Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu CŽV

  Doplňkové studium pro překladatele právních textů - Část A - právnické minimum (3823)

  Doplňkové studium pro překladatele právních textů - Část A - právnické minimum
  Program CŽV - zájmový
  Právnická fakulta
  celoživotní vzdělávání
  kombinovaný
  čeština
  Úvod
  Právnická fakulta UK ve spolupráci s Komorou soudních tlumočníků pořádá již dvacátý drzhý běh doplňkového studia pro (soudní) překladatele a tlumočníky v oblasti práva.
  Účelem organizování doplňkového studia je přispět ke zkvalitnění odborné přípravy překladatelů právních textů, rozšířit jejich znalosti v oblasti práva v širokém slova smyslu, čímž se následně zvýší kvalita jimi poskytovaných služeb.
  Cíl studia
  Cílem kurzu je po stránce odborných právních znalostí a jazykových dovedností dostatečně připravit současné a budoucí překladatele právnických textů včetně těch, kteří již mají licenci soudního tlumočníka nebo o ni hodlají žádat, takovým způsobem, aby mohli své služby vykonávat kompetentně a na co nejvyšší úrovni.
  Ministerstvo spravedlnosti ČR stanovilo pro žadatele o licenci soudního tlumočníka, kteří nemají právnické vzdělání, podmínku absolvování alespoň části A tohoto studia. Ministerstvo má tak možnost tuto přípravu a její výstupy kontrolovat, a tím mít přehled o odborné způsobilosti žadatelů.
  Koncepce studia
  Kurz je koncipován jako interdisciplinární dvousemestrální studium se zaměřením na to, aby překladatelé právních textů získali základních znalosti českého práva včetně orientace v základních českých právních předpisech a praktické překladatelské dovednosti specifické pro právní překlad. Obsahová náplň vychází z jednotlivých právních odvětví nebo s nimi souvisí.
  Odborné přednášky z českého práva v češtině v části A jsou vedeny učiteli právnické fakulty, případně jsou zváni přednášející z praxe podle odborného právnického zaměření.
  Praktické překladatelské dovednosti v části B jsou převážně v kompetenci učitelů odborného jazyka z katedry cizích jazyků Právnické fakulty UK, popř. zkušených (soudních) tlumočníků a překladatelů.
  Doplňkové studium pro překladatele právních textů - Část A - právnické minimum
  Dvousemestrální studium je paralelně rozděleno na dvě části, na část A – úvod do českého práva a část B – překladatelský seminář v dané jazykové oblasti, přičemž je možné přihlásit se na obě části nebo jen na jednu z nich.
  Každá část – A a B – trvá dva semestry a tři vyučovací hodiny týdně (tj. 3 x 45 minut) po dobu 28 týdnů (13 týdnů v zimním semestru a 15 týdnů v letním semestru).
  Část A: posluchači jsou v češtině formou přednášky seznámeni s českou realitou v daném odvětví práva, popř. v porovnání se stavem v dané jazykové oblasti (viz přiložený program kurzu). Přednášející jsou specialisty v příslušných právních odvětvích.
  Část B: jazykové semináře – angličtina, němčina, francouzština, ruština – tematicky navazují na obsah přednášky v části A, jsou vedeny samostatně učiteli jazyků, popř. kompetentními a zkušenými překladateli a tlumočníky. Základní metodou je právnělingvistická komparace.

  Pro koho je studium určeno
  Kurz je přístupný všem tlumočníkům a překladatelům, kteří se odbornou právnickou problematikou zabývají nebo se jí chtějí zabývat v budoucnu.
  Část A je otevřená nejen těm, kteří se přihlásí na Část B, ale též zájemcům z řad tlumočníků a překladatelů jakýchkoliv dalších jazyků a zejména cizincům žijícím v ČR, aby si mohli své znalosti českého jazyka doplnit základními znalostmi českého práva a českou právní terminologií. Zároveň může tato část sloužit jako úvod do českého práva pro všechny, kdo chtějí získat elementární představu o českém právu.
  Část B je srovnávací seminář právnického cizího jazyka v délce tří vyučovacích hodin každý týden. Současná nabídka je právnická angličtina, právnická němčina, právnická francouzština, právnická ruština.
  Absolvování části A je zakončeno písemným testem s volenými odpověďmi, minimální skóre pro úspěšné absolvování testu je 70%. Test má prokázat schopnost orientace v základních právních předpisech a schopnost je adekvátně interpretovat pro potřeby překladu do cílového jazyka.
  Absolvování části B je zakončeno zkouškou skládající se ze dvou částí: (a) překlad krátkého autentického odborného textu z mateřského jazyka do cizího jazyka a z CJ do MJ; sledovanými prvky jsou přesnost překladu, adekvátní použití ekvivalentů odborné terminologie a celková koheze překládaného textu; (b) překlad terminologických slovních spojení ze všech probraných okruhů (z MJ do CJ a obráceně). Minimální skóre pro úspěšné absolvování této zkoušky je dosažení 70% z celkového počtu bodů za obě části.

  Vyučovací den je pátek: část A začíná vždy ve 12 hodin; část B začíná vždy v 15 hodin.
  Výuka v každé části probíhá v tříhodinových blocích (3x45 minut) po 28 týdnů (+ 1 týden zkouškový), tj. 84 hodin v jedné části; celkem 168 vyučovacích hodin v případě účasti na části A a B.
  Zahájení výuky: pátek 20. září 2019
  12.00 (pro část A – české právnické minimum)
  15.00 (pro část B – všechny jazyky)
  Místnosti:
  část A II. patro č. 220
  němčina - II. patro č. 243; angličtina - II. patro č. 220;
  francouzština + ruština bude upřesněno

  Zimní semestr:

  20. září 2019
  (1) ústavní systém; právní systém; druhy norem (zákonné a podzákonné předpisy); legislativní proces; delegovaná legislativní pravomoc atd.
  27. září
  (2) občanské právo: obecná charakteristika; fyzické a právnické osoby; zastoupení; právní jednání; promlčení
  4. října
  (3) rodinné právo, manželství, rodiče a děti, výživné
  11. října
  (4) věcná práva, vlastnické právo, spoluvlastnictví, věcná práva k věci cizí
  18. října
  (5) dědické právo
  25. října
  (6) závazkové právo – obecný výklad
  1. listopadu
  (7) základní smluvní typy
  8. listopadu
  (8) odpovědnost za škodu, náhrada škody
  15. listopadu
  (9) civilní soudnictví I
  22. listopadu
  (10) civilní soudnictví II
  29. listopadu
  (11) obchodní korporace I
  6. prosince
  (12) obchodní korporace II (druhy společností)
  13. prosince
  (13) insolvence

  Letní semestr

  10. ledna 2020
  (14) pracovní právo: uzavírání pracovních smluv, práva a povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance, výpovědi, atd., sociální zabezpečení (druhy dávek)
  17. ledna
  (15) právo sociálního zabezpečení
  24. ledna
  (16) trestní právo – základy trestní odpovědnosti
  31. ledna
  (17) tresty a ochranná opatření
  7. února
  (18) trestní právo – zvláštní část
  14. února
  (19) vybrané skutkové podstaty trestných činů
  21. února
  (20) trestní řízení - subjekty řízení
  28. února
  (21) trestní řízení - procesní úkony
  6. března
  (22) stadia trestního řízení
  13. března
  (23) správní právo I - prameny práva, organizace veřejné správy, správní řízení a správní soudnictví
  20. března
  (24) správní právo II - správní trestání (přestupky a jiné správní delikty), terminologie vybraných oborů zvláštní části (živnostenské právo, stavební a územní řízení, matriky, katastr nemovitostí)
  27. března
  (25) finanční instituce; řízení před nimi; daňová soustava ČR
  3. dubna
  (26) peněžní ústavy (zřizování účtů, druhy účtů; bankovní operace)
  17. dubna
  (27) evropské právo I; instituce a legislativa EU
  24. duben
  (28) evropské právo II; soudnictví

  22. května 2020 – zkouška (část A ve 12 hod., část B v 15 hodin)
  19. června 2020 – zkouška náhradní termín – obě části – A a B – začínají v 10 hodin
  100
  Minimálně střední vzdělání s maturitou
  Úhrada poplatku za kurz
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   písemný test
   Osvědčení o absolvování programu
   pro úspěšné zvládnutí testu je nutno dosáhnout 70% správných odpovědí
   získání dalších odborných znalostí v oboru
   úspěšné absolvování doplňkového studia je podmínkou Ministerstva spravedlnosti pro zvážení udělení licence soudního tlumočníka
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D.
   Katedra jazyků
   Ústav pro další vzdělávání právníků - JURIDIKUM
   Právnická fakulta UK
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   2019/2020
   zimní semestr, Září
   2
   84 hodiny
   20.09.2019 - 24.04.2020
   Pátek - Pátek
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   10000 Kč / kurz
   osvobozeno
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Univerzita Karlova, Právnická fakulta
   Danuše Kučírková
   Ivana Straková
   strakova@prf.cuni.cz
   221005504
   30.11.2019