Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu CŽV

  Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ a 2. stupeň ZŠ (3484)

  Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ a 2. stupeň ZŠ
  prezenční
  čeština
  Studium k rozšíření odborné kvalifikace o předmět dle § 6 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů. Studium je zaměřeno na teoretické lingvistické, literárně vědné a kulturologické disciplíny, v neposlední řadě na didaktiku studovaného jazyka, z jejíhož pohledu jsou výše uvedené disciplíny studujícím zprostředkovávány.

  Studijní plán:
  https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=prohl&fak=11410&oborplan=OCRG15NJ&vyuc=&oborsims=
  MSMT- 13891/2021-3-601
  MŠMT
  MSMT- 28686/2022-3
  Německý jazyk - rozšiřující pro 2. stupeň ZŠ a SŠ
  Výuka ve vzdělávacím programu je rozložena do pěti semestrů. Výuka v každém semestru probíhá přibl. 8 týdnů. Celková hodinová dotace činí 364 hodin.
  10
  Předpokládaná vstupní úroveň je B1-B2 podle Společného evropského referenčního rámce. Úroveň znalostí německého jazyka je zjišťována v rámci přijímací zkoušky. Přijímací zkouška se skládá ze dvou částí:
  1. část písemná - test z gramatiky (morfologie a syntax) a slovní zásoby současného německého jazyka, čtení s porozuměním,
  2. část ústní - zjištění úrovně komunikačních kompetencí vč. interakce v rámci rozhovoru.

  Požadované vstupní vzdělání: magisterské vzdělání v oblasti pedagogických věd nebo jiné vzdělání magisterského stupně, doplněné (nebo současně zahájené) o vzdělání, zaměřené na přípravu učitelů, a to v bakalářském studijním programu nebo v programu celoživotního vzdělávání na vysoké škole.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   obhajoba závěrečné práce
   ústní zkouška
   Osvědčení o absolvování programu
   kredity nejsou udělovány
   učitelská kvalifikace, další aprobační předmět pro SŠ
   učitelská kvalifikace, další aprobační předmět pro ZŠ
   rozšíření odborné kvalifikace o předmět dle § 6 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 317/2005 Sb.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D.
   Katedra germanistiky
   Katedra germanistiky
   Celetná 13, Praha 1
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   2024/2025
   zimní semestr, Říjen
   14.10.2024
   5
   364 hodiny
   cca 8 konzultací za semestr
   Pátek
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   45000 Kč / kurz
   400 Kč
   Celková úplata za studium dle standardní doby studia činí 45000,- Kč, 9000,- za semestr.
   Upřesnění platebních údajů obdrží studenti po úspěšném přijetí ke studiu.

   Poplatky za přihlášku:
   400,- Kč elektronická forma přihlášky
   - variabilní symbol: 232
   - specifický symbol: vygenerovaný kód

   osvobozeno
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, CCŽV, M. Rettigové 4, Praha 1, 116 39 elektronicky
   Centrum celoživotního vzdělávání
   Bc. Klára Hašková, DiS.
   klara.haskova@pedf.cuni.cz
   221900342
   01.03.2024 - 30.08.2024
   Přijímací zkouška se uskuteční 11.9.2024 od 14:00, učebna bude upřesněna.

   Ústní i písemná část přijímací zkoušky probíhají v jeden den, v max. čase 2 hodiny.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   www.pedf.cuni.cz