Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu CŽV

  Učitelství ruského jazyka pro SŠ a 2.stupeň ZŠ (293)

  Učitelství ruského jazyka pro SŠ a 2.stupeň ZŠ
  prezenční
  čeština
  Cílem vzdělávacího programu je poskytnout absolventům teoretické znalosti a rozvíjet u nich praktické dovednosti a návyky, nezbytné pro výuku ruského jazyka na 2. stupni ZŠ/SŠ. Vzdělávací program obsahuje jak teoretické (lingvisticky, literárněvědně, lingvodidakticky a kulturologicky orientované) předměty, tak předměty zaměřené spíše prakticky. Cílem programu je poskytnout účastníkům komplexní přípravu (s důrazem na rozvoj jejich jazykové gramotnosti a didaktické připravenosti), která jim umožní rozšířit stávající aprobaci o cizí jazyk – ruštinu.
  MSMT- 9202/2023-6-449
  MŠMT
  MSMT- 28686/2022-3
  Učitelství ruského jazyka pro SŠ a 2.stupeň ZŠ
  Celková hodinová dotace vzdělávacího programu je 321 hodin, z toho 157 hodin přednášek a 164 hodin seminářů. Dále pak probíhají individuální konzultace s vyučujícími.
  Studijní plán programu:
  https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=prohl&oborplan=OCRR20RJ&graficky=0&fak=11410
  6
  Mgr. Učitelství ZŠ nebo SŠ
  Znalost ruského jazyka alespoň na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky
  Úspěsné složení přijímací zkoušky
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   obhajoba závěrečné práce
   ústní zkouška
   Osvědčení o absolvování programu
   bez kreditů
   učitelská kvalifikace, další aprobační předmět pro SŠ
   učitelská kvalifikace, další aprobační předmět pro ZŠ
   Učitelství pro SŠ a 2. stupeň ZŠ v aprobaci ruský jazyk podle Zákona o pedagogických pracovnících
   § 8 a 9 Zákona o pedagogických pracovnících
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   PhDr. Lenka Rozboudová, Ph.D.
   Katedra rusistiky a lingvodidaktiky
   Katedra rusistiky a lingvodidaktiky
   Celetná 13, Praha 1, 110 00
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   2024/2025
   zimní semestr, Říjen
   01.10.2024
   6
   321 hodina
   průběžné konzultace během semestru
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   13500 Kč / rok
   400 Kč
   400,- Kč elektronická forma přihlášky
   - variabilní symbol: 232
   - specifický symbol: vygenerovaný kód
   osvobozeno
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Pedagogická fakulta UK, Centrum CŽV, M. Rettigové 4, Praha 1, 116 39 nebo elektronicky
   Centrum celoživotního vzdělávání
   Kateřina Esserová, DiS.
   katerina.esserova@pedf.cuni.cz
   221 900 341
   01.03.2024 - 30.08.2024
   Přijímací zkouška má podobu písemného testu a ústního pohovoru s uchazeči, kteří uspěli v písemné části (tj. dosáhli výsledku alespoň 70 %). Obě části uchazeči skládají v jeden den. Písemný test ověřuje znalosti ruského jazyka, kultury a reálií na úrovni minimálně B1 podle SERR, porozumění textu a také schopnost překladu z češtiny do ruštiny a z ruštiny do češtiny. Na základě výsledků písemného testu absolvují uchazeči ústní pohovor, ve kterém bude zjišťována především jejich motivace ke studiu.

   Termín přijímacího řízení je uveden na webových stránkách katedry
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)