PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Konzultace k bakalářské práci - LCON01
Anglický název: Thesis Consultation
Zajišťuje: ostatní (28-11)
Fakulta: Husitská teologická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň:  
Patří ke studentské práci typu: bakalářská práce
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Patří mezi: Husit.t.Bc. - P/3.roč.
Náboženství,e.,f.Bc.-P/3.roč.
Starokat.t.Bc. - P/3.roč.
Anotace
Cílem předmětu je rozvinout a prohloubit znalosti a kompetence studentů v tvorbě odborných prací. Schopnost samostatné zpracovat odborný písemný text, realizovat a zpracovat výzkumné šetření, prezentovat a obhájit získané odborné poznatky. Bakalářská práce je prací odbornou a student touto prací prokazuje způsobilost, orientaci a vědomosti oboru, náležitý stupeň osvojení terminologie, dovednost samostudia a schopnost získávat informace z různých zdrojů odborných informací. Bakalářská práce má rozsah minimálně 40 normostran vlastního autorského textu, prezentuje práci s primární literaturou, zpracovanou relevantní sekundární literaturou českou i ve světových jazycích. Bakalářská práce může být pojata jako teoretická studie (deskriptivní, kompilační, shrnující) nebo výzkumná práce ve struktuře: cíl, literární rešerše odpovídajících poznatků v relevantní odborné literatuře, vědecká otázka nebo formulace výzkumného problému, úkoly, postupy - metodika výzkumu, hypotézy, vědecké metody šetření kvantitativní a/nebo kvalitativní, výzkumné výsledky a jejich interpretace, závěry šetření, doporučení, diskuse, souhrn dosažených výsledků. Doporučované členění bakalářské práce je: Úvod (autor/autorka zde prezentuje přístup ke zpracovávanému tématu). Vlastní stať (logické zpracování tématu, nebo členění části na tzv. teoretickou, kde student nastiňuje dosavadní poznatky z oboru, pojmy teorie, přístupy, školy…a tzv. praktickou, kde jsou zpracovány informace získané šetřením v praxi). Závěr (shrnutí výsledků, diskuse k různým názorům, zhodnocení). Souhrn v českém a světovém jazyce. Seznam použité literatury a dalších informačních zdrojů. Přílohy (shromážděná dokumentace doplňující text práce).
Poslední úprava: Šedivý Antonín, Mgr., Ph.D. (30.11.2014)
Podmínky zakončení předmětu

Získání zápočtu od vedoucího práce.

Poslední úprava: Patová Kateřina, ThDr. (24.10.2019)
Požadavky ke zkoušce

Získání zápočtu od vedoucího práce.

Poslední úprava: Patová Kateřina, ThDr. (24.10.2019)
Literatura
Základní studijní literatura a studijní pomůcky:
• ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Praha: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7.

• FILKA, Jaroslav. Metodika tvorby diplomové práce: praktická pomůcka pro studenty vysokých škol. 1. vydání. Brno: Knihař, 2002. 224 s. ISBN 80-86292-05-3.

Poslední úprava: Šedivý Antonín, Mgr., Ph.D. (30.11.2014)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK