Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu CŽV

  Učitelství ruského jazyka pro SŠ a 2.stupeň ZŠ (293)

  Učitelství ruského jazyka pro SŠ a 2.stupeň ZŠ
  Program CŽV - na výkon povolání
  Pedagogická fakulta
  kombinovaný
  čeština
  Cílem vzdělávacího programu je poskytnout absolventům teoretické znalosti a rozvíjet u nich praktické dovednosti a návyky, nezbytné pro výuku ruského jazyka na 2. stupni ZŠ/SŠ. Vzdělávací program obsahuje jak teoretické (lingvisticky, literárněvědně, lingvodidakticky a kulturologicky orientované) předměty, tak předměty zaměřené spíše prakticky. Cílem programu je poskytnout účastníkům komplexní přípravu (s důrazem na rozvoj jejich jazykové gramotnosti a didaktické připravenosti), která jim umožní rozšířit stávající aprobaci o cizí jazyk – ruštinu.
  MŠMT
  12872/2011-25
  Učitelství ruského jazyka pro SŠ a 2.stupeň ZŠ
  Celková hodinová dotace vzdělávacího programu je 321 hodin, z toho 157 hodin přednášek a 164 hodin seminářů. Dále pak probíhají individuální konzultace s vyučujícími.
  6
  Mgr. Učitelství ZŠ nebo SŠ
  Znalost ruského jazyka alespoň na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky
  Úspěsné složení přijímací zkoušky

   • sbalit Rozbalit (další informace)
    obhajoba závěrečné práce
    ústní zkouška
    Osvědčení o absolvování programu
    bez kreditů
    učitelská kvalifikace, další aprobační předmět pro SŠ
    učitelská kvalifikace, další aprobační předmět pro ZŠ
    Učitelství pro SŠ a 2. stupeň ZŠ v aprobaci ruský jazyk podle Zákona o pedagogických pracovnících
    § 8 a 9 Zákona o pedagogických pracovnících
   • sbalit Rozbalit (další informace)
    PhDr. Lenka Rozboudová, Ph.D.
    Katedra rusistiky a lingvodidaktiky
    Katedra rusistiky a lingvodidaktiky
    Praha
   • sbalit Rozbalit (další informace)
    2017/2018
    zimní semestr
    6
    321 (v hodinách celkem)
    průběžné konzultace během semestru
   • sbalit Rozbalit (další informace)
    13500 Kč / rok
    400 Kč
    400,- Kč elektronická forma přihlášky
    - variabilní symbol: 232
    - specifický symbol: vygenerovaný kód

    450,- Kč listinná (papírová) forma přihlášky
    - variabilní symbol: 232
    - specifický symbol: rodné číslo bez lomítka

    Při platbách za program/část programu uvádějte:
    - variabilní symbol 698517


    osvobozeno
   • sbalit Rozbalit (další informace)
    Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, SO, M. Rettigové 4, Praha 1, 116 39 nebo elektronicky
    Studijní oddělení
    PhDr. Jakub Konečný, Ph.D.
    Mgr. Vojtěch Malach
    jakub.konecny@pedf.cuni.cz
    732489864
    05.09.2017
    Přijímací zkouška má podobu písemného testu a ústního pohovoru s uchazeči, kteří uspěli v písemné části (tj. dosáhli výsledku alespoň 70 %). Obě části uchazeči skládají v jeden den. Písemný test ověřuje znalosti ruského jazyka, kultury a reálií na úrovni minimálně B1 podle SERR, porozumění textu a také schopnost překladu z češtiny do ruštiny a z ruštiny do češtiny. Na základě výsledků písemného testu absolvují uchazeči ústní pohovor, ve kterém bude zjišťována především jejich motivace ke studiu.

    Termín přijímacího řízení je uveden na webových stránkách katedry
   • sbalit Rozbalit (další informace)