Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu CŽV

  Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ a 2. stupeň ZŠ (3484)

  Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ a 2. stupeň ZŠ
  Program CŽV - na výkon povolání
  Pedagogická fakulta
  prezenční
  čeština
  Studium k rozšíření odborné kvalifikace o předmět dle § 6 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů. Studium je zaměřeno na teoretické lingvistické, literárně vědné a kulturologické disciplíny, v neposlední řadě na didaktiku studovaného jazyka, z jejíhož pohledu jsou výše uvedené disciplíny studujícím zprostředkovávány.
  MŠMT
  12872/2011-25
  Německý jazyk - rozšiřující pro 2. stupeň ZŠ a SŠ
  Výuka ve vzdělávacím programu je rozložena do pěti semestrů. Výuka v každém semestru probíhá přibl. 8 týdnů. Celková hodinová dotace činí 364 hodin.
  10
  Předpokládaná vstupní úroveň je B1-B2 podle Společného evropského referenčního rámce. Úroveň znalostí německého jazyka je zjišťována v rámci přijímací zkoušky. Přijímací zkouška se skládá ze dvou částí:
  1. část písemná - test z gramatiky (morfologie a syntax) a slovní zásoby současného německého jazyka, čtení s porozuměním
  2. část ústní - zjištění úrovně komunikačních kompetencí vč. interakce v rámci rozhovoru.

  Požadované vstupní vzdělání: magisterské vzdělání v oblasti pedagogických věd nebo jiné vzdělání magisterského stupně, doplněné (nebo současně zahájené) o vzdělání, zaměřené na přípravu učitelů, a to v bakalářském studijním programu nebo v programu celoživotního vzdělávání na vysoké škole.

   • sbalit Rozbalit (další informace)
    obhajoba závěrečné práce
    ústní zkouška
    Osvědčení o absolvování programu
    kredity nejsou udělovány
    učitelská kvalifikace, další aprobační předmět pro SŠ
    učitelská kvalifikace, další aprobační předmět pro ZŠ
    rozšíření odborné kvalifikace o předmět dle § 6 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 317/2005 Sb.
   • sbalit Rozbalit (další informace)
    PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D.
    Katedra germanistiky
    Katedra germanistiky
    Celetná 13, Praha 1
   • sbalit Rozbalit (další informace)
    2017/2018
    zimní semestr
    5
    364 (v hodinách celkem)
    8 konzultací za semestr
    Pátek
   • sbalit Rozbalit (další informace)
    30000 Kč / kurz
    400 Kč
    Celková úplata za studium dle standardní doby studia činí 30000,- Kč, 6000,- za semestr.
    Upřesnění platebních údajů obdrží studenti po úspěšném přijetí ke studiu.
    Poplatky za přihlášku:
    400,- Kč elektronická forma přihlášky
    - variabilní symbol: 232
    - specifický symbol: vygenerovaný kód

    450,- Kč listinná (papírová) forma přihlášky
    - variabilní symbol: 232
    - specifický symbol: rodné číslo bez lomítka
    osvobozeno
   • sbalit Rozbalit (další informace)
    Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, SO, M. Rettigové 4, Praha 1, 116 39 nebo elektronicky
    Studijní oddělení
    Bc. Ivana Merellová
    ivana.merellova@pedf.cuni.cz
    221900232
    28.08.2017
    1. kolo do 22.6. 2017 a 2. kolo do 28.8.2017
    1. termín přijímací zkoušky: 27. června 2017, Katedra germanistiky, Celetná 13, Praha 1
    2. termín přijímací zkoušky: 4. září 2017 v 9:00, Katedra germanistiky, Magdalény Rettigové 4, Praha 1
    Ústní i písemná část přijímací zkoušky probíhají v jeden den, v max. čase 2 hodiny.
   • sbalit Rozbalit (další informace)
    www.pedf.cuni.cz