Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu CŽV

  Doplňkové studium pro překladatele právnich textů - Část B - ANGLIČTINA (3241)

  Doplňkové studium pro překladatele právnich textů - Část B - ANGLIČTINA
  kombinovaný
  čeština
  Právnická fakulta UK ve spolupráci s Komorou soudních tlumočníků pořádá již dvacátý první běh doplňkového studia pro (soudní) překladatele a tlumočníky v oblasti práva.
  Účelem organizování doplňkového studia je přispět ke zkvalitnění odborné přípravy překladatelů právních textů, rozšířit jejich znalosti v oblasti práva v širokém slova smyslu, čímž se následně zvýší kvalita jimi poskytovaných služeb.

  Cílem kurzu je po stránce odborných právních znalostí a jazykových dovedností dostatečně připravit současné a budoucí překladatele právnických textů včetně těch, kteří již mají licenci soudního tlumočníka nebo o ni hodlají žádat, takovým způsobem, aby mohli své služby vykonávat kompetentně a na co nejvyšší úrovni.
  Ministerstvo spravedlnosti ČR stanovilo pro žadatele o licenci soudního tlumočníka, kteří nemají právnické vzdělání, podmínku absolvování alespoň části A tohoto studia. Ministerstvo má tak možnost tuto přípravu a její výstupy kontrolovat, a tím mít přehled o odborné způsobilosti žadatelů.
  Koncepce studia
  Kurz je koncipován jako interdisciplinární dvousemestrální studium se zaměřením na to, aby překladatelé právních textů získali základních znalosti českého práva včetně orientace v základních českých právních předpisech a praktické překladatelské dovednosti specifické pro právní překlad. Obsahová náplň vychází z jednotlivých právních odvětví nebo s nimi souvisí.
  Odborné přednášky z českého práva v češtině v části A jsou vedeny učiteli právnické fakulty, případně jsou zváni přednášející z praxe podle odborného právnického zaměření.
  Praktické překladatelské dovednosti v části B jsou převážně v kompetenci učitelů odborného jazyka z katedry cizích jazyků Právnické fakulty UK, popř. zkušených (soudních) tlumočníků a překladatelů.
  Doplňkové studium pro překladatele právnich textů - Část B - ANGLIČTINA
  Dvousemestrální studium je paralelně rozděleno na dvě části, na část A – úvod do českého práva a část B – překladatelský seminář v dané jazykové oblasti, přičemž je možné přihlásit se na obě části nebo jen na jednu z nich.
  Každá část – A a B – trvá dva semestry a tři vyučovací hodiny týdně (tj. 3 x 45 minut) po dobu 28 týdnů (13 týdnů v zimním semestru a 15 týdnů v letním semestru).
  Část A: posluchači jsou v češtině formou přednášky seznámeni s českou realitou v daném odvětví práva, popř. v porovnání se stavem v dané jazykové oblasti (viz přiložený program kurzu). Přednášející jsou specialisty v příslušných právních odvětvích.
  Část B: jazykové semináře – angličtina, němčina, francouzština, ruština – tematicky navazují na obsah přednášky v části A, jsou vedeny samostatně učiteli jazyků, popř. kompetentními a zkušenými překladateli a tlumočníky. Základní metodou je právnělingvistická komparace.
  Pro koho je studium určeno
  Kurz je přístupný všem tlumočníkům a překladatelům, kteří se odbornou právnickou problematikou zabývají nebo se jí chtějí zabývat v budoucnu.
  Část A je otevřená nejen těm, kteří se přihlásí na Část B, ale též zájemcům z řad tlumočníků a překladatelů jakýchkoliv dalších jazyků a zejména cizincům žijícím v ČR, aby si mohli své znalosti českého jazyka doplnit základními znalostmi českého práva a českou právní terminologií.
  Část B je srovnávací seminář právnického cizího jazyka v délce tří vyučovacích hodin každý týden. Současná nabídka je právnická angličtina, právnická němčina, právnická francouzština, právnická ruština.
  Absolvování části A je zakončeno písemným testem s volenými odpověďmi, minimální skóre pro úspěšné absolvování testu je 70%. Test má prokázat schopnost orientace v základních právních předpisech a schopnost je adekvátně interpretovat pro potřeby překladu do cílového jazyka.
  Absolvování části B je zakončeno zkouškou skládající se ze dvou částí: (a) překlad krátkého autentického odborného textu z mateřského jazyka do cizího jazyka a z CJ do MJ; sledovanými prvky jsou přesnost překladu, adekvátní použití ekvivalentů odborné terminologie a celková koheze překládaného textu; (b) překlad terminologických slovních spojení ze všech probraných okruhů (z MJ do CJ a obráceně). Minimální skóre pro úspěšné absolvování této zkoušky je dosažení 70% z celkového počtu bodů za obě části.
  Rozvrh studia
  Výuka v každé části probíhá v tříhodinových blocích (3x45 minut) po 28 týdnů (+ 1 týden zkouškový), tj. 84 hodin v jedné části; celkem 168 vyučovacích hodin v případě účasti na části A a B.
  Vyučovací den je pátek: část A začíná vždy ve 12 hodin; část B začíná vždy v 15 hodin.
  Zahájení výuky: pátek 15. září 2017
  12.00 (pro část A – české právnické minimum) 15.00 (pro část B – všechny jazyky)
  Místnosti: část A II. patro č. 220
  němčina - II. patro č. 243; angličtina - I. patro č. 103;
  francouzština + ruština bude upřesněno
  Závěrečná zkouška: pátek 18. května 2018 (12.00, resp. 15.00);
  Náhradní termín pátek 22. června 2018 (vše v 10 hod.)

  IV. Obsah kursu - část A:
  (U každé disciplíny budou uvedeny hlavní zásady daného oboru, v hrubých rysech uveden stav v dané jazykové oblasti a u nás, popř. porovnání platných právních předpisů a zdůraznění podstatných rozdílů.
  Organizátoři kursu si vyhrazují právo operativně upravit obsah nebo pořadí některých témat, popř. některá témata rozšířit či naopak zúžit.)

  Zimní semestr

  týden
  1 ústavní systém; právní systém; druhy norem (zákonné a podzákonné předpisy); legislativní proces; delegovaná legislativní pravomoc atd.
  2 občanské právo: obecná charakteristika; fyzické a právnické osoby; zastoupení; právní úkony; promlčení
  3 rodinné právo, manželství, rodiče a děti, výživné
  4 věcná práva, vlastnické právo, spoluvlastnictví, věcná práva k věci cizí
  5 dědické právo
  6 závazkové právo – obecný výklad
  7 základní smluvní typy
  8 odpovědnost za škodu, náhrada škody
  9 civilní soudnictví I
  10 civilní soudnictví II
  11 obchodní korporace I
  12 obchodní korporace II (druhy společností)
  13 obchodní korporace III (zánik, insolvence)

  Letní semestr
  14 pracovní právo: uzavírání pracovních smluv, práva a povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance, výpovědi, atd.; sociální zabezpečení (druhy dávek)
  15 právo sociálního zabezpečení
  16 trestní právo - základy trestní odpovědnosti
  17 tresty a ochranná opatření
  18 trestní právo – zvláštní část
  19 vybrané skutkové podstaty trestných činů
  20 trestní řízení - subjekty řízení
  21 trestní řízení - procesní úkony
  22 stadia trestního řízení
  23 správní právo I (správní orgány a úřady)
  24 správní právo II (správní řízení, soudní řízení správní)
  25 finanční instituce; řízení před nimi; daňová soustava ČR
  26 peněžní ústavy (zřizování účtů, druhy účtů; bankovní operace);
  27 evropské právo I; instituce a legislativa EU
  28 evropské právo II; soudnictví
  29 zkouška
  pro část A - ukončené středoškolské vzdělání s maturitou
  pro část B znalost jazyka na úrovni všeobecné státní zkoušky (C1)
  úhrada poplatku za kurz

   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    závěrečná písemná práce
    Osvědčení o absolvování programu
    (a) překlad krátkého autentického odborného textu z MJ do CJ a z CJ do MJ; (b) překlad terminologických slovních spojení ze všech probraných okruhů z a do CJ
    získání dalších odborných znalostí v oboru
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D.
    Katedra jazyků
    Oddělení komunikace a vnějších vztahů – Juridikum
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    2017/2018
    zimní semestr, Září
    2
    84 hodiny
    od 15.září.2017 do 27. dubna 2018
    Pátek
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    11000 Kč / kurz
    část B 11.000,- Kč za 84 hodin odborné výuky a zkoušku
    osvobozeno
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    Právnická fakulta, Juridikum, nám. Curieových7, 116 40 Praha l
    Oddělení komunikace a vnějších vztahů – Juridikum
    Danuše Kučírková
    cernam@prf.cuni.cz
    221005504
    do 21.03.2018
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)