést velkou rozmanitost instrukcí ze školních předmětů a z denního života, aby se ujistil, že studenti dokážou dekódovat a plánovat. Dokončení úkolů vyžaduje velké množství zprostředkování hledání cíle, jeho stanovení, plánování a dosažení. Studenti musí jasně rozumět, na co se jich ptají, jaké alternativy mají a jaké kroky jsou potřebné k dosažení cíle.

  Instrukce a zprostředkované učení (4 hodiny)
  V případě úkolů nových a s vyšší obtížností je nezbytné zprostředkování výzvy. Zprostředkování regulace a kontroly chování vstupuje do hry při omezení impulzivity studentů při sbírání všech informací a jejich následného zpracování. Pocit kompetence je zprostředkován prostřednictvím operacionální analýzy úkolů s učitelovou zpětnou vazbou a interpretací toho, čeho dosáhli.
  Instrument Instrukce se zaměřuje na kódování a dekódování. Písemné instrukce jsou dekódovány, zpracovány a převedeny do grafické modality prostřednictvím visuomotorických aktivit, grafické informace jsou kódovány verbálně. Jedná se o instrument, který vyžaduje jasnost a preciznost v komunikaci.

  Zadávání instrukcí (1 hodina)
  Procvičení získaných dovedností. Účastníci si budou navzájem pod vedením lektora zadávat jednoduché instrukce k instrumentům a dostávat zpětnou vazbu míry pochopení instrukcí.


  Příprava lekcí FIE (7 hod.)
  V této části jde o upevnění získaných kompetencí prostřednictvím toho, že si účastníci pod vedením lektorky připraví svou ukázkovou lekci FIE a odprezentují ji před dalšími účastníky kurzu. Na základě zpětných vazeb účastníků a konkrétní zkušenosti vedení lekce mají tak možnost vyzkoušet, co se v průběhu kurzu naučili. V bezpečném prostředí si tak budou moci ověřit své silné stránky a případně ještě reflektovat svůj přístup.
  15
  Zájemci jsou přijímáni na základě přihlášky.

   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    jiná
    Osvědčení o absolvování programu
    80-ti hodinový program v rámci DVVP
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    PhDr. Hana Sotáková, Ph.D.
    Katedra psychologie
    Katedra psychologie
    Pedagogická fakulta UK
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    2020/2021
    zimní i letní semestr
    Krátkodobé
    80 hodin
    Termín bude upřesněn
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    10000 Kč / kurz
    Kurzovné uhraďte až na základě výzvy k úhradě. V případě dalších dotazů kontaktujte hana.sotakova@pedf.cuni.cz
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    Magdalény Rettigové 4
    Centrum celoživotního vzdělávání
    Ing. Jana Budská
    jana.budska@pedf.cuni.cz
    221900342
    18.01.2021 - 31.08.2021
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)