Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu CŽV

  Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ a 2. stupeň ZŠ (3484)

  Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ a 2. stupeň ZŠ
  Program CŽV - na výkon povolání
  Pedagogická fakulta
  prezenční
  čeština
  Studium k rozšíření odborné kvalifikace o předmět dle § 6 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů. Studium je zaměřeno na teoretické lingvistické, literárně vědné a kulturologické disciplíny, v neposlední řadě na didaktiku studovaného jazyka, z jejíhož pohledu jsou výše uvedené disciplíny studujícím zprostředkovávány.
  MŠMT
  11914/2017-1
  Německý jazyk - rozšiřující pro 2. stupeň ZŠ a SŠ
  Výuka ve vzdělávacím programu je rozložena do pěti semestrů. Výuka v každém semestru probíhá přibl. 8 týdnů. Celková hodinová dotace činí 364 hodin.
  10
  Předpokládaná vstupní úroveň je B1-B2 podle Společného evropského referenčního rámce. Úroveň znalostí německého jazyka je zjišťována v rámci přijímací zkoušky. Přijímací zkouška se skládá ze dvou částí:
  1. část písemná - test z gramatiky (morfologie a syntax) a slovní zásoby současného německého jazyka, čtení s porozuměním
  2. část ústní - zjištění úrovně komunikačních kompetencí vč. interakce v rámci rozhovoru.

  Požadované vstupní vzdělání: magisterské vzdělání v oblasti pedagogických věd nebo jiné vzdělání magisterského stupně, doplněné (nebo současně zahájené) o vzdělání, zaměřené na přípravu učitelů, a to v bakalářském studijním programu nebo v programu celoživotního vzdělávání na vysoké škole.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   obhajoba závěrečné práce
   ústní zkouška
   Osvědčení o absolvování programu
   kredity nejsou udělovány
   učitelská kvalifikace, další aprobační předmět pro SŠ
   učitelská kvalifikace, další aprobační předmět pro ZŠ
   rozšíření odborné kvalifikace o předmět dle § 6 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 317/2005 Sb.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D.
   Katedra germanistiky
   Katedra germanistiky
   M. Rettigové 4, Praha 1
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   2019/2020
   zimní semestr
   5
   364 hodiny
   cca. 10 konzultací za semestr
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   35000 Kč / kurz
   400 Kč
   Celková úplata za studium dle standardní doby studia činí 35000,- Kč, 7000,- za semestr.
   Upřesnění platebních údajů obdrží studenti po úspěšném přijetí ke studiu.
   Poplatky za přihlášku:
   400,- Kč elektronická forma přihlášky
   - variabilní symbol: 232
   - specifický symbol: vygenerovaný kód

   450,- Kč listinná (papírová) forma přihlášky
   - variabilní symbol: 232
   - specifický symbol: rodné číslo bez lomítka
   osvobozeno
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, SO, M. Rettigové 4, Praha 1, 116 39 nebo elektronicky
   Studijní oddělení
   Bc. Ivana Merellová
   ivana.merellova@pedf.cuni.cz
   221900232
   30.08.2019
   2. kolo příjmu přihlášek do 30.8.2019
   1. termín přijímací zkoušky: 26. června 2019, 9:00, R122, Magdalény Rettigové 4, Praha 1
   2. termín přijímací zkoušky: 6. září 2019, 9:00, R122, Magdalény Rettigové 4, Praha 1
   Ústní i písemná část přijímací zkoušky probíhají v jeden den, v max. čase 2 hodiny.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   www.pedf.cuni.cz