Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu CŽV

  Učitelství pro 2. stupeň základní školy a střední školy – kombinované studium (9852)

  Učitelství pro 2. stupeň základní školy a střední školy – kombinované studium
  kombinovaný
  čeština
  Studium sestává z blokové prezenční a distanční výuky, v jejímž rámci budou účastnice a účastníci celoživotního vzdělávání pracovat také samostatně a budou získávat zpětnou vazbu od vedoucích modulů/předmětů i od svých kolegů. Distanční výuka bude realizovaná v konkrétních případech buď synchronní nebo asynchronní on-line formou a bude podporována výukovými materiály a úkoly zadávanými prostřednictvím kurzů buď v LMS Moodle nebo v MS Teams. Odkazy na distanční části konkrétní části studia jsou uvedeny u jednotlivých modulů včetně případných hesel pro vstup hostů (interní systém PedF UK).

  Studijní plán naleznete zde - https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=prohl&fak=11410&oborplan=OCDC23SS&vyuc=&oborsims=

  I. Povinné moduly

  Pedagogika (PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D.)
  Psychologie (doc. PhDr. Anna Kucharská, Ph.D.)
  Speciální pedagogika (doc. PhDr. Monika Mužáková, Ph.D.)

  Pedagogicko-psychologická praxe s reflexí
  Oborově-didaktická praxe s reflexí

  II. Povinně-volitelný modul (výběr jednoho z níže uvedených)
  Didaktika matematiky
  Didaktika fyziky
  Didaktika chemie
  Didaktika informatiky
  Didaktika biologie


  Didaktika francouzského jako cizího jazyka
  Didaktika německého jako cizího jazyka
  Didaktika ruského jako cizího jazyka
  Didaktika anglického jazyka

  Didaktika občanské výchovy, společenských věd a filosofie
  Didaktika dějepisu
  Didaktika pedagogiky, psychologie a sociální práce

  Didaktika českého jazyka a literatury
  Didaktika českého jazyka
  Didaktika české literatury
  Didaktika komunikační a mediální výchovy

  Didaktika výtvarné výchovy
  Didaktika hudební výchovy
  Didaktika tělesné výchovy


  S výběrem didaktiky budete osloveni po uzavření příjmu přihlášek.


  Absolvent studia bude dle požadavků formulovaných ve Standardu studia v oblasti pedagogických věd k získání kvalifikace učitele 2. stupně základní školy a střední školy připraven vést výuku daného předmětu (modulů, oblastí, projektů) a podílet se na realizaci školního kurikula na daném stupni vzdělání:
  •reflektovat pojmy a představy o učení, vzdělávání a vzdělanosti;
  •plánovat, realizovat a reflektovat výuku;
  •vytvářet ve vyučování vhodné podmínky pro učení všech žáků včetně zapojení asistenta pedagoga a uplatňování formativního hodnocení, využívat širokou škálu metod a forem výuky a vhodně je kombinovat s ohledem na výchovně-vzdělávací situace;
  •aplikovat oborově didaktické kompetence při přípravě, realizaci a reflexi pedagogických procesů;
  •podílet se na pedagogických procesech celé školy;
  •komunikovat s rodiči (zákonnými zástupci žáka) na podporu žákova učení.
  MSMT- 9202/2023-6-449
  MŠMT
  MSMT- 28686/2022-3
  Učitelství pro 2. stupeň základní školy a střední školy – kombinované studium
  300 hodin celkem (z toho 80 prezenčních hodin, 70 hodin distanční synchronní nebo asynchronní výuky a 150 hodin pedagogické praxe s reflexí), dvousemestrální studium

  Moduly
  Pedagogika (povinný m.)
  Psychologie
  Speciální pedagogika
  Úvod do oborové didaktiky (výběr jednoho z modulů)
  Pedagogicko-psychologická praxe s reflexí
  Oborově-didaktická praxe s reflexí

  Celkem 1. semestr: prezenční/distanční/praxe (z toho reflexe)
  Oborová didaktika (výběr jednoho z modulů)
  Oborově-didaktická praxe s reflexí

  Praxi lze vykonávat na škole, kde již působíte. S hledáním škly pro praxi jsme ale schopni pomoci.

  Předpokládané dny výuky pátek od 15hod a sobota 9 - 16hod., cca jednou za 14 dní.

  S výběrem didaktiky budete osloveni po uzavření příjmu přihlášek.

  120
  Max. 120 účastníků (rozdělených v povinných modulech do seminárních skupin po max. 30 účastnících a v povinně-volitelných modulech do studijních skupin po min. 3 účastnících dle výběru jednoho z 20 nabízených oborově-didaktických modulů).

  Uchazeči musí být absolventi magisterských studijních programů (Mgr., Ing.) s nepedagogickým zaměřením.  Didaktika matematiky
  (prof. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.)

  Vyžaduje se absolvování magisterského studijního programu z matematiky nebo programu, v němž tvoří matematické předměty podstatnou část (rozhoduje garant modulu).
  Předpokládá se znalost matematiky na úrovni maturitního didaktického testu z matematiky (viz testy z minulých let https://maturita.cermat.cz/menu/testy-a-zadani-z-predchozich-obdobi/matematika/testy-a-zadani-matematika). Tato znalost může být ověřena písemným testem.


  Didaktika fyziky
  (prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D.)

  Absolvování magisterského studijního programu z chemie nebo příbuzného oboru (rozhoduje garant modulu).

  Didaktika chemie
  (prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D.)

  Absolvování magisterského studijního programu z fyziky nebo příbuzného oboru (rozhoduje garant modulu).

  Didaktika biologie
  (RNDr. Jana Skýbová, Ph.D.)

  Absolvování magisterského studijního programu z biologie nebo příbuzného oboru (rozhoduje garant modulu).


  Didaktika výchovy ke zdraví
  (PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D.)

  Absolvování magisterského studijního programu (oboru) zdravotnických věd, pedagogiky, psychologie a bezpečnost a ochrana obyvatelstva. Přijati mohou být též absolventi příbuzných studijních programů (např. bezpečnostně právních studií. - v těchto případech bude přihlédnuto k absolvovaným předmětům státní závěrečné zkoušky, příp. k tématu diplomové práce).  Didaktika informatiky
  (PhDr. Petra Vaňková, Ph.D., PhDr. Josef Procházka, Ph.D.)

  Cílovou skupinou jsou absolventi vysokoškolského studia technického zaměření, popř. absolventi vysokoškolského studia jiných oborů, kteří prokáží, že se v daném oboru Informatika (se zaměřením na vzdělávání
  žáků) vzdělávají (vzdělávali v posledních 5 letech od podání přihlášky) nebo tento obor na základní, či střední škole v době podání přihlášky vyučují. V dalších individuálních případech rozhoduje garant oboru.

  Podmínkou pro přijetí na základě výběrového řízení jsou doklady o příslušném vzdělávání, dalšími poklady jsou doklady o absolvovaných školeních a dalším vzdělávání v oboru Informatika se zaměřením na vzdělávání na základních nebo středních školách, popř. doklad školy, ve kterým škola tvrzuje, že daný uchazeč vyučuje předměty informatického zaměření.
  V případě většího počtu uchazečů budou upřednostněni uchazeči, kteří se do studia zapsali dříve. 


  Didaktika francouzského jako cizího jazyka
  (Mgr. Tomáš Klinka, Ph.D.)

  Komunikační kompetence ve francouzském jazyce minimálně na úrovni B2 dle SERRJ, která
  a) bude doložena jakýmkoli certifikátem na úrovni min. B2 nebo
  b) bude ověřena vstupním testem na úrovni B2.


  Didaktika německého jako cizího jazyka
  (PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D.)

  Komunikační kompetence v německém jazyce minimálně na úrovni B2 dle SERRJ, která
  a) bude doložena jakýmkoli certifikátem na úrovni min. B2 nebo
  b) bude ověřena vstupním testem na úrovni B2.  Didaktika ruského jako cizího jazyka
  (PhDr. Lenka Rozboudová, Ph.D.)

  Komunikační kompetence v ruském jazyce minimálně na úrovni B2 dle SERRJ, která
  a) bude doložena jakýmkoli certifikátem na úrovni min. B2 nebo
  b) bude ověřena vstupním testem na úrovni B2.  Didaktika anglického jako cizího jazyka
  (PhDr. Klára Uličná, Ph.D.)

  Komunikační kompetence v anglickém jazyce minimálně na úrovni C1 dle SERRJ, která
  a) bude doložena jakýmkoli certifikátem na úrovni min. C1 nebo
  b) bude ověřena vstupním testem na úrovni C1.
  Didaktika občanské výchovy, společenských věd a filosofie
  (Mgr. Zbyněk Zicha, Ph.D.)

  Absolvované magisterské studium společenskovědního oboru či filosofie a etiky. Přijati mohou být též absolventi humanitního oboru blízkého společenským vědám (rozhoduje garant modulu). V přijímacím řízení mají přednost absolventi oborů, jež mají přímý vztah k tematikám vyučovaným ve Občanském a společenskovědním základu na gymnáziu a Výchově k občanství na základní škole."


  Didaktika dějepisu
  (Mgr. Jaroslav Pinkas, Ph.D.)


  Didaktika pedagogiky, psychologie a sociální práce
  (PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D.)

  Absolvování magisterského studijního programu (oboru) pedagogika nebo psychologie nebo sociální práce. Přijati mohou být též absolventi příbuzných studijních programů (např. sociální pedagogika, andragogika, sociální politika aj. - v těchto případech bude přihlédnuto k absolvovaným předmětům státní závěrečné zkoušky, příp. k tématu diplomové práce).  Didaktika českého jazyka a literatury
  (doc. PhDr. Eva Hájková, Ph.D., PhDr. Eliška Doležalová, Ph.D., Mgr. Filip Komberec, Ph.D.)

  Absolvování magisterského studijního programu z bohemistiky nebo příbuzného oboru (rozhoduje garant modulu).”


  Didaktika českého jazyka
  (doc. PhDr. Eva Hájková, Ph.D., PhDr. Eliška Doležalová, Ph.D.)

  Absolvování magisterského studijního programu bohemistického typu či programu příbuzného (rozhoduje garant modulu).
  Předpokládá se znalost českého jazyka a literatury na úrovni maturitního didaktického testu. Tato znalost může být ověřena písemným testem.
  Písemný test se bude skládat:
  a. z jazykové korektury
  b. ověření jazykových znalostí a dovedností
  c. ověření základních interpretačních dovedností
  ověření základních literárně historických a literárně teoretických znalostí


  Didaktika české literatury
  (Mgr. Filip Komberec, Ph.D.)
  Absolvování magisterského studijního programu z bohemistiky nebo příbuzného oboru (rozhoduje garant modulu).”


  Didaktika komunikační a mediální výchovy
  (doc. PhDr. Eva Hájková, Ph.D., PhDr. Eliška Doležalová, Ph.D.)
  Absolvování magisterského studijního programu bohemistického typu či programu příbuzného (rozhoduje garant modulu).
  Předpokládá se znalost českého jazyka na úrovni maturitního didaktického testu. Tato znalost může být ověřena písemným testem.
  Písemný test se bude skládat:
  1. z jazykové korektury
  2. ověření jazykových znalostí a dovedností  Didaktika výtvarné výchovy
  (Mgr. Zuzana Fišerová, Ph.D.)

  Cílovou skupinou jsou absolventi magisterského studijního programu v oborech zaměřených na volné a užité umění, nebo teorii výtvarného umění, popř. absolventi magisterského programu s výrazným zastoupením předmětů s vazbou na vizuální kulturu (architektura, scénografie…) (rozhoduje garant modulu). Dále i absolventi magisterského studia jiné VŠ v kombinaci s bakalářským vzděláním ve studijním programu se zaměřením na volné a užité umění nebo teorii výtvarného umění.
  Podmínkou pro přijetí je dále vstupní pohovor, v němž uchazeč prokáže schopnost kultivovaného souvislého projevu v českém jazyce, motivaci ke studiu a schopnost reflektovat absolvované studium, vlastní autorskou tvorbu nebo kvalifikační práci v souvislosti k výuce předmětu výtvarná výchova.  Didaktika hudební výchovy
  (doc. PaedDr. Hana Váňová, Ph.D., PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D.)

  Vstupní požadavky: muzikologické nebo umělecko-pedagogické studium VŠ (AMU, HAMU, JAMU, Hudební věda na FF apod.). V případě absolvování jiné vysoké školy je nutné ukončené středoškolské vzdělání na některé z konzervatoří nebo na hudebním gymnáziu. Nestačí absolvování základního hudebního vzdělání na ZUŠ.

  Po splnění všech povinných a jednoho povinně-volitelného modulu v podobě zápočtů a zkoušek (písemných a/nebo ústních zkoušek nebo prezentace portfolií) je studijní program ukončen obhajobou závěrečné práce ve formě portfolia před komisí. Obsah jednotlivých částí portfolia stanoví garanti jednotlivých modulů (moduly Pedagogika, Psychologie, Speciální pedagogika a vybraná Oborová didaktika). Portfolio zpravidla obsahuje plány vybraných výukových jednotek s popisem jejich realizace a s následnou reflexí a návrhy alterací, vypracované úkoly v rámci výuky jednotlivých modulů (např. popisy pojmotvorného procesu u vybraných pojmů nebo procedur; didaktické analýzy učebnic u vybraného pojmu nebo procedury; návrh vyučovací jednotky s podporou ICT, didaktické analýzy vyučovacích hodin zprostředkované na videozáznamu apod.) a další materiály získané v průběhu studia a realizované pedagogické praxe.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   jiná
   Osvědčení o absolvování programu
   §2 vyhl. č. 317/2005
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D.
   Centrum celoživotního vzdělávání
   Centrum celoživotního vzdělávání
   Pedagogická fakulta UK
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   2024/2025
   zimní semestr, Říjen
   2
   300 hodin
   Předpokládané dny výuky pátek od 15hod a sobota 9 - 16hod., cca jednou za 14 dní.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   40000 Kč / kurz
   400 Kč
   K platbě budete vyzváni po přijetí ke studiu.
   osvobozeno
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, CCZV, Magdalény Rettigové 4, Praha 1, 116 39
   Centrum celoživotního vzdělávání
   Kateřina Esserová, DiS.
   katerina.esserova@pedf.cuni.cz
   221900341
   01.03.2024 - 30.06.2024