Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu CŽV

  Praktický hudební místopis České republiky IX. (10399)

  Praktický hudební místopis České republiky IX.
  prezenční
  čeština
  Dvousemestrální praktický program v rozsahu 83 hodin. Seznamuje s hudební historií Čech a Moravy v souvislostech míst, života a díla významných hudebních osobností, institucí a událostí. Tyto skutečnosti zasazuje do širších dějinných a společenských vztahů. Kurz probíhá ve 3 formách:

  a) formou exkurzní praxe s terénní výukou spojenou s odbornými výklady a edukačními hrami zacílenými na poznávání příslušných objektů (míst, institucí, osobností, reálií) a na přípravu k tvořivému uchopení této problematiky ve vlastní závěrečné práci frekventantů,

  b) formou přednášek, prezentujících a systematizujících historické a hudebně teoretické souvislosti, vybraná hudební díla, postihujících vůdčí stylové a sémantické rysy vybraných skladeb a zacílených na pochopení hudební řeči jako specifického komunikačního prostředku charakteristického pro dané osobnosti a stylová období,

  c) formou workshopů zaměřených na chápání hudební řeči pomocí praktických hudebních činností založených na aktivním provozování hudby s využitím elementů vybraných hudebních děl a nástrojové a vokální improvizace.

  Součástí výuky je závěrečná práce – hudebně didaktická reflexe na vybraná témata (z míst navštívených během kurzu)

  Pomocná osnova:
  Úloha místa v dějinách hudební kultury
  Pamětihodnosti místa, k čemu se vztahují
  Úloha místa v širších dějinných souvislostech
  Čím místo oslovuje mě
  Čím mohu motivovat k návštěvě lidi ve svém okolí

  Rozsah:
  1 strana A4 v textovém editoru
  2 strany A4 rukou psané na linkovaném papíře nebo v podobném řádkování

  Elektronické interaktivní studijní opory:
  BĚLOHLÁVKOVÁ, P., NEDĚLKA, M., VACHUDOVÁ, E. Hudební místopis Středočeského kraje - od baroka po raný romantismus. Praha : Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 2022.
  Dostupné na: https://cuni.futurebooks.cz/book/154-hudebni-mistopis-stredoceskeho-kraje/. Cit. 7. 3. 2024.

  NEDĚLKA, M. Česká hudba poslechem. Praha : Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 2023. ISBN
  978-80-7603-502-7. Dostupné na: https://cuni.futurebooks.cz/book/194-ceska-hudba-poslechem/. Cit. 7. 3. 2024.

  NEDĚLKA, M. Hudební formy. Praha : Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 2023. ISBN
  978-80-7603-503-4. Dostupné na: https://cuni.futurebooks.cz/book/195-hudebni-formy/. Cit. 7. 3. 2024.
  Absolvent je schopen charakterizovat vybraná místa v souvislostech s hudebními reáliemi, je schopen zaujmout kritické stanovisko k vybraným osobnostem a hudebním dílům, dokáže charakterizovat význam vybraných osobností a jejich přínos pro českou a evropskou hudbu, dokáže charakterizovat stěžejní stylové a sémantické znaky vybraných skladeb. Na základě poznaných skutečností dokáže vypracovat hudebně didaktickou reflexi na téma související s navštívenými místy a jevy ve vztahu ke svému vlastnímu osobnostnímu rozvoji.
  Praktický hudební místopis České republiky
  Říjen Exkurze Týn nad Bečvou – mládí B. Smetany,
  Přerov – J. Á. Komenský ve výchově a hudbě
  Listopad Exkurze Obříství – počátky Prodané nevěsty
  Prosinec Přednáška
  Únor Workshopy
  Březen Exkurze Kamýk u Litoměřic – svatební cesta B. Smetany
  Exkurze Smetanova Plzeň
  Duben Exkurze Bedřich Smetana a střední Čechy, Benátky nad Jizerou
  Květen Exkurze Litomyšl, Polička – mistři 2 století


  60
  Věk nad 60 let, SŠ vzdělání, zaslání přihlášky a platba ve stanovených termínech.
  Základní přehled o evropském kulturním vývoji, přehled o české obecné a hudební historii. Schopnost absolvovat pěší trasu do 8 km.
  Aktivní účast v prezenční výuce a vypracování závěrečné práce.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   závěrečná písemná práce
   Osvědčení o absolvování programu
   aktivní účast a reflexe učiva v závěrečné práci
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr.
   Katedra hudební výchovy
   Centrum celoživotního vzdělávání
   PedF UK, Rettigové 4, Praha 1 a terén
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   2024/2025
   zimní semestr, Říjen
   01.10.2024
   2
   83 hodiny
   říjen - květen, 8 měsíců
   Pátek - Sobota
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   1500 Kč / kurz
   K platbě za účast v programu budete vyzváni koncem června, kdy na e-mailové adrese, kterou uvedete v přihlášce, obdržíte bližší pokyny včetně bankovního spojení. Program bude nutno uhradit do 31. 8. 2024.
   osvobozeno
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Přihláška se podává POUZE ELEKTRONICKY
   Centrum celoživotního vzdělávání
   Jaroslava Tomášová
   jaroslava.tomasova@pedf.cuni.cz
   221900344
   01.04.2024 - 30.06.2024